HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2019-03-13

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
torsdag 2019-03-13 kl 13.00-17.00 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Ärenden

Ärende som ska vidare för beslut i Kommunfullmäktige

Terése Lomgård

1. Folkhälsoplan 2019-2022, KS/2017-0332

Per-Olof Hermansson och Karolina Berggren

2. Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning, KS/2019-0045

Carsten Sörlie

3. Utbetalning partistöd 2019, KS/2019-0199

4. Redovisning av lokalt partistöd 2017, KS/2018-0070

Peter Dafteryd

5. Krisledningsplan för extraordinära händelser 2019-2022, KS/2019-0073

6. Styrdokument Krisberedskap 2019-2022, KS/2019-0072

Ärende som beslutas av Kommunstyrelsen

Peter Dafteryd

7. Höga flöden i Skee. Översiktlig undersökning över möjligheter samt
förslag på åtgärder för att fördröja vattenflödet i Vättlandsån, KS/2016-0428

8. Översiktlig stabilitetskartering Strömstads kommun, KS/2018-0580

Helene Evensen

9. Avveckling av Tillväxt Norra Bohuslän, KS/2018-0588

Maria Aronsson och Mona Wretman

10. Årlig rapportering av genomförandet av vattenmyndighetens
åtgärdsprogram 2018, KS/2019-0078

Per-Olof Hermansson

11. Revidering av Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30 § 10
angående val till Kommunala handikapp- och pensionärsrådet, KS/2018-0530

12. Val av ledamot och revisor till Strömstads Akademi, KS/2018-0530

13. Verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsen, KS/2018-0212

Roland Kindslätt

14. Strömstad 4:32 - eventuellt godkännande av tomrättsavtal
(handlingarna kommer senare), KS/2019-0201

15. Omfördelning av medel hos Tekniska nämnden -
reparation av Strandpromenaden (handlingarna kommer senare), KS/2019-0194

Kristin Ulfstad

16. NORRA SLÖN 1:7 - exploateringsområde för industri/handel, KS/2019-0164

Jimmy Magnusson

17. STRÖMSTAD 3:16 (Bojarskolan) - ansökan om planbeked, KS/2017-0066

Elin Solvang

18. Återupptagande av planarbetet för Rådhusberget, KS/2019-0066

19. HÄLLESTRAND 1:162 - ansökan om planbesked, KS/2018-0459

20. Del av SILLEN 9 - ansökan om planbesked, KS/2018-0500

21. PILEN 9 - ansökan om planbesked, KS/2018-0458

22. Nord-Koster 1:70 - ansökan om planbesked, KS/2019-0060

23. Långagärde 1:4, 1:12 med flera - ansökan om planbesked, KS/2019-0039

24.Anmälningsärenden:

Förändring av inpasseringssystem i Stadshuset, KS/2019-0091

Uppföljning folkhälsoavtal 2018, KS/2019-0076

Fullmakt och mandat för beslut i det kommande arbetet med
Framtidens VårdinformationsMiljö, FVM, KS/2019-0141

Protokoll från extra styrelsemöte AB Strömstads
badanstalt 2019-02-13, KS/2019-0043

Strömstad 2019-03-07

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterare


 

Ledamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Jan Vidar Seljegren (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Helena L´Estrade (L)

Mikael Cederbratt (M)

Jörgen Molin (M)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Karla Valdivieso (MP)


 


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck