HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 03
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Ansvarsfördelning

Förskolan och skolans verksamhet är reglerad av statliga styrdokument så som Skollag och förordningar. Huvudman för skola är kommunens högsta beslutande organ Kommunfullmäktige.

Huvudman (Kommunfullmäktige)

Kommunfullmäktige ansvarar för all kommunal verksamhet utifrån kommunallagen. I skollagen anges att det är kommunen som är huvudman för skolan, det vill säga kommunfullmäktige. Det statliga uppdraget innebär att kommunfullmäktige ansvarar för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenten så att målen i skollag och skolförordningar kan uppfyllas. Kommunfullmäktige utser i sin tur en nämnd som ska genomföra det statliga uppdraget för skolverksamheten, men har ändå huvudmannaansvaret inför staten. Nämndens uppdrag beskrivs i dess reglemente.

Nämnd (Barn- och utbildningsnämnden)

Barn- och utbildningsnämnden har till ansvar att genomföra det statliga uppdraget för skolverksamheten gällande barn, ungdomar och vuxna. Nämnden har också till ansvar att genomföra andra kommunala verksamheter inom dess ansvarsområde.

Tillsammans med Omsorgsnämnden har Barn- och utbildningsnämnden ett gemensamt ansvar för att samordna sociala stödinsatser som rör barn och ungdomar.

Vidare har Barn- och utbildningsnämnden också ansvar för den kulturverksamhet som bedrivs inom kommunala musikskolan och folkbiblioteket. Nämnden ska också arbeta för att kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar samordnas med andra nämnder, organisationer och andra aktörer. Dessutom har Barn- och utbildningsnämnden ansvar för kommunens städ- och måltidsorganisation.

Förvaltning (Barn- och Utbildningsförvaltningen)

Nämnden växlar politisk styrning till verksamhetsledning genom att ge utföraruppdraget till förvaltningens tjänstemän.

Förvaltningschefen är högsta beslutade tjänsteman på förvaltningen. Huvuduppgiften är att inom fastställda ekonomiska ramar, leda, planera, utveckla, samordna och följa upp förvaltningens verksamheter. Förvaltningschefen ansvarar för bästa möjliga kvalitet för medborgarna till lägsta möjliga kostnad. Till förvaltningschefens stab hör specialfunktioner för att planera, genomföra och följa upp verksamheter, ekonomi och personal och den administration som följer av detta.

På enhetsnivå är chefer anställda med ett tydligt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal

Kontaktinformation

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-06-07, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Nicklas Faritzon