HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2019-01-30

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2019-01-30 kl 11.00-18.00 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

1

Peter Dafteryd

Utbildning - Kommunstyrelsen - ansvar under höjd beredskap och krig

2

Revisionsrapport 2018 - förstudie avseende krisberedskap i Munkedal, Orust, Strömstad och Tanums kommun
Ronnie Brorsson

3

Val av ledamöter och ersättare (4+4) i Kommunstyrelsens arbetsutskott

4

Val av ledamöter och ersättare (4+4) i Kommunstyrelsens personalutskott

5

Val av ledamöter (4) och ersättare (2) i Kultur- och fritidsutskottet

6

Val av kommunens representant i Fiskekommunerna för perioden 2019-2022

7

Val av ledamöter och ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbund

8

Val av ombud till stämma i Bohuskustens Vattenvårdsförbund

9

Val av ledamöter och ersättare (1+1 från varje nämnd) i Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

10

Val av ledamot i Kosterstiftelsen

11

Val av ombud och ersättare till stämma (1+1) med Kommuninvest ekonomisk förening

12

Val av ledamöter och ersättare (1+1 från varje nämnd) i Folkhälsorådet

13

Val av ledamöter och ersättare i Svinesundskommittén

14

Val av ombud och ersättare till stämma med Svinesundskommittén

15

Val av revisor i Föreningen Folkets Hus & Park UPA

16

Val av ledamot i Fairtrade City

17

Val av ledamot i Samförvaltningen

18

Val av ledamöter och ersättare i Leader

19

Val av Gode män vid lantmäteriförrättningar


Carsten Sörlie

20

Investeringsramar och borgen för bolagen 2019 - korrigering av tidigare beslut


Hans Friberg

21

Medborgarförslag om bildande av en centrumförening22

Motion om utbyggnad av gång- och cykelväg till Seläter från Moderaterna


Per-Olof Hermansson

23

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

24

Revidering av reglementen för nämnder och styrelse


Maria Kvarnbäck

25

Bedömningsgrunder i tjänsteskrivelse


Kurt Dahlberg

26

Fritidsprogram 2019-2022


Tove Meyer

27

Kulturprogram och verksamhetsplan 2019-2022

28

Författarresidens Air Litteratur

29

Handlingsplan - konst i offentlig miljö (Handlingarna kommer kompletteras)


Jimmy Magnusson

30

Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl, Stensvik (småbåtshamn)

31

Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl, Stensvik (huvudmannaskap)

32

Detaljplan för del av Norrkärr 1:223 Seläter Camping - samrådsredogörelse

33

Detaljplan för del av Strömstad 3:13 m fl (Canningområdet, Strömstads kommun) - ansökan om pllaneringsbesked34

Anmälningsärende - Protokoll folkhälsorådet 2018-12-03

35

Anmälningsärende - Avtal gällande ungdomsmottagningar

36

Anmälningsärende - Anställning av kommundirektör


Strömstad 2019-01-23

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterare


Ledamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Lena Martinsson (S)

Mats Granberg (S)

Jan Vidar Seljegren (S)

Leif Andersson (S)

Pia Tysklind (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Helena L´Estrade (L)

Mikael Cederbratt (M)

Jörgen Molin (M)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Karla Valdivieso (MP)

 
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck