HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Frågor och svar

Det havsnära området Canning kan ge Strömstad ett tillskott på cirka 440 bostäder. Här hittar du vanliga frågor och svar om detaljplanen och om andra frågor som rör utvecklingen av Canningområdet.

Söker du planhandlingarna?, då hittar du dem här

Vad tas upp i en detaljplan?

En detaljplan är till för att reglera och redovisa hur ett framtida område är tänkt att se ut. Den kan till exempel ange hur hög bebyggelsen får vara, var den får placeras, vilket fasadmaterial byggnaderna ska ha och vad de får användas till. Detaljplanen ska också utreda planens långsiktiga konsekvenser och redogöra övergripande för hur tekniska och fastighetsrättsliga frågor kan hanteras vid genomförandet av förslaget.

En detaljplan är däremot inte till för att redovisa detaljer i utformningen, till exempel hur byggtrafik kommer att köra eller hur projektekonomin som ligger till grund för planen ser ut. Mer information kring dessa frågor kommer att presenteras allt eftersom projektet fortskrider.

Hur långt har projektet kommit?

Det har funnits en bred politisk vilja i kommunen att skapa nya bostäder i Canningområdet sedan flera år tillbaka. Flera förslag har funnits på hur detta kan göras på bästa sätt. Under 2016 genomfördes en markanvisningstävling där olika företag fick skicka in förslag på hur de ville utforma och bebygga området. Under slutet av 2016 utsågs ett förslag från Riksbyggen till vinnare i tävlingen.

Sedan dess har ett nytt planförslag tagits fram i samarbete mellan kommunen och Riksbyggen baserat på det vinnande förslaget. När detaljplanen är klar kan byggnation påbörjas. Vid vilken tidpunkt de första lägenheterna är färdiga beror mycket på var man väljer att börja bygga eftersom det kan krävas åtgärder som sprängning och marksanering i vissa delar först.

Kommer det att byggas hyresrätter?

En av förutsättningarna i markanvisningstävlingen var att minst 20 procent av bostäderna skulle vara hyresrätter. Det vinnande förslaget innehåller sammanlagt cirka 440 lägenheter, vilket innebär att det kommer att finnas cirka 90-100 hyresrätter när området är utbyggt.

Blir det torg, parker och liknande i området?

Ett av projektets mål är att skapa en sammanhängande miljö, ett stråk för allmänheten som länkar Skeppsbroplatsen och Röudden till stadskärnan. Det föreslås ske via en bro över Strömsåns mynning, ett bryggdäck kring Norra Hamngatan, en kajpromenad utmed Skeppsbroplatsen, en park i södra delen av Skeppsbroplatsen och ett torg i den norra delen samt en utvidgad badplats vid Röudden.

Hur mycket berg kommer att schaktas av? Hur ska det köras ut?

För att projektet ska kunna genomföras behöver cirka 100 000 – 120 000 kubikmeter av den norra delen av Röudden schaktas av. Det är inte bestämt hur berget ska tas ut från området och kommunen utvärderar för närvarande flera olika alternativa transportvägar. Målsättningen vid denna utvärdering är att hitta en transportväg som påverkar allmänhet, stadsliv och närboende så lite som möjligt och som också är ekonomiskt rimlig. Valet av transportväg är också beroende av om massorna ska användas i närheten eller säljas utanför kommunen.

Kommunen kommer att återkomma med mer information om hanteringen av bergmassorna i samband med genomförandet av projektet.

Vad händer med parkeringsplatserna?

I projektet föreslås att grusparkeringen i norr och parkeringen på Skeppsbroplatsen ersätts med bostäder, torg, parker, kajpromenader och liknande. Alla nya bostäder kommer enligt planen att få nya parkeringsplatser antingen i garage under gårdarna eller i nya parkeringshus i området.

I detaljplaneförslaget skapas en möjlighet att bygga ett parkeringshus i anslutning till Silverpilskajen och Norra Hamngatan över befintlig parkering (vid infarten till Skeppsbroplatsen). Här kan cirka 100 parkeringsplatser skapas för allmänheten. I förslaget finns det därtill ungefär 30-40 p-platser för allmänheten inom området.

Totalt sett innebär förslaget en minskning av cirka 140 parkeringsplatser på Skeppsbron och 250 på grusparkeringen vid Canning. En översyn av tillgången på p-platser i centrum pågår parallellt med planarbetet. Det finns flera sätt att kompensera för bortfallet av parkeringar. En detaljplan håller på att tas fram för ett nytt parkeringshus vid järnvägsstationen, men även lösningar som bland annat utökade infartsparkeringar, tätare avgångstider för parkeringsbussen och ett bättre samnyttjande av parkeringsplatser kan vara en del i stadens parkeringslösningar.

Var ska stora evenemang arrangeras istället?

Frågan om hur och var större evenemang ska anordnas i staden hanteras inom ramen för kommunens översikts- och eventplanering. Områden som diskuteras är bland annat ny utformning av Plagen vid gästhamnen och Strömsvallen, som tidigare använts för detta. Ett annat område som diskuteras är Hålkedalsbadet med scen utmed strandkanten.

Blir det bro över Bojarkilen?

I samband med att Canningprojektet utvecklats har olika alternativ för en bro över Bojarkilen utretts. Den bro som nu föreslås ligger vid Bojarkilens mynning, är byggd i trä och stål och har en öppningsbar del för segelbåtar. Bron är avsedd för gående och cyklister med syftet att skapa en koppling mellan Kebalområdet och stadskärnan. Bron föreslås däremot inte ha biltrafik på grund av risken för genomfartstrafik mellan stadskärnan och Kebalviken.

Mer information om den föreslagna bron över Bojarkilen finns i det bro-PM som hör till planförslaget för Canningområdet.

Miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen krävs för bygge av bro.

Har Riksbyggen redan köpt marken på Canning?

Nej, marken är fortfarande kommunens. Bostadsbolaget Riksbyggen utsågs till vinnare i den markanvisningstävling som ordnades 2016 för att inhämta marknadens idéer om hur Canning bäst kan utvecklas. Riksbyggen har tecknat ett så kallat markanvisningsavtal med Strömstads kommun, ett sådant avtal är en option på att köpa marken.

Efter samråd, bearbetning av detaljplan etc väntar förhandlingar med Riksbyggen. Först när detaljplanen närmar sig antagande tecknas ett kompletterande marköverlåtelseavtal. Detta reglerar pris på marken och dess erläggande, tidplan, precisering av kostnadsfördelning, genomförande av byggnation på allmän plats och kvartersmark, samarbete under genomförandet, ansvar m.m.

Marköverlåtelseavtalet ska godkännas senast i samband med antagandet av detaljplanen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det kommer vid godkännandet av detta avtal och detaljplanen att stå klart vilka anläggningar kommunen ska bygga, materialval, kostnader, tidplan med mera.

Vad kostar projektet för kommunen?

Kommunen har intäkter från Canning (försäljning av mark), men också kostnader för att genomföra bostadsprojektet. Det är kommunen som ska bereda marken för byggnation, det innebär bland annat ansvar för nedtagning av berg, ledningsdragningar, anläggning av vägar och förstärkning av kajer.

Om själva projektet kan finansiera sig själv via köpeskillingen beror helt på vilka anläggningar som ska finansieras. Kostnaderna kan påverkas bland annat av vilka konstruktioner och material som kommunen väljer för allmänna platser såsom kajer, gator och torg.

Köpeskillingen för marken (kommunens intäkt) är beroende av slutligt antal kvadratmeter byggbar yta inom området (BTA). Så snart den slutliga utformning av detaljplanen kommer närmare, och politiska beslut fattats om vilka anläggningar som ska byggas samt hur dessa ska utformas, kan kostnaderna beräknas.

Vilket område ska byggas först?

Det är ännu inte bestämt vilket område som ska byggas först. Genom hela processen, från arbetet med förslag till tävlingsförutsättningar fram till markanvisningsavtal, har det framgått att Skeppsbron är den plats som kommer att vara möjlig att bebygga först. Detta då norra delen av Canning begränsas tidsmässigt framförallt av bergssprängningen, byggnation av kajer och bro samt att området behöver fyllas/höjas upp, vilket gör att byggnation är möjlig här först i ett senare skede.

Vid valet av vilket område som ska bebyggas först kommer både tid och prioriteringar av var stadsutvecklingen ska ske först att vara viktiga frågor.

kontakt

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
kristin.ulfstad@stromstad.se

Stadsarkitekt
Unni Liljegren 
unni.liljegren@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-02-16, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad