HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Multiple selection
Särskilda behov, extra stöd

Det kan finnas många olika orsaker till att en elev är i behov av särskilt stöd.

Många elever stöter någon gång under sin skoltid på svårigheter och behöver under kortare tid särskilda stödåtgärder. Andra elever behöver stöd under hela skoltiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen av andra orsaker.

 • Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Utifrån sina egna förutsättningar ska de kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
 • Personalen är skyldig att anmäla till rektorn om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås
 • Rektorn ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds
 • Behovet av särskilt stöd ska också utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation
 • Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas
 • Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas

Resurscentrum

På Resurscentrum finns kommunala resurser som kan riktas till barn i behov av särskilt stöd. Vi ansvarar för stöd till barn mellan 0-20 år och deras familjer.

Våra resurser

 • Skolsköterskor och skolläkare
 • Barn- och ungdomsteam
 • Psykolog
 • Specialpedagoger
 • Logoped
 • Familjecentral
 • Fritidsgårdsverksamhet

Vad gör Resurscentrum?

Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och med tidiga insatser för barns och ungas hälsa och positiva utveckling i Strömstad.

Vi arbetar med individuella insatser riktade till barn och ungdomar, med stöd till föräldrar, med undervisning, stöd till personal och med verksamhetsutveckling.

Vi utreder behov, planerar och genomför insatser, tillsammans med andra i barnets nätverk.

Kontaktinformation

Resurscentrum
452 37 Strömstad
Telefon 0526-190 00
Fax 0526‑194 52

Besöksadress
Brunnsgatan 2

Verksamhetschef
Annika Wilhelmsson
Telefon 0526-193 22
annika.wilhelmsson@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-08-01, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Annika Wilhelmsson