HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Fortsatt utveckling av Canning och Skeppsbron

Mer grönyta, torg och utsiktsplatser på Skeppsbron - kommunstyrelsen beslutade i slutet av maj 2018 om en delvis ny inriktning på utvecklingen av Canningområdet och Skeppsbron.

Arbetet med detaljplanen går vidare i linje med kommunstyrelsens beslut. Anpassning av projektet sker enligt nedan:

  • omfånget på bebyggelsen på Skeppsbron minskas, bostäder och verksamhetslokaler dras tillbaka mot Rödudden i ungefärlig linje med sjukhusentrén,
  • ytor som inte bebyggs ska göras tillgängliga för allmänheten,
  • byggnationen ska starta på Canning,
  • exploateringsgraden ska om möjligt omfördelas så den volym bebyggelse som tas bort på Skeppsbron fördelas ut inom det övriga planområdet,
  • möjligheten att anlägga en strandpromenad kring Rödudden ska tas med i planförslaget.

Inriktningsbeslutet visar vägen för fortsatt arbete med detaljplanen för Canning och Skeppsbron. Beslutet tar sin utgångspunkt i inkomna synpunkter från allmänheten när förslaget till detaljplan visades för allmänheten våren 2018. Här lyftes bland annat krav på minskad byggnation på Skeppsbron.  Ställningstaganden från alla partier i fråga om bland annat volymen bebyggelse på Skeppsbron, turordning på utbyggnaden mellan områdena etc. finns också bland beslutsunderlaget.

Vad händer nu?

Arbetet med detaljplanen fortsätter. Riksbyggen, som har option på att bebygga området, ska beredas möjlighet att ta ställning till förändringarna. Den nya detaljplanen ska visas för allänheten och ytterligare synpunkter kan komma att arbetas in.

Efter ett angagande upprättas ett marköverlåtelseavtal (om försäljning av aktuell mark) med Riksbyggen.

Bakgrund

Kommunen anordnade år 2016 en markanvisningstävling för Canning och Skeppsbron där Riksbyggens förslag till utformning av området, med utgångspunkt i av kommunen uppsatta tävlingskriterier, utsågs till vinnare. En detaljplan ska tas fram som tillåter önskad byggnation.

Förslaget till detaljplan (utställt i februari 2018) är utformat utifrån Riksbyggens vinnande bidrag, vilket omfattade cirka 440 lägenheter. Efter samrådet omarbetas nu detaljplanen för att tillmötesgå inkomna synpunkter. Detaljplanens slutliga utformning och totala volym byggnation bestäms av kommunen genom antagande av detaljplanen.

Mer om planeringen för Canning och Skeppsbroplatsen

Mer om Canning samt frågor och svarlänk till annan webbplats

Alla planhandlingar och kartor
länk till annan webbplats

Intäkter kopplat till antal bostäder

Kommunens kostnader för att iordningställa området kompenseras av de intäkter som man får vid försäljning av marken till Riksbyggen som har option på att köpa och bebygga området. Ekonomin är dock nära kopplad till hur många bostäder kommunen via detaljplanen slutligen tillåter att det skapas i området. Detta eftersom priset för marken hänger samman med hur många bostäder som kan tillskapas.

Kommunens kostnader – avgörs i stort inte av volym på byggnation

Kommunen bekostar detaljplanearbetet med tillhörande utredningar, iordningställer allmänna platser såsom gator, kajer, torg, broar, badplats på Skeppsbroplatsen. I detta ingår nedtagning av berg och rivning av byggnader samt marksanering.

Kommunens kostnader för iordningställande av allmän plats blir i princip den samma oavsett vilken volym byggnation som tillåts eftersom infrastrukturen till stor del behövs oavsett, under förutsättning att inte någon del av projektet skulle utgå i sin helhet.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-09-05, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad