HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Bättre service till företagen

I samband med frukostmötet den 27 januari presenterade Strömstads kommun åtgärder som skett under hösten för en bättre service till företagen. Åtgärderna baseras på de iakttagelser och förslag som kom fram under hösten då företag, politik och tjänstemän samlades för att spela spelet ”Samspelet med företagen”.

Starta en företagslotsfunktion

Kommunen har startat upp en Företagslotsfunktion. Under hösten har några pilotfall genomförts och i februari kör vi skarpt.

Servicepolicy införs

Ett styrdokument, riktlinjer för service och bemötande, antogs i september 2017. Under 2018 tas en plan fram för införande.

Sätt tuffare mål- målen ska kommuniceras

- Insiktsmätning genomförs och den mäter hur kommunen bedriver sin myndighetsroll inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultatet redovisas i Nöjd-kund-index (NKI). 2015 var NKI 60 och 2017 /januari-september) låg NKI på 68. Målet är att år 2020 hamna på topp 30 i Sverige.
- Ranking företagsklimat, Svenskt Näringsliv. Under jan till i början av april lämnar företag in en enkät om företagsklimatet i kommunen. Enkäten består av en statistikdel och en attityddel. Svaren har olika viktningsgrad och sammanställs i en jämförelse för alla Sveriges kommuner. 2017 kom Strömstad på plats 195. Målet är att år 2020 ligga på plats 100 och år 2025 på plats 70.
- Ett mått som bedömer effektivitet är hur lång bygglovstiden är från att alla handlingar är inlämnade till ett bygglovsbesked. Medeltiden för ett bygglovsbeslut i Strömstad är 4,2 veckor. Mätningen gjord juli-december 2017. Enligt Plan- och Bygglagen är rekommendationen max 10 veckor.
- Undersökning telefon och e-post. Cirka 93% av mejlen till kommunen besvaras inom två arbetsdagar. Det är bättre än genomsnittskommunen. Andelen svarsbrev som innehåller merinformation ligger på 88%, vilket är betydligt högre än genomsnittskommunen. Tillgängligheten per telefon samt intresse och engagemang vid telefonsamtal har förbättrats och ligger nu i nivå med övriga kommuners resultat.

Jobba med attityder

Ingår i arbetet med införandet av riktlinjer för service och bemötande.

Återkommande aktiviteter i syfte att öka samsynen i företagsrelaterade frågor

- Samarbete och samverkan präglar arbetet med samsynen. Tillsammans har företagare, politik och tjänstemän arbetat i olika projekt där företagsfrågor stått i fokus. Exempel på det är ny näringslivsstrategi, Varumärket Strömstad, Stadsutveckling, service till företagen, kompetensråd och integration.
- Ett näringslivsråd med politiker, företagsorganisationer och företag träffas regelbundet och har en rådgivande roll i arbetet med ett förbättrat företagsklimat.
- Kommunens interna näringslivsgrupp tar upp näringslivsfrågor som berör mer än en förvaltning.
- Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och Kommunstyrelsens arbetsutskott genomförs cirka 40 företagsbesök per år.
- Kommunen är ansvarig för två frukostmöten per år, i januari och augusti.
- Tillsammans med Företagarna arrangeras Sommarträffen varje år.
- I Kommuncenter träffar du kommunvägledare som ger information, vägledning och rådgivning om kommunal verksamhet och service. Du kan också boka tid med en handläggare i vår reception för rådgivning om till exempel bygglov eller företagsetableringar.

Informera om stegen i ärendehanteringsprocessen

Årendehanteringsprocesser inom bygglov och markköp ska framgå tydligare på kommunens hemsida. Klart till sommaren.

Kommunicera rakt och tydligt

Se över hemsida och dokument som skickas ut för att säkerställa rätt information. Om fler tillstånd behövs i ett ärende ska det framgå. Planerad aktivitet under 2018.

Företagens svar ska påverka verksamhetsplanering

- Dialog förs kontinuerligt i samband med alla olika samarbetsprojekt
- Vid kommunens företagsbesök kommer det upp näringslivsfrågor. En del kan lösas snabbt och andra mer komplicerade fall tas upp i till exempel i kommunens näringslivsgrupp.

Förbättra informationen på kommunens hemsida

- En ständigt pågående process med inspel internt och externt
- En användargrupp bildas som ser över enkelheten i att snabbt kunna hitta på kommunens hemsida, område näringsliv. Uppstart 2018.

Systematisk förbättring – en pågående process

I och med alla kontinuerliga möten så skapas ett initiativ för systematiska förbättringar över tid.

Övriga åtgärder

- Ny evenemangsstrategi under 2018
- Evenemangshandbok finns på kommunens hemsida
- Evenemangslots införs och funktionen har möte en gång i månaden
- Näringslivsutvecklare, tjänsten ökat från halvtid till heltid
- Nyhetsbrev till företagen 10 ggr per år. 

kontakt

Allmänna frågor kring företagande, tillståndsfrågor (livsmedel, miljö, bygglov, alkohol):
Kommuncenter, 0526-190 00, kommuncenter@stromstad.se

Markförfrågningar och företagsetableringar:
Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef, 0526-191 54, ulfstad@stromstad.se

Mats Brocker, kommundirektör,
0526-190 10, mats.brocker@stromstad.se

Övriga frågor, näringsliv:
Åsa Massleberg, turistchef,
0526-190 30, asa.massleberg@stromstad.se


Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-12-17, Helene Evensen

SIDANSVARIG: Hans Friberg