HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Vad anser du om planerna för Rådhusberget?

Vi vill gärna ha din åsikt kring programmet som presenteras med olika inriktningar och omfattning av byggnation. 

Strömstad behöver växa

Strömstad kommun är en aktiv aktör i utvecklingen av samhället. Vi ska svara upp mot kommuninvånarnas behov och eftersträvar samverkan med både offentliga, ideella och privata aktörer.

Det råder brist på bostäder i Strömstad. Vi måste nu enas i lösningar så att våra barn och unga ska kunna bo kvar eller återvända till vår kommun. Det är viktigt att nya områden utvecklas till levande delar av staden.

Stadskärnan

Det är viktigt att vi arbetar med att både utveckla och bevara Strömstad tätort, att modernisera stadskärnan samtidigt som stadens kulturella arv tas till vara.

Vi vill gärna ha din åsikt kring programmet som presenteras med olika inriktningar och omfattning på byggnationen.

Planprogrammet visas för allmänheten

Syftet med det så kallade programsamrådet är att inhämta synpunkter på de olika inriktningarna för att ge ett bredare beslutsunderlag för vilken inriktning som kommunen ska arbeta vidare med.

Det finns två inriktningar på programmet, dessa benämns med
”Kanten” och ”Toppen”. Skillnaderna gäller framförallt i vilken omfattning befintlig grönyta på Rådhusberget tas i anspråk för bebyggelse. Förslagen skiljer sig även åt vad gäller påverkan på stadsbilden och exploateringsgrad.

Inriktning ”Kanten” presenteras som ett a- respektive b-alternativ, där det ena har betydligt lägre exploateringsgrad, och därmed också mindre påverkan på omkringliggande bebyggelse och stadsbilden i stort.

Dessutom presenteras ett nollalternativ som beskriver vad som händer om ingen ny bebyggelse kommer till stånd och området förblir som idag.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen. I planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera utgångspunkter och mål som blir vägledande för den fortsatta planeringen.

Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering.

Processen framåt

Klicka i bilden för större format

Stort intresse för samråd 

Tisdagen den 17 januari hölls samråd kring programförslagen för Rådhusberget.

Det var framförallt boende i området/närboende på plats men även många andra Strömstadsbor.

Kort om åtrkopplingen från besökarna;

Inget av alternativen framstod som mest förordat utan varierad uppfattning om förslagen.

Vad som återkom var en oro för den trafikökning som en bebyggelse kommer att medföra. Man frågade sig  hur trafikökningen kan komma att påverka trafiksäkerheten för fotgängare/cyklister och trafiksystemet i stort såsom evt köbildning eller trängsel.

En trafikutredning pågår och vi redovisar resultatet av utredningen på stromstad.se.

Vi påminner om att det fortfarande går att lämna sina synpunkter skriftliga tom fredagen den 27 januari till:

mbn@stromstad.se

eller

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

Utgångspunkter vid framtagandet av planprogrammet

Inom ramen för planprogrammet läggs särskilt fokus på att utreda följande frågor:

  • Trafiklösningar
  • Påverkan på stadssiluetten
  • Naturmiljö/Rekreationsmöjligheter
  • Exploateringsgrad/Antal bostäder
  • Barnperspektivet


kontakt

Planeringsarkitekt
Malin Fransson
0526-194 56
malin.fransson@stromstad.se

Planeringsarkitekt
Pär Höjman
0526-191 80
per.hojman@stromstad.sed.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-01-18, Jenny Åslund

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad