HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Hålkedalen 1:7 m fl - ändring av befintlig detaljplan

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2021-04-09 av Jimmy Magnusson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, finns utställt för granskning i
Strömstads Stadshus 2021-04-12 – 2021-04-27.

Planområdet är beläget mellan Starekilen och Hålkedalskilen, strax söder om
Strömstad tätort. Planområdet omfattar ett cirka 8,8 hektar stort område. Större delen av planområdet utgörs av delar av fastigheterna Hålkedalen 1:6 och 1:7.

En detaljplan för Hålkedalen 1:7 m fl vann laga kraft 2014-12-30. Detaljplanen medger sammanlagt 35 nya tomer för enbostadshus i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i Stareområdet söder om Strömstad tätort. En målsättning i detaljplanen var att så långt som möjligt bevara den omväxlande terrängen med karakteristiska bergspartier och hällmarkstallskog inom planområdet. Det ansågs inte som önskvärt att skapa förutsättningar för tomter med stora anlagda gräsytor eller liknande som kräver att stora delar av planområdet sprängs eller fylls ut för att ge plana ytor.

Vid påbörjandet av detaljplanens genomförande uppmärksammades det att flera av de angivna nockhöjderna på plankartan medför ett behov av omfattande markarbeten. Dessa nockhöjder förutsätter att mark och gata i vissa fall utförs 3-4 meter under befintlig marknivå. Syftet med denna planändring är att justera de gällande bestämmelserna för att möjliggöra ett genomförande som stämmer bättre överens med detaljplanens syfte.

Handlingarna finns att se i Kommuncenter i stadshuset, Norra Bergsgatan 23 ordinarie öppettider eller i länkarna nedan.

Upplysningar lämnas av planeringsarkitekt Jimmy Magnusson, telefon 0526-194 69.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggförvaltningen, 452 80 Strömstad. Senast 2021-04-27 ska synpunkterna ha kommit in till: Strömstads kommun, miljö- och byggförvaltningen, 452 80 Strömstad eller mbn@stromstad.se.

Den som inte senast under granskningen framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Samrådsredogörelsen finns att se i stadshuset

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Marita Lindhav