Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Information om Skee skola

Klass

Varje elev går i en klass. Ibland delas den i små grupper för att kunna ge alla bättre stöd. Det är klassläraren som är ansvarig för klassen, men klassläraren har tät kontakt med specialläraren och specialpedagogen samt med andra lärare på skolan för att följa varje elevs utveckling.

Från och med åk 3 har eleverna slöjd i mindre grupper på skolan. I åk 6 har eleverna två nya ämnen: hemkunskap och moderna språk (spanska, franska eller tyska) på Strömstiernaskolan. Då kommer eleverna att ha andra lärare som inte undervisar på Skee skola.

Utvecklingssamtal

Lärarna kontaktar vårdnadshavare i början av höstterminen och vårterminen för att boka in tid för samtalet.

Klassråd

En gång varje månad är det klassråd. På klassrådet tar eleverna upp klassens frågor tillsammans med sina lärare. Klassråden är en viktig möjlighet för eleverna att ta del i och påverka utformningen av sin egen utbildning.

Det är klassens representanter som leder klassrådet och är med i elevrådet. Protokollet från elevrådet skickas till klassläraren så att klassen får information om vad som beslutades i elevrådet.

Elevinflytande

Eleverna har ett löpande inflytande över utbildningens utformning och undervisningens innehåll via klassrådet. På elevrådet har våra elever ett stort engagemang och inflytande över sin skolmiljö. Elevrådsrepresentanterna för fram de frågor och tankar som tidigare har kommit upp på klassrådet. Vi är väldigt stolta över våra elevers engagemang på dessa möten.

Trivsel och trygghet

För dina lärare och skolans personal är det viktigaste att du och dina kamrater är trygga och trivs på Skee skola. Om din trygghet eller trivsel i skolan inte är bra ska du kontakta din lärare eller någon annan vuxen på skolan, då kan vi hjälpa dig och dina kamrater.

Skolan har också ett elevhälsoteam med skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog som arbetar främjande och förebyggande för att alla elever skall må bra.

Även du och dina kamrater kan vara ett gott stöd för varandra. Ni är varandras arbetsmiljö i skolan och ett gott bemötande och trygghet från kamrater i ord och handling kan göra stor skillnad.

Schema

I starten av varje termin har alla klasser ett schema. Schemat kan man också se digitalt, men ni kan också be ert barns lärare om att få hem en kopia.
> Skee skolas schema Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vikarie

Om din lärare är sjuk eller ledig så försöker vi att i största möjliga mån styra om befintlig personal, om inte det går så söker skolan vikarie genom Bemanningscentralen. Vikarie och annan personal på skolan är lika viktiga som alla klasslärare. Vi respekterar och lyssnar på varandra.

Veckobrev

Varje vecka skickar lärarna ut veckoinformation till föräldrar. Lärarna kan i informationen berätta vad eleverna har jobbat med under veckan som varit, men även om vad klassen kommer att jobba med under veckan som kommer. De skriver även information om eventuella läxor, prov/test eller annat som är viktigt att veta.

Grön Flagg

Skolan är en Grön flagg-skola, vilket innebär att skolan lägger stort fokus på miljön. Varje år samlas skolans elever och lärare kring ett miljötema samtidigt som alla elever också tar hand om sin närmiljö som t.ex. pappersinsamling. Miljötanken genomsyrar hela skolans verksamhet.

Under läsåret 2020/2021 kommer skolan att ha fokus på dessa mål:

  • Djur i vår skog
  • Naturupplevelser/friluftsliv
  • Insekter

> Läs mer om Grön flagg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bedömning

Bedömningen varierar beroende på årskurs.

Åk 1-5:

Vid övergripande bedömning av ett ämne är nivåerna:

  • Röd: Otillräckliga kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs.
  • Ljusgrön: Godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs.
  • Mörkgrön: Mer än godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs

Betygsskalan från och med åk 6

I grundskolan har betygsskalan sex steg: A, B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F är inte godkänt. Betyg ska sättas efter hela betygsskalan. Ditt barn har alltså möjlighet att få betyg A redan i årskurs 6.

Om det inte går att sätta ett betyg på grund av att ditt barn har varit borta för mycket från skolan markeras det med ett streck.

> Se film för vårdnadshavare i grundskolan om betygssättningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgift (Vårdnadshavare)

I samband med läsårsstart ska alla vårdnadshavare logga in och kontrollera sina kontaktuppgifter i Dexter. Namn och adress tas från folkbokföringen, så det är enbart telefonnummer och e-postadress som behöver kontrolleras.

Om kontaktuppgifterna är felaktiga, eller om de ändras under läsårets gång, ansvarar vårdnadshavaren för att meddela mentor eller klassföreståndaren de nya uppgifterna för registrering. Det är viktigt att information är korrekt för att du som vårdnadshavare inte missar central och viktig information från rektorn eller förvaltningen.

Frånvaro

Anmäl frånvaro genom att ringa till 0526 – 17 08 92 och följ instruktionerna. OBS! Vi tar inte emot frånvaroanmälningar via skolans telefon. Anmälan görs innan dagens första lektion.

Frånvaro kan också anmälas vi internet:
Med hjälp av e-legitimation kan du som förälder logga in i vårt frånvarosystem Dexter Strömstad. Där kan du sjukanmäla ditt barn direkt via datorn. Du kan också se ditt barns frånvaro, samt viss annan information angående ditt barns skolgång, som exempelvis ditt barns betyg. Du loggar in med hjälp av e-legitimation. Om du inte redan har e-legitimation kan du få det via din bank.

OBS! Har en elev frånvaro som inte är anmäld kommer det så snart frånvaron registrerats att skickas ett meddelande till vårdnadshavarnas registrerade epostadresser, som talar om att eleven inte är i skolan. Meddelandet skickas även om eleven har sen ankomst till en lektion.

Ledighet

När det gäller ledighet för enskilda angelägenheter är det viktigt att den planeras in under lovdagar så långt det är möjligt. Detta för att inte förkorta elevens undervisningstid i onödan.

Vid ansökan om ledighet gör ansvarig pedagog en bedömning utifrån elevens hela skolsituation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet beviljas eller inte. Det innebär att skolan kan säga nej till ledighet.

Ansökan om ledighet ska lämnas in till ansvarig pedagog/mentor senast två veckor innan önskat datum för ledighet.

Det är rektorn som fattar beslut om ledighet i skolan.

Föräldramöte, skolråd

Vanligtvis har skolan ett föräldramöte under läsåret och två skolråd per termin. Men på grund av Corona kommer vi inte att kunna genomföra dem.

iPad

På Skee skola arbetar vi med iPad. Ta hand om din iPad hela tiden. Vid förlust eller om något går fel/sönder ska du kontakta skolvärden/vaktmästaren.

Varje elev har en skolmailadress.

Säkerhetskontrakt

Undervisning i NO-sal och slöjdsal är förknippade med säkerhetsrisker. För att minimera riskfaktorerna finns det regler som vi måste följa vid undervisning i NO-laborationer och slöjd.
Detta gäller åk 3-6.

Cyklar/sparkcyklar

Cykelställ finns på baksidan av skolbyggnaden.

Tar man med sparkcykel/cykel så ansvarar man själv för den och parkerar den (gärna låst) vid cykelstället. På skolgården är det inte tillåtet att cykla. Skolgården är ingen allmän plats.

Kvarglömda och borttappade saker

Kvarglömda och upphittade kläder samlas in under en period. Vid varje lov så lämnas det som är kvar till välgörande ändamål. Upphittade saker av värde, som ex nycklar, förvaras på vaktmästeriet och kan hämtas ut mot beskrivning. Skolan ersätter inga stulna/skadade värdesaker.

Lunch

Lunch serveras i skolans matsal och tiden för det finns på de olika klassernas scheman. Vi tvättar våra händer ordentligt innan vi går in i matsalen. Att äta lugnt och ordentligt är också viktigt. Vi håller lunchtiderna så att alla hinner att äta men det är inte något problem om en elev behöver mer tid för att kunna äta sin mat. Varje elev plockar undan efter sig.

Specialkost

Anmälan om specialkost sker till elevens lärare genom att fylla i blanketten första skoldagen. Blanketten finns på kommunens webbplats, under: E-tjänster -> Barn- och utbildning -> Grundskola -> Anmälan om specialkost.

Bussresor

Vårdnadshavarens ansvar när det gäller bussresor.

  • Ansvarar för att eleven kommer i tid till morgonskjutsen (Om eleven missar sin skolskjuts har vårdnadshavaren ansvar för att eleven kommer till skolan).
  • Ansvarar för att eleven förbereds och tränas på att klara av sin skolväg på ett säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till och från skolan/hållplatsen på egen hand.
  • Om skolskjutsen är inställd är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till och från skolan.

Skee fritidshem

> Läs om Skee skolas fritidshem

Ordningsregler

Skolans ordningsregler revideras regelbundet tillsammans med eleverna. Ordningsreglerna bearbetas i klassråd, elevråd samt tillsammans med pedagogerna. Ordningsreglerna beslutas av rektor och anslås efter genomgång av lärare i klassrum och på olika platser i övriga skolan.

Ordningsreglerna finns som bilaga till Plan mot kränkande behandling.

Med vänlig hälsning
Rektor Ulrika Bogren och all skolpersonal

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ulrika Bogren