Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Lägeskontroll och utstakning av byggnad

Vi reder ut begreppen!

Lägeskontroll

Det är en inmätning av byggnationen som beviljats bygglov. Då jämförs det inmätta läget med det läge som beviljats i bygglovet. Lägeskontroll utförs lämpligen efter formsättning men innan gjutning för att eventuella fel ska kunna rättas till.

I startbeskedet för ett bygglovsärende framgår det om det är krav på lägeskontroll. Lägeskontrollen ska utföras av sakkunnig person som godkänts av miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun. Lantmäteriets dokument ”Rekommendationer för bedömning av grundläggande mätningsteknisk färdighet” ligger till grund för bedömningen.

Lägeskontrollen ska redovisas i karta med mått på formen eller byggnaden samt mått mot fastighetsgränser motsvarande de som redovisats i situationsplanen.

Ritning över bygglov och lägeskontroll

Utstakning

Utstakningspinne


Är det krav på lägeskontroll så är rekommendationen att anlita sakkunnig person även för utstakningen.

Utstakning kan behöva utföras flera gånger. En så kallad grovutstakning utförs för markarbetet, exempelvis schaktning och sprängning. Normalt markeras då byggnadens hörn med stakkäppar eller sprayfärg.

Även en höjd att relatera till markeras.

Så kallad finutsättning utförs med spik på stabila profiler med millimeterprecision. Mellan dessa spikar kan det sedan spännas trådar som sedan kantelementen kan placeras efter. Profilerna bör därför ha samma höjd som den färdiga grunden.

Finutsättning

Kart- och mätenheten har även möjlighet att utföra kompletterande utsättning genom hela byggprocessen eller etablera fixpunkter.

Lägeskontroll och utstakning utförs mot gällande timtaxa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som ansöker om att få utföra lägeskontroll för byggnation inom Strömstad kommun.

Rekommendationer för bedömning av ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet”

Med grundläggande mätningsteknisk färdighet menas tillräcklig färdighet för att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av mätningsteknisk verksamhet.

För denna färdighet bör krävas:

  • examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
  • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år
  • så att summan blir minst 5 år.

Exempel: 2 års utbildning och 3 års praktisk erfarenhet.
Mätningsteknisk utbildning respektive praktisk erfarenhet förklaras nedan

Mätningsteknisk utbildning:
Den mätningstekniska utbildningen kan indelas i basämnen, kärnämnen och stödämnen.
Tonvikten bör, till minst 2/3 (räknat i högskolepoäng eller motsv.1 ), ligga på bas- och kärnämnena. Särskilt viktigt för mätningsteknisk färdighet är geodetisk och fotogrammetrisk mätning, storskalig kartframställning och geografiska databaser samt beräkningsteknik och instrumentlära. Det normala inom EU är European Credit Transfer System (ECTS). Det går 60 ECTS, och även 60 ’’svenska’’ högskolepoäng, på ett läsår.
Samtliga uppräknade ämnesområden bör ingå och omfatta minst 1/3 av utbildningen, inkl. examensarbete. Praktiska inslag, till exempel laborationer, fältövningar och obligatorisk praktik, bör finnas. Utbildning som har sin tonvikt inom något annat ämnesområde än mätningsteknik bör inte kunna tillgodoräknas, åtminstone inte i sin helhet, även om den innehåller mätningstekniska moment. Skolutbildning bör kunna kompletteras med intern eller extern vidareutbildning med motsvarande innehåll.

Praktisk erfarenhet:
Den praktiska erfarenheten bör avse utövande av mätningsteknisk verksamhet. Enbart anställning i en organisation med sådan verksamhet är inte tillräcklig.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Amanda Tollesson