HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Frågor och svar om Canning

Det havsnära området Canning kan ge Strömstad ett tillskott på cirka 360 bostäder. Här hittar du vanliga frågor och svar om detaljplanen och om andra frågor som rör utvecklingen av Canningområdet.

Söker du planhandlingarna?, då hittar du dem här

Vad tas upp i en detaljplan?

En detaljplan är till för att reglera och redovisa hur ett framtida område är tänkt att se ut. Den kan till exempel ange hur hög bebyggelsen får vara, var den får placeras, vilket fasadmaterial byggnaderna ska ha och vad de får användas till. Detaljplanen ska också utreda planens långsiktiga konsekvenser och redogöra övergripande för hur tekniska och fastighetsrättsliga frågor kan hanteras vid genomförandet av förslaget.

En detaljplan är däremot inte till för att redovisa frågor som till exempel hur byggtrafik kommer att köra eller hur projektekonomin som ligger till grund för planen ser ut. I detta fall då det finns ett stort intresse för dessa frågor har vi valt att presentera även detta.Mer inforamtion i frågorna presenteras löpande.

Hur långt har projektet kommit?

Det har funnits en bred politisk vilja i kommunen att skapa nya bostäder i Canningområdet sedan flera år tillbaka. Flera förslag har funnits på hur detta kan göras på bästa sätt. Under 2016 genomfördes en markanvisningstävling där olika företag fick skicka in förslag på hur de ville utforma och bebygga området. Under slutet av 2016 utsågs ett förslag från Riksbyggen till vinnare i tävlingen.

Sedan dess har ett nytt planförslag tagits fram i samarbete mellan kommunen och Riksbyggen baserat på det vinnande förslaget. Under våren 2018 genomfördes ett samråd för att få in synpunkter från allmänheten.

Kommunstyrelsen har därefter under hösten 2018 beslutat om ett omtag av detaljplanen vilket i korthet innebär att Skeppsbron inte planeras för bebyggelse , utan bibehålls som parkering med vissa delar som grönyta. Arbetet med detaljplanen har därefter fortsatt, under 2019 har fokus legat på att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning av Canningområdet, vilken beräknas bli klar under vintern 2019/2020. Därefter ska den nya planen sändas ut för granskning under våren 2020. Då har allmänheten möjlighet att tycka till och ytterligare synpunkter kan komma att arbetas i detaljplanen.

Inför antagande av detaljplanen upprättas marköverlåtelseavtal (om försäljning av aktuell mark) med Riksbyggen, som har option på att köpa och bebygga området.

Kommer det att byggas hyresrätter?

En av förutsättningarna i markanvisningstävlingen var att minst 20 procent av bostäderna skulle vara hyresrätter.

Blir det torg, parker och liknande i området?

Ett av projektets mål är att skapa en sammanhängande miljö, ett stråk för allmänheten som länkar Skeppsbroplatsen och Röudden till stadskärnan. Det föreslås ske via en bro över Strömsåns mynning, en kajpromenad utmed Skeppsbroplatsen, en grönyta i norra delen av Skeppsbron intill en ny badplats och ett torg i den norra delen på Canning.

Hur mycket berg kommer att schaktas av? Hur ska det köras ut?

För att projektet ska kunna genomföras behöver cirka 100 000 – 120 000 kubikmeter av den norra delen av Röudden schaktas av. Det är inte bestämt hur berget ska tas ut från området och kommunen utvärderar för närvarande flera olika alternativa transportvägar. Målsättningen vid denna utvärdering är att hitta en transportväg som påverkar allmänhet, stadsliv och närboende så lite som möjligt och som också är ekonomiskt rimlig. Valet av transportväg är också beroende av om massorna ska användas i närheten eller säljas utanför kommunen.

Kommunen återkommer med mer information om hanteringen av bergmassorna i samband med genomförandet av projektet.

Vad händer med parkeringsplatserna?

I projektet föreslås att grusparkeringen i norr och ersätts med bostäder, De nya bostäderna i området kring Canning kommer enligt planen att få nya parkeringsplatser antingen i garage under gårdarna eller i nya parkeringshus i området. Parkeringen vid Skeppsbron blir kvar.

Blir det bro över Bojarkilen?

I samband med att Canningprojektet utvecklats har olika alternativ för en bro över Bojarkilen utretts. Den bro som nu föreslås ligger vid Bojarkilens mynning, är byggd i trä och stål och har en öppningsbar del för segelbåtar. Bron är avsedd för gående och cyklister med syftet att skapa en koppling mellan Kebalområdet och stadskärnan. Bron föreslås däremot inte ha biltrafik på grund av risken för genomfartstrafik mellan stadskärnan och Kebalviken.

Mer information om den föreslagna bron över Bojarkilen finns i det bro-PM som hör till planförslaget för Canningområdet.

Miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen krävs för bygge av bro.

Har Riksbyggen redan köpt marken på Canning?

Nej, marken är fortfarande kommunens. Bostadsbolaget Riksbyggen utsågs till vinnare i den markanvisningstävling som ordnades 2016 för att inhämta marknadens idéer om hur Canning bäst kan utvecklas. Riksbyggen har tecknat ett så kallat markanvisningsavtal med Strömstads kommun, ett sådant avtal är en option på att köpa marken.

Efter samråd, bearbetning av detaljplan etc väntar förhandlingar med Riksbyggen. Först när detaljplanen närmar sig antagande tecknas ett kompletterande marköverlåtelseavtal. Detta reglerar pris på marken och dess erläggande, tidplan, precisering av kostnadsfördelning, genomförande av byggnation på allmän plats och kvartersmark, samarbete under genomförandet, ansvar m.m.

Marköverlåtelseavtalet ska godkännas senast i samband med antagandet av detaljplanen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det kommer vid godkännandet av detta avtal och detaljplanen att stå klart vilka anläggningar kommunen ska bygga, materialval, kostnader, tidplan med mera.

Vad kostar projektet för kommunen?

Kommunen har intäkter från Canning (försäljning av mark), men också kostnader för att genomföra bostadsprojektet. Det är kommunen som ska bereda marken för byggnation, det innebär bland annat ansvar för nedtagning av berg, ledningsdragningar, anläggning av vägar och förstärkning av kajer.
 
Intäkterna är dock nära kopplat till volym på byggnationen eftersom priset på mark bestäms av hur många bostäder som Riksbyggen ges möjlighet att bygga.kontakt

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
kristin.ulfstad@stromstad.se

Planeringsarkitekt
Jimmy Magnusson
jimmy.magnusson@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-10-18, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad