HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Skolutveckling vid Strömstiernaskolan

Statliga Skolinspektionen kritiserade på försommaren Strömstiernaskolan efter en rutingranskning av verksamheten. Åtgärder för en bättre studiemiljö behöver vidtas, en plan ska redovisas senast den 20 november 2017.

Här beskriver vi hur arbetet för att förbättra verksamheten kommer att gå till i stora drag. Se frågor och svar nedan för snabb överblick. Förbättringsarbetet ska se till att vi lever upp till Skolinspektionens krav och kommer på kurs mot visionen om att alla ska lyckas i skolan. Elevernas meritvärden har förbättrats, men takten i arbetet för att nå goda studieresultat behöver öka.

De brister som Skolinspektionen påpekat gäller främst elevernas studiero, trygghet och förekomst av kränkande behandling. Otillräckliga åtgärder på detta område är förknippat med vite. Att vi kan förbättra oss är viktigt eftersom inte minst studiero och upplevd trygghet är kopplat till studieresultaten.

Frågor och svar:

Vad händer nu?

Personalen har fått en första information efter sin sommarledighet. Vi har summerat Skolinspektionens rapporten och introducerat det underlag till åtgärdsplan som tagits fram. Åtgärderna ska redovisas skriftligt i sin helhet senast den 20 nov 2017.

Vilka kan läsa åtgärdsplanen?

Förslaget till åtgärdsplan är ett arbetsmaterial som ska göras klart i samarbete med personalen. Lärarna ska vara med och avgöra hur åtgärderna bäst genomförs. Klar blir åtgärdsplanen först när Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om planen.

Vem leder arbetet?

Reimer Johansson är tillförordnad rektor och kommer tillsammans med Mercedes Carnet, biträdande rektor, att leda förändringsarbetet. Uppdraget är att utifrån Skolinspektionens rapport och underlaget till handlingsplan, lägga upp en strategi som beskriver hur vi genomför åtgärder på de områden som Skolinspektionen kritiserar.

Vilka åtgärder kommer att genomföras?

Det är för tidigt att säga exakt vad som kommer att göras. Men det handlar om trygghet och studiero i klassrum, korridorer och på skolgården. Det handlar om förbättringar i den fysiska miljön, men också om hur vi bemöter varandra i skolan, vuxna liksom elever. Det handlar också om ordning och reda i klassrummen samt om inflytande och delaktighet.

Förbättringar ska ske inom främst fem områden:

  • Trygghet och studiero i skolan
  • Aktivt lärarstöd för eleverna
  • Tillit till elevernas vilja och förmåga att lära
  • Elevernas inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll
  • Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Hur kommer arbetet att läggas upp?

Vi kommer att ha arbetsseminarier med alla pedagoger och medarbetare vid fyra tillfällen, hel- och halvdagar, under augusti och september med start den 15 augusti. Arbetet leds av skolledningen och förvaltningsledningen med stöd av Frida Gustafsson-Wennö, skolutvecklare från företaget ”Tänk om”.

Vad grundas Skolinspektionens bedömning på?

Skriftlig information från rektor och personal, intervjuer med elever, lärare, representanter för elevhälsan och rektorer, samt på enkäter till elever i åk 9 och föräldrar.

 


Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-08-17, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: