MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Avfallsföreskrifter, förslag

I samband med att Strömstads kommun inför matavfallsinsamling revideras avfallsföreskrifterna. Kommunen och har därför tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter. Förslaget finns här utställt för granskning.

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning som består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas.

Enligt miljöbalken (15 kap 42 §) ska kommunen ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor innan den kan antas.

Läs förslaget till nya avfallsföreskrifter Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsanvisningar (bilaga till avfallsföreskrifterna) Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Nuvarande renhållningsföreskrifter som ska ersättas Pdf, 133.4 kB.

Nuvarande föreskrifter antogs av kommunfullmäktige 29 oktober 2009.

I förslaget till föreskrift ligger fokus på avfall inom det kommunala ansvaret, det vill säga på avfall som uppstår i ett hushåll och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Föreskrifterna reglerar inte avfall utanför det kommunala ansvaret. Föreskrifterna ändras främst beroende på att kommunen inför utsortering och insamling av matavfall.

Nytt i förslaget

Avfallsföreskrifterna, med tillhörande sorteringsanvisningar, har fått ett annat upplägg som mer liknar många andra kommuners föreskrifter.

Ett standardabonnemang kommer att ha hämtning varannan vecka, ett 140-liters kärl för matavfall och ett 140-liters kärl för restavfall. Tidigare har många, framförallt sommartid, haft hämtning varje vecka.

Det blir obligatoriskt med utsortering av matavfall. Succesivt under två år kommer kärl för matavfall att delas ut områdesvis. Det blir obligatoriskt när när det område man bor i blir aktuellt för utrullning av bruna kärl.

Den som vill sortera ut sitt matavfall i egen kompost ska, enligt förslaget, anmäla detta till miljö- och byggnämnden.

Nytt i förslaget är också att uppehåll i avfallshämtning ska meddelas till tekniska nämnden och kan vara mellan 6 månader upp till maximalt två år. Sedan ska anmälan om total befrielse göras till miljö- och byggnämnden.

När det gäller utsträckt intervall och uppehåll för slamtömning så är det precis som tidigare miljö- och byggnadsnämnden som föreslås ge sådant medgivande. En skillnad är att några specifika kriterier inte längre finns med i förslaget. Däremot så föreslås det att de gäller tills vidare men upphör att gälla vid ägarbyte eller om förhållandena ändras.

Eget omhändertagande kan tillåtas efter ansökan till miljö-och byggnadsnämnden. I ansökan ska fastighetsinnehavaren visa hur behandling och spridning ska ske och villkor kommer att meddelas. Fastighetsinnehavaren kan efter ansökan till miljö- och byggnadsnämnden även ges tillstånd att låta angiven leverantör av nytt filtermaterial omhänderta använt filtermaterial.

Avtal med annan part som till exempel en jordbrukare, för hämtning av slam, filtermaterial i fosforfällor, urin och latrin inklusive avfall från torrtoaletter och sluten tank och vidare spridning på annan fastighet än där det uppstod, är möjligt och ingår då som en del av ansökan. Beslutade undantag om eget omhändertagande gäller tills vidare men upphör om fastigheten byter ägare eller förhållandena ändras.

Hämtningsområden har förändrats, från de två områdena ”tätort” och ”landsbygd” till ”öar utan fast landförbindelse” och ”övriga områden inklusive Kosteröarna”.

Synpunkter

Samråds- och utställningsperioden pågår 7 september – 5 oktober. Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter som lämnas utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut vid begäran.

Synpunkter skickas till:
Avfall, Tekniska förvaltningen
Strömstads kommun
452 80 Strömstad

Alternativt med e-post till: tn@stromstad.se

OBS! Ange ”Synpunkter avfallsföreskrifter” på handlingen eller i ämnesraden om du använder e-post. Synpunkter ska vara tekniska förvaltningen tillhanda senast 5 oktober.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Kommunväxeln har öppet:
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23


Vid eventuella frågor om förslaget till nya avfallsföreskrifter i Strömstads kommun, kontakta

Maria Aronsson
Miljöstrateg
0526-194 08
maria.aronsson@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Elin Solvang