Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2019-06-27

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
onsdag 2019-06-27 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Fredrik Werling

3. Kebal 2:8 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

Karin Alexandersson

4. Öddö 1:25 - ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av gäststuga och bod

5. Öddö 2:251 - ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga

Elin Solvang

6. Nord-Koster 1:89 - ansökan om bygglov för verksamhet (café, handelsbod
m m)

Pär Höjman

7. Öddö 2:13 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

Anna Wallblom

8. Artskydd och riksintressen – information

Peter Buse

9. Norra Slön 1:36 – ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad för lastkaj

10. Strömstad 4:16 (Vattenverket) – ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd

Ulf Hällstrand

11. Hålkedalen 1:20 - tillsyn

12. Ramdal 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbod

Ellen Andersson

13. Strand 1:47 - ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd

14. Välle 1:21 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Shahad Hasnein

15. Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och en teknikbod

Peter Andersson

16. Flåghult 1:16 – tillsyn

Hans Bernholdsson

17. Skomakaren 44 – tillsyn

Michael Olsson

18. Remiss om motion att förenkla bostadsbyggande på landsbygden

Carina Dalenius

19. Ekonomiskt utfall – information

Michael Olsson

20. Miljö- och byggnämndens mål 2020

21. Delegations- och anmälningsärenden

22. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Carina Dalenius, controller

194 31

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Pär Höjman, planeringsarkitekt

191 80

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Ellen Andersson, bygglovshandläggare

195 89

Shahad Hasnein, bygglovshandläggare

195 87

Peter Andersen, byggnadsinspektör

194 23

Hans Bernholdsson, byggnadsinspektör

190 68

MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell