KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen är ett demokratiskt kontrollorgan som på kommunfullmäktiges uppdrag granskar den verksamhet som bedrivs av kommunens nämnder och bolag

Kommunfullmäktige utser de revisorer som årligen granskar kommunens nämnder, styrelser och bolag för att pröva:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
  • om räkenskaperna är rättvisande,
  • om den interna kontroll som görs är tillräcklig.

Bestämmelser om kommunrevisionens uppgifter och organisation finns i kommunallagen och det reglemente för revisionen som fullmäktige antagit. Kommunrevisionen ska även följa aktiebolagslagen när det gäller revision av de kommunala bolagen.

Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet

Med sina granskningar bidrar Kommunrevisionen till att värna om och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Genom sin årliga granskning vägleder de kommunfullmäktige i fråga om hur nämnderna och styrelserna utför sina uppdrag - att ge kommunmedborgarna det stöd och den service, infrastruktur och säkerhet som kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning. Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra författningar om revision samt efter god revisionssed.

Poltiskt oberoende

Revisorerna i kommunrevisionen ska vara politiskt oberoende och får inte ha några andra politiska uppdrag i kommunen.  

Strömstads kommuns kommunrevision har fem ledamöter. Ordförande är Ingemar Nordström (L), vice ordförande är Roy Andersson (S). Övriga ledamöter är:

  • Bo Tångefjord (C)
  • Lena Östring (KD)
  • Niclas Andersson (SD)

Så går granskingen till

Revisionens granskningar genomförs av yrkesrevisorer, vanligen konsulter från upphandlade revisionsbyråer. Revisorerna bestämmer självständigt vad som ska granskas, arbetets inriktning beskrivs i en årlig revisionsplan. Följande granskningar görs:

Grundläggande granskningar

Grundläggande granskning görs av årligen samtliga nämnder och helägda bolag. För bolag utförs arbetet vanligen av lekmannarevisorer.

Granskning av kommunens delårsrapport och årsredovisning

Granskning av kommunens delårsrapport syftar till att bedöma resultaten och prognoserna för verksamhetsmål och finansiella mål.

Granskning av årsredovisningen syftar till att rapportera till kommunfullmäktige om årsredovisningen kan godkännas.

Fördjupade granskningar

Fördjupade granskningar är avgränsade och inriktade på en viss verksamhet, process eller rutin. De kan även vara en uppföljning av en tidigare fördjupad granskning och kan vara kommunövergripande, nämndgemensamma eller nämndspecifika. De kan genomföras i samverkan med lekmannarevisorerna i kommunens bolag eller tillsammans med revisorer i regionen eller kommuners revisorer.

Årlig revisionsberättelse

Kommunrevisionen lämnar årligen en revisionsberättelse där granskningarna under året sammanfattas. Detta sker i samband med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen.

I revisionsberättelsen tas särskild ställning till om:

  • fullmäktige kan godkänna årsredovisningen
  • kommunens finansiella målsättning uppnåtts
  • om ansvarsfrihet, för nämnder och förtroendevalda, kan tillstyrkas eller ej.

Grundläggande granskningar

Rapporter kommer snart

Granskning av kommunens delårsrapport och årsredovisning

Rapporter kommer snart

Rapporter kommer snart

Rapporter kommer snart

Fördjupade granskningar

Rapporter kommer snart

Rapporter kommer snart

Årlig revisionsberättelse och granskningsrapporter

Rapporter kommer snart

Rapporter kommer snart

Rapporter kommer snart

Revisionsplaner

Sammanträdesanteckningar och protokoll

Kontakt

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck