HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Likabehandlingsplan och ordningsregler
Strömstad Gymnasium och Vuxenutbildning

Likabehandlingsplan

1. Inledning

Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns för att Strömstad Gymnasiums och Vuxenutbildningens elever ska veta att ingen elev ska acceptera att bli diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Om någon elev skulle uppleva sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt ska denna elev och dess vårdnadshavare veta vem man ska vända sig till. Planen är också till för att rektorn och personalen ska ha tydliga riktlinjer för hur man ska agera om diskriminering, trakasserier och kränkning upptäcks.

Vad är kränkande behandling?

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsgrunderna:
En person är skyddad mot diskriminering utifrån det som diskrimineringslagen kallar diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

 1. Könsöverskridande identitet eller uttryck betyder att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna/man genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
 2. Etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
 3. Funktionshinder definieras som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Nedsättningen kan vara ett resultat av en skada/ sjukdom, vara medfödd eller kan förväntas uppstå senare.
 4. Sexuell läggning utgår ifrån om man identifierar sig som homosexuell (samkön), heterosexuell (olika kön) eller bisexuell (sam/olika kön).
 5. Kränkande behandling menas att utsättas för ett uppträdande som utan samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Skillnad på att bli diskriminerad och trakasserad?
Diskriminering utgår ifrån makt, varför diskriminering inte kan ske mellan elever utan istället mellan personal och elev. Man kan bli diskriminerad, trakasserad eller kränkt i direkta möten med människor men också via internet och telefon. Det kan vara en eller flera personer som riktar trakasserier och kränkande beteende mot en eller flera elever. På Strömstad Gymnasium och Vuxenutbildning accepterar vi inga av dessa beteenden och har en tydlig struktur i hur vi hanterar eventuella missförhållanden.
Se rubrik 3. Rutiner nedan.


2. Förebyggande åtgärder (Hur jobbar vi?)

Skolverket har ålagt huvudmannen att bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.

Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå ifrån identifierade problem i verksamheten. Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Det främjande och förebyggande arbetet på Strömstad Gymnasium och Vuxenutbildning sker genom:

 1. Elevråd
 2. Trivselenkät
 3. Temadagar
 4. Tydliga ordningsregler som är framtagna gemensamt elev och personal.
 5. Snabb ärendebehandling vid förekoms av kränkningar/ trakasserier.
 6. Många vuxna som rör sig ute i verksamheten: skolvärd/socialpedagog, lärare, Syv, städ, vaktmästeri m.fl.
 7. En öppen och tydlig kommunikation (fysiskt och digital) mellan elev-personal-skolledning


3. Rutiner

Elever ska känna sig trygga på Strömstad Gymnasium och Vuxenutbildning. Vi accepterar inte någon form av våld, hot, trakasserier eller annan kränkande handling. Alla som arbetar på gymnasiet har ett gemensamt ansvar för att motverka trakasserier och kränkande behandling. Varje form av trakasseri och kränkning skall snabbt åtgärdas. Vuxna skall alltid föregå med gott exempel, ingripa och följa upp vid kännedom om att elever har utsatts. Det som inte accepteras ute i samhället, accepteras inte på Strömstad Gymnasium eller Vuxenutbildning heller.

Vid kännedom om kränkning mellan elev ska följande rutiner följas:

 1. Personal får kännedom om att elev är utsatt för kränkande behandling och gör bedömningen att ärendet skall skickas vidare till rektor för delegation till ex. socialpedagog (gäller även kränkningar som sker på fritiden). Ärendet ska utan dröjsmål rapporteras till rektor.
 2. Socialpedagog träffar berörda elever och utreder fakta. Elev kan komma att hämtas från lektionspass. Ogiltig frånvaro kommer inte att ges. Rektor hålls informerad och gör bedömningen huruvida ärendet ska rapporteras vidare till andra myndigheter eller ej, vid fall där osäkerhet råder kontaktar rektor berörda myndigheter för konsultation.
 3. Återkoppling till mentor.
 4. Vid eventuell utredning om kränkande behandling dokumenteras detta på specifik blankett och ligger till grund för åtgärder. Vid hantering av trakasserier och kränkande behandling informeras alltid rektor som i sin tur informerar huvudmannen (utbildningsförvaltningen). Om den kränkande behandlingen inte omgående upphör tar rektorn beslut om vidare åtgärder.
 5. Socialpedagog i samråd med mentor följer kontinuerligt upp ärendet till dess att ärendet avslutats och kränkningen helt upphört sätts ytterligare åtgärder in av rektorn som hela tiden informerats av mentorerna (åtgärderna beslutas utifrån individ och sammanhang).
 6. Gjord dokumentation, på blankett, lämnas av socialpedagog/rektor efter avslutat ärende till skolexpeditionen för arkivering.

Vid kännedom om kränkning när elev kränks av personal skall följande rutiner följas:

 1. Personal, elev eller vårdnadshavare får kännedom om att elev är utsatt för kränkande behandling av personal.
 2. Rektorn ska informeras så snabbt som möjligt.
 3. Rektorn utreder genom kartläggning.
 4. Rektorn informerar vårdnadshavande och huvudman.
 5. Utredning ligger till grund för åtgärder, uppföljning görs av rektor, eventuellt i samråd med förvaltningschefen. Rektor är ytterst ansvarig utifrån skollagen.

Ordningsregler

På Strömstad Gymnasium och Vuxenutbildning respekterar vi varandra genom att:

 1. Inte kränka
 2. Inte störa
 3. Inte förstöra

En individuell bedömning av regelverket och åtgärder sker alltid utifrån rektorns bedömning och ofta i samråd med elev, personal och vårdnadshavare före beslut.

Kontaktinformation

Postadress
Strömstads kommun Vuxenutbildningen
452 80 Strömstad

Besöksadress Tångenvägen 2

Reception
Telefon 0526‑195 00
Fax 0526‑194 70
vuxenutbildningen@stromstad.se

Tillförordnad rektor
Helena L’Estrade
helena.lestrade@stromstad.se

Verksamhetsledare
Ola Nilsson
ola.nilsson@stromstad.se

Administratör
Linnéa Jungmarker
linnea.jungmarker@stromstad.se

Administratör/Receptionist
Besnik Obertinca
besnik.obertinca@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Stig Svanberg
Telefon 0526‑195 01
stig.svanberg@stromstad.se

Sociala medier
> Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
> Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-06-14, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: