HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Frågor och svar

Utveckling av bostäder på Canning är det största stadsutvecklingsprojektet i centrala Strömstad på många år. Det är också det första projektet i vår kommun där en markanvisningstävling används för att hitta den bästa lösningen. Här har vi samlat frågor och svar om tävlingen och processen vidare.

Vad är vitsen med en markanvisningstävling?

En markanvisningstävling är sätt att komma fram till en bra utvecklingsidé för det område som tävlingen avser. I fallet Canning används tävlingen för att bedöma hur det pågående arbetet med detaljplanen för området ska slutföras.

Tävlingen ger utrymme för en kreativ process inom de ramar och förutsättningar som kommunen ställer upp. Genom att utse vinnande bidrag får kommunen även med sig en byggherre som sedan kan genomföra projektet och bygga bostäderna. Tävlingsformen ger också möjlighet att marknadsföra och rikta uppmärksamheten mot den egna orten eller kommunen.

Definition markanvisning:
”En överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger en byggherre ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst markområde för byggande.”
(Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar)

Vad innebär en markanvisning ur företagens perspektiv?

En markanvisningstävling är resurskrävande både för kommunen och för de företag som lämnar in tävlingsbidrag. Det är viktigt att kommunen är tydlig med vilka förutsättningar, villkor och krav som gäller för tävlingen för att det ska vara transparent och lika för alla. Företagen lägger ner mycket tid och resurser på att ta fram tävlingsbidragen, deras underlag måste hanteras med stor försiktighet och urvalet måste utgå från välgrundade bedömningar av hur respektive bidrag uppfyller tävlingsvillkoren.

När tävlingen är avslutad och markanvisningen är tilldelad, är det viktigt att kommunen och byggherren hjälps åt för att slutföra arbetet med detaljplanen. Kommunen och byggherren behöver arbeta gemensamt och i samförstånd för att genomföra projektet.

Vad är ett markanvisningsavtal?

En markanvisning innebär att kommunen reserverar ett visst kommunägt markområde till ett företag för en framtida försäljning. Det betyder att ingen annan kan köpa marken under reservationstiden. En markanvisning är normalt tidsbegränsad.

Ett så kallat markanvisningsavtal reglerar vilka förutsättningar som gäller för markanvisningen, i fallet Canning anger avtalet att reservationen gäller i två år. Markanvisningsavtalet för Canning tar sin utgångspunkt i tävlingsinbjudan och de förutsättningar som angavs för tävlingen.

Kommunen förbinder sig i markanvisningsavtalet att verka för att vinnande förslag så långt som möjligt kan genomföras. Ett bra samarbete med byggherren under det efterföljande arbetet med att slutföra detaljplanen gör det enklare att hitta lösningar på eventuella justeringar som kan krävas utifrån inkomna yttranden, utredningar med mera.

Ett markanvisningsavtal ska inte förväxlas med ett marköverlåtelseavtal (nedan).

Vem har tagit fram markanvisningsavtalet?

Markanvisningsavtalet har tagits fram av tekniska förvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen på uppdrag av kommunstyrelsen. Två oberoende avtalsjurister har granskat avtalet. Målet är att avtalet ska kunna skrivas under i januari 2017.

Vad är ett marköverlåtelseavtal?

Ett markanvisningsavtal är en option på att köpa mark. När detaljplanen närmar sig antagande tecknas ett kompletterande marköverlåtelseavtal. Detta reglerar köpeskilling och dess erläggande, tidplan, precisering gällande kostnadsfördelning, genomförande avseende byggnation på allmän plats och kvartersmark, samarbete under genomförandet, ansvar m.m.

Marköverlåtelseavtalet ska godkännas senast i samband med antagandet av detaljplanen i KS och KF.
Det kommer vid godkännandet av detta avtal och detaljplanen stå klart vilka anläggningar kommunen ska bygga, materialval, kostnader, tidplan m.m. under förutsättning att kommunen tagit samtliga beslut kring utformningen av dessa.

Varför visades inte tävlingsbidragen för allmänheten innan beslut?

Beslutet att inte visa tävlingsbidragen för allmänheten under tävlingens gång har sin grund i att allmänhetens synpunkter på utvecklingen av området redan framkommit i tidigare samråd om detaljplanen för Canning (senast våren 2015). Dessa synpunkter användes för att utforma villkoren för tävlingen. Eftersom samråd hållits och arbetet med detaljplanen för Canning pågått under många år, gjordes valet att låta en jury stå för urvalet av byggprojekt.

Intresserade kommer att ha möjlighet att yttra sig över det förslag som valts ut att arbeta vidare med i kommande samråd när detaljplanen ska färdigställas.

Efter beslut om vinnande bidrag i november publicerades alla tävlingsbidrag på stromstad.se/canning. Information om tävlingen och utfallet har också annonserats via webb och lokaltidning. Informationen om Canning hade cirka 2500 "visningar” under november månad 2016 och flera intressenter har redan vänt sig till kommunen med förfrågningar om inflyttning till området.

