HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vanliga frågor och svar som kommunen hanterar

Strömstads kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu. Sidan uppdateras löpande.

Allmänna frågor och svar

De flesta får lindriga symptom av coronaviruset. Hög ålder är en riskfaktor, därför är det viktigt att se till att personer över 70 år begränsar sina kontakter såsom Folkhälsomyndigheten anger. Om smittspridningen bromsas blir färre blir allvarligt sjuka och sjukvården räcker då till de som verkligen behöver den.

Det är Västra Götalandsregionen som planerar och tillgodoser behovet av vård till följd av coronavirus. Ta del av lägesbilden på regionens webbplats. I Strömstads kommuns beredskap ingår planer för utökad bemanning i bland annat omvårdnadsverksamheten, utökad information och hjälp för att minska spridning av smitta, tillgång till utrustning för omvårdnadspersonal samt rutiner och annan beredskap för att ta hand om personer som eventuellt insjuknar på något av våra omvårdnadsboenden.

Få fall av konstaterad smitta har rapporterats i Strömstad. Smittskyddet i Västra Götaland är dock tydliga med att det pågår smittspridning i samtliga kommuner. Patientsekretess råder för den drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om enskilda patienter.

Regionen redovisar regelbundet ett övergripande smittläge i länet med uppgifter om antal konstaterade fall per kommun. Där ser vi att Strömstad är en av kommunerna med minst antal konstaterade fall i regionen.

Aktuell statistik covid-19 Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av smitta kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19. Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta. Läs mer på

https://www.folkhalsomyndigheten.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

Folkhälsomyndighetens information till äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som är över 70 år behöver vara särskilt aktsam om din hälsa. Folkhälsomyndigheten är tydlig med att du ska undvika sociala kon­takter där smitta kan spridas. Det betyder att du ska undvika närkontakt med andra i till ex­empel butiker och bussar, men gå gärna ut i friska luften som vanligt! Håll avstånd till dem du träffar.

Genom att värna din egen häl­sa kan du undvika att smitta andra samt bidra till att avlasta sjukvården. Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror etcetera bör du använda dig av den. Har du fler frågor, kontakta kommunens stöd för äldre telefon 0526-136 87.

Det finns olika sätt att få hjälp. Fråga i första hand en anhörig. Flera nätverk av frivilliga har bildats och några företag erbjuder inköp och hemkörning av varor. Kontakt kan förmedlas via kommunens stödtelefon för äldre. Frivilliggrupperna finns på Facebook och heter ”Handlingshjälpen i Strömstad” och ”Din granne i Tanum och Strömstad”. Tänk på att du har ett eget ansvar och se till att du inte lämnar ut kontouppgifter eller motsvarande till någon du inte känner.

Har du fler frågor om detta, kontakta kommunens stödtelefon för äldre 0526-136 87 mån–fre 08.00-16.30.

Kan du inte lösa din situation kan du ansöka om bistånd hos kommunen. Då kan hemtjänsten komma att utföra uppgiften.

Inom omvårdnad, förskola och kök behövs just nu extra personal. Kommunens bemanningscentral välkomnar din ansökan. Det behövs även sommarjobbare. Vill du hjälpa till på idéell basis finns frivilligorganisationer att vända sig till.

Här hittar du kontaktuppgifter

Norges regering avråder bosatta i Norge från att resa över gränsen till Sverige. Tio dagars karantän väntar den som återvänder från resa i Sverige. Tio dagars karantänplikt gäller även för inresande med uppehållstillstånd i Norge. Norsk polis i samarbete med tull, norska hemvärnet och Kystvakten övervakar riksgränsen både till sjöss och på land.

Det är tillåtet för norrmän att åka över gränsen till Sverige för att se till fritidshus. För att inte behöva sitta i karantän vid återkomst till hemlandet får man dock inte handla, övernatta eller träffa andra utanför det egna hushållet.

Råden kommer att utvärderas löpande för att se om lättnader kan göras för resande inom Norden för dem med uppehållstillstånd i Norge.

Läs mer på norska regeringens webbplats:

regjeringen.nolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strömstads kommun har ingen annan åsikt än den som framförs av regeringen och Folkhälsomyndigheten: sedan mars har svenska folket uppmanats att tänka över om resan verkligen är nödvändig och sedan att resor längre än 1-2 timmar bör undvikas för att inte riskera att föra smitta från ett område till ett annat. Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor. Det innebär att du från och med 13 juni kan besöka ditt sommarställe i Strömstad även om du bor längre bort.

Se föreskrift om allas ansvar från Folkhälsomyndigheten, som gäller fortsatt länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten, men vissa försiktighetsåtgärder behövs för att minska risken för smittspridning. Från och med 14 juni kommer idrottstävlingar, matcher och cuper utan publik att vara tillåtet i alla åldrar, under förutsättning att det sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar. 

Frågor och svar - förskola och skola

Kommunen har inte information om totalt antal smittade/ testade i våra verksamheter. Det är sjukvården som hanterar denna statistiken. Kommunen får inte besked om provsvar, vare sig om proven tas på vårdcentralen eller via arbetsgivarens egentester. Kommunen kan bara uttala oss med säkerhet om antal sjukfrånvaro på respektive enhet.

Om ett barn eller en vuxen blir sjuk och stannar hemma vet normalt sett varken förskolan/skolan eller den sjuke vilken sjukdom det rör sig om. Om förskolan/skolan ändå skulle få veta att ett barn, en medarbetare eller en närstående fått covid-19 får den informationen normalt inte spridas vidare, enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vi kan därför inte ange om det finns bekräftad smitta på en specifik enhet, där enskilda personer, barn/elever lätt identifieras. Vi kan bara uttala oss om vi känner till om det finns bekräftad smitta inom våra verksamheter (förskola/fritidshem, grundskola, gymnasium/VUX), men vi kommer inte att uttala oss om situationen på enskilda enheter.

Vårdnadshavare är inte skyldiga att meddela skolverksamheten om bekräftad smitta.

Vid känd smitta tar skolan kontakt med vårdcentral/smittskydd Västra Götaland för avstämning.

Vi är hemma vid minsta symptom och stannar kvar hemma tills vi varit symptomfria i + 48 timmar.

Risk- och sårbarhetsbedömningar är framtagna för huvuddelen av våra verksamheter med anledning av covid-19, för genomtänkt och god planering av verksamheterna, t.ex. inför sommarförskole- och sommarfritidshemsverksamhet, lägerverksamhet m.m.Upprätthåller god handhygien, för både barn och personalPrioriterar utomhusaktiviteter, så att tiden inomhus i barngrupper begränsas. T.ex. har inköp av vattenleksaker gjorts till sommarförskolan.Begränsar flytt/byten av personal mellan enheter (gäller även städ och måltid), detsamma gäller för vikarier. Detta betyder inte att vi inte tar in vikarier, det behövs ibland då vi har en frånvaro mellan 7-15 procent på personalen. Enbart bemanningscentralens vikarier anlitas.Vi försöker erbjuda information på flera språk, så att alla kan ta del av viktiga budskap kring pandemin.

Personalen erbjuds egentest vid lindriga symtom för att säkerställa att det är säkert att gå till arbetet. (De som testas positiv betraktas som patienter och följs upp av sjukvården. Kommunen får ingen info om dessa fall.)

Personal och ansvariga för verksamheten gör allt för att hindra vidare smittspridning på en enhet där det eventuellt funnits bekräftade smittade. Vi kan inte garantera att någon inte kan bli smittad. På alla enheter följer vi noga alla riktlinjer gällande hygien.

Hur smittan kommit in vet vi inte idag och vi spekulerar inte heller om detta. Eventuell smittspårning sker via Smittskydd Västra Götalandsregionen/vårdcentralen. Enligt uppgift från vårdcentral sker detta sällan, så länge covid-19 betraktas som en samhällssmitta.

Vid minsta tecken på luftvägsbesvär eller feber stannar personalen hemma tills de varit symtomfria i två dagar. Detta gäller såväl fast personal som timanställda. Samma regler gäller för barn/elever, här har vårdnadshavaren ett egenansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Barn- och utbildningsförvaltningens mål är att begränsa antal vikarier och personalförflyttningar mellan enheterna för att minska eventuell smittspridning. Under sommaren samordnas förskola och fritidshem, då samlas personal och barn på ett färre antal enheter.

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen rekommendation om att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta - även lindriga sådana symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni.

Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frånsett sommarlovet, går Skolskjutsarna som vanligt. Västtrafik informerar: Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation sker på- och avstigning enbart genom bussens mittdörrar. Fordonen städas dagligen och vid behov. Anledningen till att inte skolskjutsen genomförs som ensamresor är att resorna går till en verksamhet som innebär att man umgås med andra. Viktigt att inte gå till skolan när man inte är frisk.

Utifrån aktuellt kunskapsläge i slutet av maj bedömer Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan kan återgå till normal verksamhet när höstterminen drar igång. Men då är det viktigt att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning.

Vuxenutbildningen rekommenderas att anpassa verksamheten. Det kan till exempel innebära att man även till hösten håller distansundervisning när så är möjligt, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.

Ja, Kulturskolan har verksamhet som vanligt (förutom under sommarlovet). Vissa aktiviteter har tillfälligt ställts in på grund av att läraren varit sjuk eller haft sjuka barn eller på grund av för få anmälningar. Barn- och utbildningsförvaltningen följer myndigheternas rekommendationer och tycker att det är viktigt att hålla igång verksamheter, men samtidigt minimera smittrisken.

Om det blir aktuellt att stänga förskolor och grundskolor kommer du som vårdnadshavare att bli ombedd att anmäla att du behöver barnomsorg, på grund av att du arbetar inom samhällsviktig verksamhet, via e-tjänst/formulär. Strömstads kommun följer MSBs (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) råd och har valt att inte, i förväg, be vårdnadshavare anmäla behov av barnomsorg vid eventuell stängning. Om du är osäker på om den verksamhet du arbetar inom räknas som samhällsviktig eller inte, fråga din chef/arbetsgivare.

MSBs allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar - omsorg

 • Vi tar inte emot besök i våra i vård- och omsorgsboenden (äldreboenden och boenden för personer med demens) och bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin). Besöksförbudet gäller sedan mitten av mars 2020. Sommartid finns efter överenskommelse med aktuellt boende, möjlighet att träffa en anhörig utomhus.
 • Vi förstärker information till egen personal om erforderliga hygienrutiner. God hygien är mycket viktigt för att minimera risken för smittspridning. Uppdaterade, lokala rutiner finns på varje arbetsplats.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer liksom Vårdhygiens hygienråd och riktlinjer. Här finns bland annat anvisning om typ av skyddsutrustning vid minsta symptom hos omsorgstagaren liksom om isolering av vårdtagare vid bekräftad smittsam sjukdom.
 • Instruktionen till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, är att stanna hemma från jobbet. Man ska vara symptomfri i minst två dagar innan återgång till jobbet.
 • Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer, men förmedlar hjälpinsatser och erbjuder socialt stöd via en särskild stödtelefon, tel 0526-136 87.
 • Vi förbereder alla medarbetare på vilka rutiner som gäller för insatser hemma hos brukare om ett sjukfall i covid-19 skulle inträffa. Lager av skyddsutrustning har byggts upp och brist finns inte i dagsläget. Hemtjänsten har ett startkit med skyddsutrustning att använda vid misstanke om smitta i sina bilar.
 • En mellanvårdsenhet på Uddens korttidsboende tar emot brukare som vårdats på sjukhus och/eller som behöver isoleras en tid för att misstanke om smitta ska kunna uteslutas. Avdelning Vit vid Beaterbergsgården öppnas tillfälligt för att ersätta Uddens kortidsboende under en tid.
 • Vi har ett nära samarbete med våra vårdcentraler, Vårdhygien och smittskyddet i Västra Götaland. Ny information från nationella myndigheter utvärderas och omsätts vid behov i verksamheten.
 • Vi begränsar antalet vikarier i personalstyrkan per enhet så att enskilda boenden har sina "egna" timvikarer. Sommarens månadsanställningar av vikarier påverkas inte.

Om misstanke om smitta finns gäller följande:

 • Boende inom äldreomsorgen är en prioriterad grupp för provtagning. Provtagning sker efter kontakt med ansvarig läkare på vårdcentral vid misstanke om smitta.
 • Antalet personal som vårdar personen begränsas.
 • Om smitta konstateras isoleras vårdtagaren så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. Anhöriga till andra brukare informeras om att smitta finns.
 • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Skyddsutrustning används redan vid misstanke om att en person kan vara covid-19 sjuk. Visir används i förebyggande syfte i allt ansiktsnära arbete.

Personal inom hemtjänst och hemsjukvård är rustade för insatser till personer som har luftvägssymtom. Skyddsutrustning används alltid vid misstanke om smitta. Inriktningen är att personerna så långt som möjligt ska få vård i sitt eget hem eller på sina rum på respektive boende.

Omvårdnad i särskilda mellanvårdsenheter förbereds för brukare med bekräftad covid-19 som inte kan klara sig i eget boende. Dessa kommer att fungera som ett korttidsboende för målgruppen. Vårdtagarna kan komma både från egna hem, från något av våra boenden och från sjukhuset.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre liksom till att minska smittspridningen i samhället.

Respektera besöksförbudet vid våra boenden även om det är begränsande för dig och den som står dig nära. Vi avråder även från besök utomhus – allt för att minimera risk för smittspridning.

Digitala möten minskar risken. Det kan vara trevligt att se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Saknar du tekniken kan du få hjälp i Kommuncenter i Strömstads stadshus. Du sitter enskilt, men får hjälp med uppkopplingen. Prata med personal på boendet och kom överens om en tid som passar dina anhöriga.

Det finns en prioritering av hur vi ska arbeta för att tillgodose de viktigaste behoven hos våra brukare Blir många kan personal från andra verksamhetsområden inom kommunen sättas in för att utföra arbete inom omvårdnad.

Men god bemanning kräver att vi har vikarier! Välkommen att göra en insats - vi ser gärna att vi får fler som anmäler sig till vår bemanningscentral! Anmäl dig här: www.stromstad.se/timvikarielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västtrafik arbetar med att skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. Ensamåkning infördes 27 mars inom sjukresor och färdtjänstresor. Du beställer din resa som vanligt men reser ensam i fordonet. För att öka tryggheten och minska risken för smitta har Västtrafik även stängt framsätet i sina servicefordon (från och med 27 april).

Frågor och svar - besöksnäring och evenemang

Det är alltid arrangörernas ansvar och beslut vad som gäller, exempelvis om en föreställning ställs in, skjuts upp eller om det går att få tillbaka pengarna för biljettkostnaderna. Från 20200327 gäller beslutet att max 50 personer får samlas vid vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den som inte följer dessa regler kan åläggas med böter eller fängelse.
Vad gäller de kulturarrangemang och sammankomster där Strömstads kommun står som arrangör ställer vi in/skjuter vi på alla evenemang som kommunen anordnar tills vidare.

Ska vi genomföra planerat arrangemang/möte?

Från 27 mars 2020 gäller beslutet att max 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den som inte följer dessa regler kan åläggas med böter eller fängelse.

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas att ni gör en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker, och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

Använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyglänk till annan webbplats

Läs mer här:

Other languages

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-06-25, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck