KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Utstakning och lägeskontroll av byggnad

Utstakningspinne

Utstakning

Byggnationen som det beviljats bygglov för ska placeras på rätt plats.

Vid utstakning markeras placeringen på marken. Utstakning kan behöva utföras flera gånger.

En grovutstakning utförs innan markarbetet med exempelvis schaktning och sprängning. Då markeras vanligtvis byggnadens hörn med stakkäppar eller sprayfärg. Även en höjd att relatera till markeras.

När sedan markbädden för byggnaden är klar kan det vara lämpligt med en så kallad finutsättning. Då markeras byggnadens förlängda linjer med spik på stabila profiler. Mellan dessa spikar kan det sedan spännas trådar som kantelementen kan placeras efter.


Finutsättning

Kart- och mätenheten kan även vid större byggnationer utföra utsättning under hela byggprojektets gång, exempelvis utsättning av baslinjer eller fixpunkter.


Lägeskontroll

Lägeskontroll är en inmätning av byggnationen som beviljats bygglov.

Då jämförs det inmätta läget med det läge som beviljats i bygglovet. Lägeskontroll utförs lämpligen efter formsättning men innan gjutning för att eventuella fel ska kunna rättas till.

Lägeskontrollen ska redovisas i karta med mått på formen eller byggnaden samt mått mot fastighetsgränser motsvarande de som redovisats i situationsplanen.

Ritning över bygglov och lägeskontroll

I startbeskedet för ett bygglovsärende framgår det om det är krav på lägeskontroll. Lägeskontrollen ska utföras av sakkunnig person som godkänts av miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun.

Lantmäteriets dokument ”Rekommendationer för bedömning av grundläggande mätningsteknisk färdighet” ligger till grund för bedömningen.

Lägeskontroll och utstakning utförs mot gällande timtaxa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som ansöker om att få utföra lägeskontroll för byggnation inom Strömstad kommun.

Rekommendationer för bedömning av ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet”

Med grundläggande mätningsteknisk färdighet menas tillräcklig färdighet för att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av mätningsteknisk verksamhet.

För denna färdighet bör krävas:

  • examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
  • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år
  • så att summan blir minst 5 år.

Exempel: 2 års utbildning och 3 års praktisk erfarenhet.
Mätningsteknisk utbildning respektive praktisk erfarenhet förklaras nedan

Mätningsteknisk utbildning:
Den mätningstekniska utbildningen kan indelas i basämnen, kärnämnen och stödämnen.
Tonvikten bör, till minst 2/3 (räknat i högskolepoäng eller motsv.1 ), ligga på bas- och kärnämnena. Särskilt viktigt för mätningsteknisk färdighet är geodetisk och fotogrammetrisk mätning, storskalig kartframställning och geografiska databaser samt beräkningsteknik och instrumentlära. Det normala inom EU är European Credit Transfer System (ECTS). Det går 60 ECTS, och även 60 ’’svenska’’ högskolepoäng, på ett läsår.
Samtliga uppräknade ämnesområden bör ingå och omfatta minst 1/3 av utbildningen, inkl. examensarbete. Praktiska inslag, till exempel laborationer, fältövningar och obligatorisk praktik, bör finnas. Utbildning som har sin tonvikt inom något annat ämnesområde än mätningsteknik bör inte kunna tillgodoräknas, åtminstone inte i sin helhet, även om den innehåller mätningstekniska moment. Skolutbildning bör kunna kompletteras med intern eller extern vidareutbildning med motsvarande innehåll.

Praktisk erfarenhet:
Den praktiska erfarenheten bör avse utövande av mätningsteknisk verksamhet. Enbart anställning i en organisation med sådan verksamhet är inte tillräcklig.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Amanda Tollesson