Bidragen bedömdes utifrån fyra olika utvärderingskriterier - är de viktade och i sådana fall hur?

En sammanvägd bedömning har gjorts av kriterierna och projektets genomförbarhet. Ekonomin har varit ett av fyra kriterier. Kommunens kostnader för den kommunala infrastrukturen (gator, torg och dylikt) för respektive bidrag har satts i relation till kommunens intäkter av respektive bidrag för att kunna bedöma vilket av de tre bidragen som varit det ekonomiskt mest fördelaktiga för Kommunen.

Ekonomin har varit vägledande, men kostnadsbilden har inte ensamt avgjort utfallet. Flera bidrag lämnade ett högre pris på marken, men avvisades av juryn som inte ansåg att övriga tre kriterier var uppfyllda. Juryutlåtandet sammanfattar juryns bedömning.

Utvärdering har skett ifrån de fyra kriterierna som framgick av tävlingsinbjudan:

  • Miljöprofil
  • Projektets inpassning i omgivande bebyggelse och hur de möter de allmänna platserna
  • Utformning av de allmänna platserna/torgytorna
  • Pris per kvm ljus BTA (lite förenklat uttryckt pris per kvm byggbar yta för bostäder)

Kriterierna är inte viktade, utan det har gjorts en sammanvägd bedömning av samtliga kriterier och projektets genomförbarhet.

Varför behövde juryn arbeta under sekretess?

Juryns arbete har skett under sekretess för att säkerställa en opartisk bedömning av inkomna bidrag. Alla bidrag offentliggjordes dock i samband med beslut om vinnande bidrag (se stromstad.se). Beräkningarna av kommunens kostnader för att förbereda för byggnation ska inte spridas, dessa uppskattade kostnader bör helt enkelt inte vara kända för framtida anbudsgivare.

De beräkningar av projektekonomin som rör kommunens kostnader kommer att vara sekretessbelagda tills i princip hela området är bebyggt och kommunen inte längre har några åtagande kvar i området. Detta för att inte missgynna kommunens förhandlingsposition i kommande förhandlingar gentemot både byggherren (Riksbyggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och i upphandlingar av kommande entreprenadarbeten (för kommunens åtagande med nedtagning av berg, vägar och dylikt).

Den handling som är belagd med sekretess är alltså den kalkyl som låg till grund för kommunstyrelsens beslut om markanvisning.

Hur påverkas kommunens ekonomi?

Kommunen har intäkter från Canning (försäljning av mark), men också kostnader för att genomföra bostadsprojektet. Det är kommunen som ska bereda marken för byggnation, det innebär bland annat ansvar för nedtagning av berg och förstärkning av kajer.

Om själva projektet kan finansiera sig själv via köpeskillingen beror helt på vilka anläggningar som ska finansieras. Kostnaderna kan påverkas av vilka konstruktioner och material som kommunen väljer för allmänna platser såsom kajer, gator och torg.

Köpeskillingen för marken (kommunens intäkt) är beroende av slutligt antal kvadratmeter byggbar yta inom området (BTA). Så snart den slutliga utformning av detaljplanen kommer närmare, och politiska beslut fattats om vilka anläggningar som ska byggas samt hur dessa ska utformas, kan kostnaderna beräknas.

Varför ska Skeppsbroplatsen bebyggas först?

Strömstad behöver bostäder. Genom hela processen, från arbetet med förslag till tävlingsförutsättningar fram till förslag till markanvisningsavtal, har det framgått att Skeppsbron är den plats som kommer att vara möjlig att bebygga först. Detta då norra delen av Canning begränsas tidsmässigt framförallt av bergssprängningen, byggnation av kajer och bro samt att området behöver fyllas/höjas upp, vilket gör att byggnation är möjlig här först i ett senare skede.

Hur styrande är beslutet om markanvisning?

Genom tilldelningsbeslutet har kommunen (kommunstyrelsen), förbundit sig till en option och ska verka för att vinnande förslag förankras i pågående detaljplanen och för att detta ska kunna genomföras.

Ett konkurrerande företag lämnade i december 2016 in en överklagan av kommunstyrelsens beslut om att tilldela Riksbyggen en markanvisning. Man ifrågasätter bland annat om kommunstyrelsen är rätt instans för beslutet, samt anmäler misstanke om jäv i urvalsprocessen.

Förvaltningsrätten prövar överklagandet i en så kallad laglighetsprövning. Om det visar sig att det finns formella fel i processen får dessa åtgärdas, men överklagan innebär inte att tävlingen behöver göras om eller att beslutet att ge Riksbyggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster markanvisningen äventyras.

kontakt

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
kristin.ulfstad@stromstad.se

Stadsarkitekt
Unni Liljegren 
unni.liljegren@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-01, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad