HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Sjöledningar till och från Österröds reningsverk

Bilden visar sjöledning i havet

Strömstad växer och är i behov av att utöka det kommunala vatten- och avloppsnätet. Som en del i renoveringen av Strömstads största reningsverk Österröd kommer totalt ca. 14,8 km sjöledningar läggas från Bojarkilen och Öddö in till reningsverket.

Projektet i korthet

För att avlasta befintligt ledningsnät och reducera antalet pumpningar av avloppsvatten planeras förläggning av sjöledningar. Sträckan går från pumpstationerna vid gamla soptippen i Bojarkilen respektive från Öddö, via Hålkedalskilen, och vidare in till reningsverket. Det renade vattnet ifrån reningsverket planeras en självfallsledning ut till, den av Länsstyrelsen beslutade, utsläppspunkt ute i havet.

 • Utloppsvattnet planeras gå med självfall för att reducera energianvändning till reningsverkets nya utsläppspunkt i havet, 3 km.
 • Centrala Strömstads ledningsnät avlastas, fler anslutningar möjliggörs genom två stamledningar norrifrån.
 • Ny stamledning läggs från Bojar avloppspumpstation (norra Bojarparkeringen) till Skeppsbronplatsen och därifrån till reningsverket, 7,3 km.
 • Avlastning av södra stamledningen, främst kring Stare, möjliggör fler anslutningar genom att ha två stamledningar söderifrån.
 • Ny stamledning läggs från Öddö pumpstation till reningsverket, 4,5 km.

Kommande aktiviteter i projektet

 • Bojarkilen - Ledningsarbete på land upp mot pumpstationen vid gamla Hällestrandsvägen. I mitten på oktober kommer styrd borrning ske från södra änden av Bojarparkeringen och ut under Bojarkilen vidare fram förbi linfärjeområdet. Ledningssträckan är på drygt 950 meter som dras in i borrhålet ifrån mynningen i havet. Befintlig pumpstationen ska rivas och ersättas av en ny, större station.
 • Öddö (norra stranden) - I början på oktober förbereds för att kunna utföra styrd borrning ut under befintliga ledningar på parkeringen vid norra stranden. I mitten/slutet av oktober kommer borrmaskinen att vara på plats och utföra en ca 390 meter lång borrning.
 • Vid Öddö avloppspumpstation ska läget ändras i mars 2021 för att säkra den framtida avloppsförsörjningen, gentemot Länsstyrelsens riktlinjer för stigande vatten.
 • Österröd strand (inre Hålkedalskilen) - Förberedande markarbeten är gjort inför kommande styrd borrning under Hålkedalskilen från Österröd och förbi småbåtshamnen. Tre ledningar kommer att läggas.
 • Skeppsbroplatsen - Genom kajkanten kommer tre nya ledningar att hammarborras i början av 2021. Befintlig pumpstation ska rivas och ersättas av en ny på samma plats. Förberedande arbeten kommer att påbörjas i mitten av december 2020.
 • Hålkedalsbron (södra brofästet) - All svetsning av ledningar till projektet sker från grusplanen vid södra sidan av Hålkedalsbron. Därifrån bogseras ledningarna med hjälp av arbetsbåtar till rätt plats. Svetsning kommer att pågå från slutet på september 2020 och fram till mitten av april 2021.

Tiderna i projektet är preliminära och kan komma att ändras.

Ledningsträcka

Bilden visar den planerade sjöledningssträckan och etappindelningen

Bilden visar den planerade sjöledningssträckan och etappindelningen. Klicka på bilaga under för större kartbild och översikt.

Byggstart hösten 2020

Praktisk information om projektet:

 • Vinter 2022
  Reningsverkets utloppsledning planeras klart.
 • Vinter/sommar 2020/2021
  Under perioden december 2020 till juni 2021 kommer befintlig avloppspumpstation vid Skeppsbroplatsen renoveras och ny offentlig toalett installeras.
  Information har delats ut till alla berörda fastighetsägare.
  Läs mer om arbetet vid Skeppsbroplatsen
 • Höst/vinter 2020
  Ledningsarbete startar vid Bojardalen. Information har delats ut till alla berörda fastighetsägare.
  Läs mer om arbetet i Bojardalen
 • Höst/vinter 2018 Detaljprojektering genomfördes i partneringsprojekt tillsammans med NCC.
 • Sommaren 2017 Samrådsunderlag skickades ut kring vattenverksamhet till Länsstyrelsen och berörda markägare. Länsstyrelsen bedömde att arbetet har betydande miljöpåverkan. Projektet lämnas till domstol för vattendom.
 • Filmning av havsbotten kommer är utfört i kritiska områden, tex i ålgräsängar.
 • Vinter 2017
  Bottenskanning utfördes, ett ca 20 meter brett stråk längs alla sträckningar kollades.
  Bergteknisk undersökning vid Österröd är utförd.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson