HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Synpunkter, förslag, frågor och svar om stadsutveckling

Hur Strömstad kan utvecklas och bevaras engagerar många. Här hittar du inkomna frågor och svar om stadsutveckling och om pågående idéarbete för utveckling av bland annat Plagen och Oscarsplatsen.

20180815 Inkommen fråga: I tidigare svar här på sidan hänvisas till ledamöterna i tekniska nämnden när det gäller frågor kring cykelbanan vid Södra Hamngatan och asfalteringarna vid torget. I vilket protokoll kan man läsa att tekniska nämnden tagit beslut om detta? Hur gick upphandlingen av arbetet till och hur mycket har det kostat?

Handläggarens svar: Beslutet om att skapa förutsättningar för säker cykeltrafik i centrum återges i protokoll från tekniska nämnden hösten 2017. Kompletterande information om utförandet av cykelbanan gavs till nämndens presidie (ledamöter från S, L och C) den 19 april 2018. Informationen gavs innan byggarbetet inleddes.

Entreprenaden för cykelbana och asfaltering av vägbanan vid Torget har gjorts via avrop från befintligt avtal med i detta fall, Skanska. Markarbetena har kostat cirka 850 000 kr och asfalteringen cirka 500 000 kr varav cirka 150 000 är utgifter som avser underhåll av vägbanan som ändå hade behövt göras. Kostnaden täcker också återställning av schakt efter utbyte av VA-ledningar.

20180810 Inkommen fråga: Efter beskrivningen att döma bygger hela EU‐projektet på ett feltänkande. De handlande i centrum lider under ökande kundbrist, möjligen med undantag av 6 sommarveckor. Huvudorsaken till att kunderna inte kommer i önskade antal känner alla; det har byggds stora och lättåtkomliga köpcentra i stadens utkanter.

Det går inte att reversera detta genom att bygga sandlådor för stadens småbarn i närheten av affärerna. De kommer ändå inte leka där under vintern och inte utgör deras föräldrar någon stor potentiell kundgrupp heller ‐ 5‐6 % av stadens invånare. Ända sättet att få dit flera kunder är troligen att bygga lägenheter i och nära centrum i gångavstånd till affärerna i fråga.

Handläggarens svar: Det är riktigt att det behövs bostäder för att skapa liv och rörelse i centrum. Det ena behöver dock inte utesluta det andra, vi behöver både bostäder och mötesplatser i centrum för att många ska vilja vistas där. Kommunen skapar förutsättningar för fler bostäder centralt på en rad olika sätt. Planering pågår för totalt cirka 1 000 nya lägenheter i centrum. Det handlar om centrala lägen som på Rådhusberget, Canning och Myren. Till dessa ska läggas flera mindre bostadsområden som är under byggnation.

20180806 Inkommen fråga: Var snälla och sätt upp handledare från slutet på bryggan ner till badtrappan vid Röudden. När man badar här speciellt på vintern är berget isigt o halkigt och på sommaren behöver man något att hålla sig i.

Städa upp sly mm vid infarter (mellan gata o järnväg), längs Strömsån, längs cykelvägar mm. Det borde finnas mer välkomnande blomsterprakt vid entré till Strömstad.

Handläggarens svar: Dessvärre kan vi inte åtgärda Röudden som du önskar, vi får helt enkelt inte uppmuntra till att bada där eftersom farleden ligger nära. Den badstege du refererar till är i själva verket en räddningsstege. I pågående planering för bostäder på Canning/Skeppsbron finns planer på en bättre badplats, förslaget är då att badplatsen flyttats något söderut mot centrum för att ge mer plats för badande.

Vi röjer regelbundet sly utmed infarterna, men tar till oss dina synpunkter om mer frekvent röjning och mer blommor vid entréerna till Strömstad.

Inkommen fråga: 20180804: När kommer "konstverket" på Plagen att flyttas. Vem kommer att fatta beslut om vad som skall hända med det gamla fina ankaret.

Platsvarumärket som funnit på Plagen i sommar står kvar tills användningen av platsen är beslutad. Förslag på placering av ankaret kommer att tas fram under tidig höst, slutligt beslut om placering tas av Kultur- och fritidsutskottet. Efterforskning om ankarets historia görs parallellt.

20180725: Inkommna frågor/synpunkter: Hej. Först undrar jag över detta urbana platsinnovationsprojektet som jag förstår att man fått pengar från EU för att genomföra. Är det förenat med tvång från EUs sida att använd pengarna till just detta? Det är jag inte ensam om att fundera över.

Handläggarens svar: Det aktuella EU-projektet finansieras med pengar ur en utvecklingsfond som kommuner och företag kan söka pengar ur. I detta fall sökte Lysekils kommun medel för att tillsammans med bland andra Åmåls, Fredrikstads och Strömstads kommun undersöka hur orternas stadskärnor kan utvecklas. Vad just Strömstad skulle använda sin del av anslaget till har diskuterats med lokala företag och allmänheten vid olika möten. Vissa med inbjudna deltagare från näringslivet, köpmän och fastighetsägare i centrum. Andra möten har varit öppna för alla. Erfarenheter från andra städer som utvecklats sina stadskärnor är att bra mötesplatser för alla åldrar är viktigt för en levande stad.

Sedan går ni ut i media, se här Sveriges Radio, och beskriver vad ni SKA göra med Strömstads än så länge vackra Plage och Oscarsplats. Ni säger att Oscarsplatsen upplevs otrygg. För vem? Jag har aldrig mött någon som sagt sig göra det. Aldrig!

Handläggarens svar: Detta är ett missförstånd, det finns inga beslut om åtgärder på Oscarsplatsen. De skisser som visas och som det pratas om, är ritade utifrån förslag till förbättringar som restaurangägare, köpmän och andra Strömstadsbor, vuxna och barn, framfört vid olika möten. Skissen över exempelvis Oscarsplatsen är inget annat än en idé om hur platsen skulle kunna bli ännu bättre med mer grönska, fler sittplatser, och lekplats för barn i den bortre delen. Se även tidigare fråga/svar om träden på Oscarsplatsen. Observera att det är just ett förslag som inte är kostnadsberäknat, dvs det finns alltså inget underlag för våra beslutsfattare att ta ställning till.

Ni säger att det är stor samstämmighet angående dessa projekt. Jo, bland de tillfrågade ja, handel, fastighetsägare och föreningsliv, men bland övriga invånare, som inte blivit delaktiga i detta är det inte förankrat, inte ens populärt bland väldigt många.

Handläggarens svar: Det har funnits tillfällen att delta på möten sedan 2017, vi kan bara beklaga att den informationen inte nått alla. Självklart finns det olika uppfattningar om vad som är bäst för centrum. Det är också viktigt att rätt information sprids så att det inte blir missförstånd och onödig oro bland boende.

Det har lämnats in en namninsamling, " Rädda Plagen och Oscarsplatsen mot kommunens planer", hur behandlas det?

Handläggarens svar: Vi har skickat information till de som lämnat in densamma om att insamlingen tagits emot och hur den kommer att hanteras. Inskicket blir ett av flera underlag att ta ställning till i den fortsatta dialogen om hur staden och dess mötesplatser kan utvecklas.

Jag tycker hela den krystade Urbana Platsinnovationen ter sig som egenmäktigt förfarande, dvs ni kör fullständigt över många människors vilja och känsla för staden!

Svar: Se svar ovan.

Så har vi då den sorgliga historien med allt detta asfalterande. Man kan nu snart kalla Strömstad för " den svarta staden ". Är det så ni vill ha det? Seriöst? Oframkomliga och obegripliga cykelbanor I CENTRUM?! Dom allra flesta som rör sig vid torget är fotgängare, det är och ska vara ett promenadstråk. Vi behöver absolut inga cykelbanor i innerstaden. Jag har cyklat jämt utan problem, men nu har det blivit besvärligt, OCH farligare! Det var väl ändå inte meningen? Vem är den ansvarige för denna fullkomligt idiotiska trafik/cykelomläggning.? Inte ett ljud hörs från Stadshuset, inte någon förklaring. Kom ihåg, ni är inte våra chefer, ni är valda för att lyssna och på bästa sätt förvalta vad vi invånare tycker och vill!

Handläggarens svar: Syftet med de cykelbanor som byggts i Strömstad är att boende och besökare ska kunna cykla enkelt och säkert genom centrum. Säkert finns det saker som kan förbättras, vi kommer att utvärdera cykelmöjligheterna efter sommaren. Se tidigare svar. Ang principiella synpunkter mot cykelbanor hänvisar vi dig till ledamöter i tekniska nämnden som tagit beslut om satsningen. Tack för visat engagemang!

 

20180724: Inkommen fråga/synpunkt: Hej! Detta är ett uttryck för bedrövelse över hur staden förfultas genom dessa breda och svarta asfalterade cykelbanor. Riva upp fin stenläggning ‐ skandal! Ledsamt att se...Ingen respekt för fint utfört stenläggningsarbete SKÄMS! Att inte kunna promenera längst älven längre ‐ hur tänkte ni?

Handläggarens svar: Tack för din synpunkt. Att erbjuda möjlighet för cyklister att cykla enkelt och säkert genom Strömstad är en åtgärd som en rad städer prioriterar idag. Tyvärr behövde gatsten bytas på Norra Hamngatan för ett ge en jämn gång- och cykelväg. Gå kan man dock fortsatt göra utmed Strömsån på Norra Hamngatan. Vi har också att tänka på att ”knotten” är en utmaning för synskadade och rullstolsburna. Handikapprådet har tidigare framfört önskemål om ett jämnare underlag på gångstråk. Gatsten är vi annars rädda om, de vägytor där sådan finns och där vi grävt upp för att åtgärda VA-ledningar, har eller kommer sten att läggas tillbaks. För anläggande av cykelbana utmed torget och på Surbrunnsgatan har ingen gatsten tagits bort.

 

20180722 Inkommen fråga/synpunkt: Vad ni gör och inte gör så rör för alla delar inte Oscarsparken, bara tanken att ta bort det fina kastanjeträdet strider ju mot allt förnuft. Att sedan komma på iden att flytta (Glanses) stenar på strandpromenaden är ju i mitt och som ni vet många andra Strömstadsbor rent vansinne. Sedan instämmer jag med att ankaret skall tillbaka på Strandpromenaden. Märk väl att jag skriver promenaden. PS Bänkarna skall till baka på N Hamngatan. PUNKT.

Handläggarens svar: Hej och tack för synpunkter! Att ta ner kastanjeträdet vid Oscarsplatsen har aldrig varit aktuellt, det är ett missförstånd som fått olycklig spridning. Eventuell flytt av granitstenarna som bildar sittplatser på Plagen handlar om att frigöra yta för arrangemang på den fina platsen, stenarna ska om så placeras i den bakre delen. Inga beslut är dock tagna och idéarbetet pågår. Flera Strömstadsbor lyfter fram att det är viktigt att också kunna sitta invid Strandpromenaden. Ang ankaret – se tidigare fråga, placeringen ska diskuteras i höst.

 

20180721 Inkommen fråga/synpunkt: Hej, nu har ni byggt om torget och satt upp en cykelbana. Bänkarna som sitter i kanten med cykelbanan är riktat åt fel håll. Folk som sitter där går rakt ut på cykelbanan som är inte tillräckligt märkt för de som sitter där. Samma gäller med busshållplatsen, folk som går ur bussen springer rakt in i cykelbanan.

Handläggarens svar: Tack för din synpunkt! Skyltningen och märkning av gång- och cykelbana ska förbättras. Utrymme för avstigande från bussar som stannar vid hållplatsen finns. Om ytan inte räcker till tar vi med oss detta i arbetet med utvärderingen av cykelbanan under hösten. Det gäller också synpunkten om bänkarnas placering.

 

0721 Inkommen fråga/synpunkt: Säkerhetsaspekt på trafiken mellan Skagerak och Badhuset. Jag bor utanför Strömstad men när jag då och då kör bil i Strömstad och har passerat Badhuset under sommaren cirka en gång i veckan så möter jag en bilist (turist) som kör eller har fullt upp med att vända sin bil i vänstra körfältet. De kör emot enkelriktat.

Min 17‐årige son kör moped och möter dessa bilister även oftare än mig.Det finns stor risk för frontalkollision i vänster körfält. Vi kör alltid i höger körfält av säkerhetsskäl. Men borde inte detta riskutvärderas av experter och åtgärder vidtas för att förhindra olyckor? Jag är mest orolig för våra mopedister som är oskyddade trafikanter. Tacksam för ett ingående och utvecklat svar, gärna baserat på verkliga observationer och statistik.

Handläggarens svar. Tack för din synpunkt! Att köra bil säkert i Strömstad centrum ska vi alla kunna göra. Vi är medvetna om problemet om att det ibland körs mot enkelriktat nedför Badhusgatan. Ofta är det tillfälliga besökare som inte är bekanta med ordningen i vår stad. Tyvärr har vi inte personal på plats för att ge ett så utförligt svar som du efterlyser. Men vi tar med oss din synpunkt in i höstens planering för hur den aktuella vägsträckan kan förbättras för alla trafikslag.

20180721 Inkommen fråga/synpunkt: Jag med flera önskar att det upprättas ett antal mc parkeringar centralt i Strömstad med låsbar förvarning av hjälmar m.m. Idag så måste vi parkera på bilparkering alt på torget.

Kan man inte upprätta en större yta för mc-parkering och med låsbara boxar. Se hur Falun har löst det.

Handläggarens svar: Vi har idag ingen riktigt bra lösning på mc-parkeringar, vi tar frågan med oss i höstens p-översyn. Idag parkerar mc-förare på vanliga bilparkeringar, nattetid har parkering tillåtits på torget.

20180720: Inkommen fråga/synpunkt: En betongplatta med dränering har gjutits permanent på Plagen där ankaret med kompassrosen stod. Detta trots att ni på denna sida för bara en vecka sedan skrev att inget var beslutat om Plagen och att cementplattorna bara var tillfälliga.

  1. Vem har beslutat att det ska gjutas en betongplatta på Plagen där ankaret med kompassrosen stod?
  2. Vilka har fått ha inflytande på den installation som nu ska sättas där?

Ni skrev för en vecka sedan: "Vi för en dialog med det lokala näringslivet och allmänheten om hur Plagen ska utvecklas, inget är bestämt varken avseende Plagen eller ankarets placering."

"Nuvarande plattor ligger där provisoriskt i väntan beslut om utformningen av Plagen liksom om placering av ankaret. Stensättningen med gatsten i olika färger var trasig och behövde åtgärdas. Den är dock avbildad och kan återställas. Kanske på sin tidigare plats?"

Handläggarens svar: Hej och tack för frågor! Här kommer svar.

  1. Det har inte gjutits en platta i betong permanent på Plagen, utan det fundament som finns under modellen för platsvarumärket som åsyftas är flyttbart och kommer att flyttas vidare med modellen när den får ny placering. Det är 15 plattor som tagits ur tillfälligt och som vi lägger tillbaka när modellen flyttas. Se även tidigare svar avseende kompassrosen i granitsten.
  2. Placeringen av modellen för visning har diskuterats inom en arbetsgrupp för utveckling av platsvarumärket samt inom projektledningen för det EU-finansierade projektet för stadsutveckling Urban Platsinnovation.20180715 Fråga/synpunkt:
Hej! Det har sagts att experimentet med avsmalning av Södra Hamngatan och anläggandet av cykelbanor i stadskärnan ska utvärderas efter sommaren. Hur ska den utvärderingen gå till? Kommer vi medborgare att få chansen att uttrycka oss?

Handläggarens svar: Tack för din synpunkt! Vi kommer att låta utvärdera cykelbanorna med stöd av sakkunnig expertis. Vi kommer också att lyssna in verksamhetsutövare i centrum samt vårt bevakningsföretag som har uppdraget att övervaka trafiken under sommaren. Statistik för hur många som använder cykelbanan utmed torget kommer att vara en del av underlaget. När vi sammanställt slutsatser och förbättringsförslag vill vi gärna ha en dialog kring detta, inte minst med anledning av fortsatt planering av cykelstråk.

20180713 Fråga/synpunkt: Vår synliga och färgglada flaggor på plagen har bytts ut mot något osynligt och icke välkomnande, varför?

Handläggarens svar: Dessa flaggor är en variant av platsvarumärket som också finns på torget i blått. De flaggor du avser från tidigare bär delar av vårt kommunvapen och kommer att användas framöver. Under lanseringen av platsvarumärket är det de vita respektive blå flaggorna som används. Symbolen för varumärket ses också på våra infartskyltar och inom kort som modell på Plagen. Läs gärna mer om platsvarumärket på stromstad.se/varumarke

20180713 Fråga/synpunkt: Ställ tillbaka soffor och blommor vid Norra Hamngatan. Måla en linje som avgränsar cykelbanan.

Handläggarens svar: Tack för din synpunkt! Vi har inte placerat ut blommor och soffor utmed Norra Hamngatan denna sommar. Cykelbanan är ny och vi vill se att det finns utrymme. Till nästa år tar vi med oss detta med målet att erbjuda sittplatser och blomsterprydnader utmed gatan även framgent. Vi ser även över behovet av en målad linje i samband med att vi utvärderar cykelsatsningen i centrum. Det finns möjligheter att på andra sätt uppmärksamma gående och cyklande så att man samsas på den yta som finns. I Grebbestad finns en målad symbol på gång-/cykelbanan som anger att "här samas vi".

20180713: Fråga/synpunkt: Ankaret på Plagen: Gatuchefen sade i STNB våren 2017 att det skulle renoverats. Det har inte skett och det ligger bland bråte och ogräs på ett utomhuslager. Vad gör att renoveringen dröjer, och vilken tidsplan har ni?

Handläggarens svar: Vi för en dialog med det lokala näringslivet och allmänheten om hur Plagen ska utvecklas, inget är bestämt varken avseende Plagen eller ankarets placering. Därav dröjsmålet. Ankaret ska renoveras, ekvirket är gammalt och delar av trävirket behöver bytas.

När sätts det tillbaka i staden?

Målet är att ankaret ska hitta sin nya plats till sommaren 2019.

Varför vill ni/gatuchefen inte att det ska stå på Plagen?

En placering på den gamla platsen mitt på Plagen rimmar illa med ambitionen att öka flexibiliteten i användningen av området. Entreprenörer har utryckt önskemål om att Plagen ska bli mer användbar för olika arrangemang som exempelvis musikunderhållning. Men det betyder inte att Plagen ska vara tom och kal, utan platsen ska i framtiden rymma många trivsamma sittplatser som enkelt kan flyttas när evenemang ska arrangeras.

Ankaret är tungt och att vid återkommande tillfällen flytta det med kranbil när många ska rymmas på Plagen, är inte bra för varken ankaret eller platsen. Samtidigt är det många Strömstadsbor som gärna ser att ankaret kommer tillbaka till Plagen. Strömstads kommun kommer att erbjuda möjlighet för allmänheten att tycka till om en framtida placering.

Varför har ankarplatsen med den konstnärliga kompassrosen i sten grävts bort på Plagen och ersatts med cementplattor?

Nuvarande plattor ligger där provisoriskt i väntan beslut om utformningen av Plagen liksom om placering av ankaret. Stensättningen med gatsten i olika färger var trasig och behövde åtgärdas. Den är dock avbildad och kan återställas. Kanske på sin tidigare plats?

20180713: Fråga/synpunkt: Bra initiativ att öppna den här sektionen för synpunkter, frågor och svar. Strömstad har stort behov av fördjupad dialog mellan beslutsfattare, tjänstemän och medborgare.

Handläggarens svar: Vi tackar för den synpunkten, kommunikation är inte alltid enkelt och missförstånd uppstår lätt. 

20180712 Fråga/synpunkt: Hej. Bygg ut ställplatserna! Vi skulle göra Strömstad men den lilla grusplanen i utkanten var full? Inga parkeringar med tillåtelse att övernatta på! Bommar med höjdbegränsningar? Detta liknar Gestapo Italien. Vi fick snopet åka vidare. Är inte vi välkomna? Är våra pengar inte lika mycket värda? Hit kommer vi aldrig mer. Kommer ej heller att rekommendera någon det heller.

Handläggarens svar: Tack för dina synpunkter. Vi kan bara beklaga att Strömstad inte motsvarade dina förväntningar. Förra året hade vi 730 000 gästnätter här i Strömstad och många väljer att komma tillbaka år efter år. I Strömstad är trafiksituationen tät under sommarmånaderna och det finns begränsade möjligheter att parkera i centrum. Som dagsbesökare i husbil är du förstås välkommen att parkera i centrum på samma villkor som gäster som kommer med personbil. Detta givet att du erlägger avgift för den parkeringsyta du disponerar och att du inte övernattar.

För dagsbesökare i personbil och husbil finns våra infartsparkeringar varifrån P-bussar avgår var 20:e minut. Det är en bra service som många uppskattar. Vill du övernatta hänvisar vi i första hand till någon av våra campingar där du får den bästa servicen. Önskar du en enklare ställplats hänvisar vi till Bojarparkeringen, här finns det 31 platser för husbilar. Även från Bojarparkeringen går det en P-buss. Det är vår förhoppning att vi får se dig som besökare även nästa år.

20180710: Fråga/synpunkt: Varför i hela friden är det bara en fil vid torget? Att det skulle vara för miljön är ju bara korkat, för nu blir det ju kö och då släpper bilarna ut mer avgaser. Är det för att Strömstadsborna ännu mindre ska vilja vara i sin stad på sommaren?

Handläggarens svar: Tack för din synpunkt! Gatan förbi torget har smalnats av för att ge plats åt en dubbelriktad cykelväg. Omdisponering av vägytan har tidigare gjorts utmed Södra Hamngatan där det tidigare var två filer. Arbetet ska bidra till att göra centrum attraktivt för besökare och boende, det ska också öka säkerheten för oskyddade trafikanter som cyklister. Syftet är att fler ska vilja vistas i och besöka Strömstad, inte tvärtom.

Vi kommer att utvärdera trafikläget vid torget efter sommaren, eventuella anpassningar kommer att göras därefter.

20180710 Fråga/synpunkt:; Hej! I ett tidigare svar angående cykelbanor anges att de måste ha en viss bredd. Hur stämmer detta med cykelbanan utmed Oslovägen, del av cykelbanan vid Norra Hamngatan samt cykelbanan utmed Uddevallavägen. Ingen av dessa har samma bredd som den vid torget.

När bilar parkerar vid Surbrunnsgatan täcks en del av cykelbanan av bilens front. Olika för olika biltyper. Dessutom är det fel att inga p‐platser försvunnit. Åtminstone en har tagits bort vid Norra Hamngatan.

Handläggarens svar: Hej och tack för synpunkterna! Det är riktigt att det finns variationer i de olika cykelbanornas bredd. Delvis beror detta på att banorna byggts under olika tidsperioder. För den nya cykelbanan förbi torget har vi valt att hålla de mått som rekommenderas idag eftersom cykelbanan är ett huvudstråk för cyklister genom staden. Vi kommer att successivt se över möjligheten att bredda de äldre cykelbanorna om behov finns. Även ytterligare anpassning av nya cykelbanor kan krävas, det har bland annat påpekats att det smalt på vissa passager utmed Norra hamngatan.

Cykelbanan utmed Surbrunnsgatan är bred och separerad mellan gående och cyklister. Allt bilarnas front når in en bit på cykelbanan borde inte vara ett problem för cyklande. Visar sig detta vara ett problem kommer vi att åtgärda detta.

Vi beklagar otydligheten i fråga om parkeringsplatser, uppgiften som finns i en fråga nedan avsåg trafikomläggningen vid torget. Antalet p-platser vid torget är samma som tidigare. Två parkeringsplatser har tagits bort utmed Norra Hamngatan för att ge plats åt cykelbanan där.

20180710: Fråga/synpunkt: Jag vill gärna att ni fixar till alla hålor i vägen som går igenom staden, och sedan tvättstation, gör-det-själv-hall för att kunna tvätta bilen på ett miljövänligt sätt och smidigare. Plats är tex bredvid Cirkle K i Skee för alla fordon, lastbil, buss osv, eller någonstans på Oslovägen i närheten av Cirkle K, tex på gymnasiets parkering.

Handläggarens svar: Tack för dina synpunkter och förslag! Slitaget på vägbanorna har varit ovanligt hårt i år på grund av den kalla vintern. Vi lagar löpande gatorna, ser du hål som är i behov av åtgärd, gör gärna en felanmälan till vår arbetsledare. Då blir vår entreprenör underrättad om behovet direkt. Förhoppningsvis finns skadan redan med i underhållsplanen. Information om hur du gör en felanmälan finns här.

Kommunen bygger inte tvätthallar, det är normalt företag som erbjuder sådan service. Vi har fått information om att det kommer att öppnas en tvätthall för alla typer av fordon på Prästängens industriområde inom kort.

20180710: Fråga/synpunkt: Vi har en enebostad i sentrum av Strømstad. Som tildligare seglare har vi i år etter år besøkt bohuslen sine vakre sjøsteder. Det var derfor en lykke å kjøpe i byen Strømstad. Vi ser imidlertid at det dessverre er en stad mange kjøpesterke seglar forbi.

For å velge sitt publikum og gjøre staden attraktiv må man ta fatt på kommunale oppgifter som stadning av gatorna, tømma sopet, rensa havnebassenget, plukka fimpar etc kontinuerlig under sommaren. Videre vil det være attraktivt å ha en god badeplass for siglarbesøkande. Det er helt merkverdig at man planerar store utbygninger av platser som fungerar bra och er vakra allerede er det som får oppmerksomhet. Man måste se rundt seg, vi har en fantastisk utsiktplass som ligger over lokstellet. Der burda man hente fram trappen som går fra stan och opp til bergen, rydda bort busker og trær och tilrettelegge for små sittgruppor som man raskt kan ta seg opp til fran stan.

Både Grebebstad og Fjellbacka har sådanne flott turmuligheter fra sentrum. Kommunen måste se på arealene langs hele Torsholmen och innfarten til Bohuslinjan. Man maste kunne kreva at CoD och husene rundt stedar, bygger treplattinger til å gå på så dette blir et snyggt område. Vi fattar inte at det satses på vakre parker och områder som fungerar bra istedet for å utvide sitt konsept och se hele stan som en helhet.

Vi vet at mange seglar forbi fordi de tykker det en smutsig og fult fordi kommunen inte stedar och det er for mange bilar og bussar som stør et ellers så fridfult Strømstad.

Handläggarens svar: Tack för dina synpunkter. Vi arbetar för närvarande med en översyn av hela tätorten Strömstad i en fördjupad översiktsplan (FÖP). I denna FÖP tar vi bl.a. ett helhetsgrepp på alla allmänna ytor i staden. Förslaget ska finnas på offentlig höring under september – november. Under denna period kommer vi att bjuda in till diskussioner på plats och via nätet. Naturligtvis bör kommunen prioritera att förbättra de allmänna platser som har störst behov eller potential. Den diskussion som har varit nyligen om Plagen och Oscarsplatsen kan kanske ge intrycket att dessa platser är de enda som kommunen vill ändra på.  Vi tar med oss dina synpunkter om bad mm i det fortsatta arbetet med FÖP. Synpunkter som berör skötsel av allmänna platser har vidarebefordrats till berörda avdelningar i kommunen.

Kompletterande svar 0713: Vi städar i och tömmer regelbundet papperskorgar i centrum via vår så kallade Sommarpatrull. Arbetslaget med särskilt fokus på städning i Sommarströmstad är i gång under perioden v. 25 till 32, bemanning från 05.00 till 20.00. Samma period har vi sopning dagligen (start 05.00) av centrumgator/parkeringar, strandpromenaden och in- och utfartsleder (Oslovägen samt stora delar av Uddevallavägen). Övriga gator/ytor städas vid behov. Med så många besökare som Strömstad har sommartid kan det trots utökade städinsatser, vara svårt att hinna med. Ser du en nedskräpad plats så vill vi gärna ha den informationen. Anmäl gärna detta via vårt formulär för felanmälan, då uppmärksammar vårt arbetslag saken. Under vardagar hanterar vi det hela så snart det är möjligt.

20180705: Fråga/synpunkt: Sluta att ändra och förstöra våran stad. Låt staden vara som den är. Satsa på landsbygden istället för bara stan.

Handläggarens svar: Tack för din synpunkt! Ingen har intresse av att förstöra Strömstad. De tankar och idéer som visats i skisser för Plagen och Oscarsplatsen är förslag till förbättringar som andra Strömstadsbor fört fram. Kommunens roll är att jämka och utifrån erfarenheter ta beslut om vägen vidare. Inget är beslutat om eventuella investeringar på Plagen och Oscarsplatsen, ytterligare tankar är därför välkommet! Att vi har tittat närmare på hur vi kan locka fler till centrum betyder inte att vi inte satsar på landsbygden. Exempel är pågående arbete för fiberlänk till flera kommundelar, planering för hyresrätter på Koster och kommunal service som barnomsorg i norr och i söder.

20180704: Fråga/synpunkt: Bifogat översändes förslag till strandpromenaden med nya eller förändringar från kommunens förslag utmed kajerna från Lokstallet till Canning Jag vet att många Strömstadsbor som tagit del av dessa förslag vill få dessa genomförda. Jag har ju tidigare visat på många stadsmiljöförändringar och kompletteringar med nya bostäder även i andra delar av Strömstads centrum som översänts till kommunens översiktsplanerare.

Handläggarens svar: Tack för inspel! Dessa underlag är kända sedan tidigare och finns bland de vi använt i pågående arbete med olika detaljplaner och Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Strömstad och Skee. Vi har fört dialog med flera förslagsställare, däribland om dessa förslag. FÖP Strömstad kommer att diskuteras med allmänheten hösten 2018 med möjlighet till inspel såsom alltid i samband med att nya planer tas fram. Det kommer att finnas möjlighet att diskutera dessa och andra förslag då (red: aktuella bilagor kan lämnas ut vid förfrågan till registrator vid kommunledningsförvaltningen).

Frågor som ställts i sociala medier och i samtal samt svar:

Fråga/synpunkt: Träden på Oscarsplatsen - ska de tas ner?

Handläggarens svar: Att träden ska tas ner på Oscarsplatsen är felaktigt. Platsen mellan Badanstalten och Tullhuset ska fortsatt vara en lummig plats. Däremot har en inventering av trädens skick visat att tre av almarna som står mot berget är i dåligt skick och behöver bytas av säkerhetsskäl. De kommer att ersättas av andra träd. Kastanjen mot Tullhuset är ett vackert träd som ska vara kvar.

Tyvärr lever inga träd för evigt. Stadens träd bedöms därför av en arborist med jämna mellanrum. Vi följer arboristens råd. När ett träd behöver tas ner strävar vi efter att återplantera på samma plats.

Fråga/synpunkt: Det är svårt för bussarna att komma in på busshållsplatserna vid torget med den nya cykelbanan.

Handläggarens svar: Det är trångt i Strömstad under sommaren. De nya bussfickan vid infarten till Laholmen är dock rymligare än den tidigare. Utanför Pressbyrån finns en hållplats för i- och urlastning av gods som också kan användas för bussar med resenärer som exempelvis ska vidare med skärgårdstrafiken. Stopp i trafiken uppstår främst pga att privatpersoner parkerar på hållsplatserna för att göra ärenden. Vi har förstärkt p-bevakningen av trafiken runt torget under juli för att hålla hållplatserna tillgängliga för yrkestrafik och se till att trafiken flyter på så bra som möjligt.

Fråga/synpunkt: Varför har cykelbanorna genom centrum fått ta så stor plats?

Handläggarens svar: Det finns regler för hur breda cykelbanor ska vara. Vår dubbelriktade cykelbana håller angivna mått. Många kommuner satsar på cykelbanor i centrum som ett led i arbetet för ökad trafiksäkerhet och miljöanpassning av trafiken. Cykelturismen ökar och vi märker att många av våra besökare på campingar utanför centrum gärna cyklar in till centrum för att ta del av utbudet. Beslutet att skapa bättre möjligheter att cykla säkert förbi torget togs av en enig teknisk nämnd under hösten 2017. Cykelbanan kommer att utvärderas efter sommaren 2018.

Fråga/synpunkt: Varför används EU-pengar till stadsutveckling?

Handläggarens svar: Genom medverkan i projektet ”Urban Platsinnovation” har Strömstad i likhet med städer som Lysekil, Åmål och Fredrikstad fått extra medel för att stärka kunskapen om hur stadskärnor kan utvecklas. Konkurrensen från e-handel är hård och många stadskärnor behöver idag förändras för att bibehålla sin dragningskraft. Våra lokala köpmän är viktiga i det arbetet, kommunen kan göra sin del genom att skapa förutsättningar för besök och arrangemang i staden som gör att många vill komma till Strömstad.

Fråga/synpunkt: Hur ska det bli med cykelväg på Badhusgatan, kommer vägen att smalnas av och parkeringar att försvinna?

Handläggarens svar: Det finns inga beslut tagna om Badhusgatan, hur vi kan erbjuda säker cykelväg vidare ut ur centrum utreds på gatuavdelningen. Saken diskuteras vidare under hösten, delta gärna i dialogen!

Fråga/synpunkt: Vi saknar bänkarna som stod längs strandpromenaden på Plagen!

Handläggarens svar: Vi ser till att bänkarna som står vertikalt mot strandpromenaden sätts i framkant som tidigare. Det händer dock att dessa bänkar flyttas då det finns besökare som vill sitta på annat sätt. Vi återställer placeringen så snart vi kan. Bänkarna i bakre delen ska stå kvar som de gör för att ge lä för väder och vind.
 

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-08-29, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Hans Friberg