Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2019-05-23

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
onsdag 2019-05-23 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Christer Nilsson

3. Omdisponering av investeringsmedel för skärsläckarfordon Skee

Carina Dalenius

4. Ekonomiskt utfall – information

Michael Olsson

5. Budgetdialog - information

6. Kebal 1:33 – skrivelse

Mona Wrethman, Michael Olsson och Karolina Berggren

7. Reviderad delegationsordning för miljö- och byggförvaltningen

8. Taxa enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Karin Alexandersson

9. Öddö 2:273 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

Fredrik Werling

10. Strandskyddstillsyn

11. Dafter 1:6 - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus

12. Källvik 1:32 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

13. Folkestad 1:6, m fl. - samråd om uppförande och drift av vindpark

14. Långegärde 1:81 - Pensionat Bergdalen, ansökan om strandskyddsdispens för
byggnad

Elin Solvang

15. Kort rapport om planläget

16. Plan och bygglovstaxa 2020

17. Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och en
teknikbod

Anna Wallblom

18. Artskydd och riksintressen – information

Pär Höjman

19. Nyckleby 1:33 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Peter Buse

20. Kebal 1:33 - ansökan om bygglov för fritidshus och bastustuga samt murar
och plank

21. Nyckleby 1:63 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
carport

Ulf Hällstrand

22. Flåghult 1:16 - ansökan om bygglov för ändrad användning, tillbyggnad av
flerbostadshus, komplementbyggnader och stödmurar

23. Nord-Koster 1:221 - nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall) -
information

Ellen Andersson

24. Kile 1:113 - ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga

25. Korsnäs 2:103 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning
av befintligt fritidshus

26. Kungbäck 1:79 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

27. Delegations- och anmälningsärenden

28. Övriga ärenden

Strömstad 2019-05-14

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Carina Dalenius, controller

194 31

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Pär Höjman, planeringsarkitekt

191 80

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Ellen Andersson, bygglovshandläggare

195 89


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell