MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Så fungerar kommunen

Kommunen styrs av politiker som medborgarna valt ut. De beslutar om vilka uppdrag kommunens medarbetare ska utföra. Strömstads kommun ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns i kommunen

Det är kommunen som ser till att alla får vatten i kranen, att bussarna går och att vi har  skolor där eleverna kan känna sig trygga och utvecklas. Äldre och personer med funktionshinder ska ha hög livskvalitet och ett tryggt, stimulerande boende.

Förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning och med missbruksproblem är andra ansvarsområden.

Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och tillstånd för restauranger att servera alkohol. Vi  ansvarar  för gator och trafik, renhållning, vatten och avlopp, miljö- och hälsoskydd och räddningstjänst. Kommunen erbjuder dessutom bibliotek och kulturaktiviteter samt turistinformation,

En del uppgifter måste alla kommuner göra enligt lag, andra är frivilliga.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Den politiska ledningen i Strömstads kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om kommunstyrelsen.

Fyra nämnder

Strömstads kommun har fyra politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige. Vardera nämnd har sitt ansvarsområde. Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt.

Här hittar du Strömstads kommuns nämnder.

Fem förvaltningar

Nämnderna ansvarar för förvaltningarna, i Strömstad finns fem förvaltningar. Hit räknas även kommunledningskontoret som lyder under kommunstyrelsen. Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om.

Här hittar du Strömstads kommuns förvaltningar.

Kommunens inkomstkällor

Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomster. Varje kommun bestämmer själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Kommunerna får även statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten bestämt. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel inom äldreomsorg och barnomsorg, och för vatten och avlopp.

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunens arbete genom statliga tillsynsmyndigheter. Ett exempel på tillsynsmyndighet är Skolverket, vars uppgift är att kontrollera att både kommunala och fristående skolor uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna. På andra områden kan det vara kommunen själv som ansvarar för tillsyn, till exempel brandsäkerhet och avfallshantering. Den kommunala verksamheten granskas även av kommunens revisorer. 

Lagar som styr kommunens arbete

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr alla de kommunala förvaltningarnas arbete med ärenden, beslut och övrig administration. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, såsom skollagen, plan- och bygglagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen.

Kontakt

Kommundirektör
Mats Brocker
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck