HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Tävlingens genomförande

Markanvisningstävlingen utlystes i april 2016 med sista inlämningsdag den 7 juli. Åtta bidrag lämnas in anonymt, dvs det gick inte att spåra vilket företag som lämnat vilket bidrag. Detta för att underlätta en opartisk bedömning av tävlingsbidragen.

Det bestäms redan före tävlingen att den ska genomföras under sekretess, detta för att främja en opartisk bedömning av inkomna bidrag. Sekretessen skulle gälla fram tills beslut om vinnande bidrag tagits. Dessa förutsättningar var kända när juryn inledde sitt arbete i augusti 2016.

Uppgifter om projektekonomin får inte spridas eftersom kommunens uppskattade kostnader för att bereda området inte ska vara kända för de entreprenörer som vill lägga anbud på att utföra framtida arbeten.

Juryns arbete

Under augusti till oktober 2016 träffas juryn vid flera tillfällen för att diskutera de inkomna bidragen utifrån tävlingskriterierna. När tre bidrag valts ut får juryn veta vilket företag som låg bakom respektive förslag. Juryn gör därefter ytterligare avvägningar.

Det bidrag som ansågs uppfylla samtliga tävlingskriterier bäst valdes och presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen under hösten. Juryn sammanfattade sina synpunkter samt förslag till vinnande bidrag i ett juryutlåtande. En ledamot i juryn ersattes under processen (L), en ledamot avsade sig uppdraget (M), ingen ny representant valdes för partiet.

Projektekonomin

I samband med juryns urval av förslag till vinnande bidrag gjordes en översiktlig redovisning av projektekonomin för att uppskatta kommunens kostnader för att genomföra aktuellt bidrag. De slutliga kostnaderna för kommunen är beroende av planprocessen, den slutliga köpeskillingen (påverkas av antalet kvadratmeter byggbar yta för bostäder och verksamheter/BTA) samt vilka allmänna ytor och anläggningar (t ex torg mm) som ska byggas, konstruktioner samt materialval. Detta är till stor del faktorer som kommunen styr över. BTA bestäms slutligt i detaljplanen.

Vinnare utses – markanvisningsavtal kan ingås

Kommunstyrelsen beslutar den 9 november 2016 att ge Riksbyggen en avgiftsfri markanvisning under två år. Tävlingsbidraget kallas ”Där marelden blänker så blå”. Mark- och exploateringsavdelningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal med Riksbyggen.

Ett markanvisningsavtal är förenklat ett avtal om förhandsrätt att ensam, under en viss tid, förhandla om ett kommande köp av ett markområde. Avtalet innebär att marken reserveras för Riksbyggen i två år med målet att företaget - i samarbete med kommunen - ska utveckla Canning till ett nytt bostadsområde.

Den 30 november godkänner Kommunstyrelsen förslaget till markanvisningsavtal och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Riksbyggen, samt att låta en utomstående jurist granska avtalet innan undertecknandet. Avtalet har därefter granskats av en extern jurist utan anmärkning och godkänts av kommunstyrelsen.

kontakt

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
kristin.ulfstad@stromstad.se

Stadsarkitekt
Unni Liljegren 
unni.liljegren@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-01, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad