Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Nya medborgarlöften underskrivna!

Gemensamt brottsförebyggande arbete, trygghetsskapande åtgärder på offentliga platser, ökat förebyggande arbete bland barn och unga och mer synlig polis utlovas i årets medborgarlöften. Dessa har nu skrivits under av kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson och lokalpolisområdeschef i Västra Fyrbodal Jens Börretzen.

Löftena för 2023-2024 bygger på den trygghetsundersökning som genomfördes hösten 2022. Undersökningen visar liknande resultat som tidigare års undersökningar. Bland invånarnas önskemål finns bland annat mer synlig polis, förbättrad belysning och trafiksäkerhet.

Medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Medborgarlöftena är en utveckling av den samverkansöverenskommelse som finns mellan kommun och polis.

Förutom trygghetsundersökningen bygger medborgarlöftena på medborgardialoger och kartläggning kring våld, brott, trygghet och ungdomars drogvanor.

Strömstads kommuns och lokalpolisområdet Västa Fyrbodals medborgarlöften för 2023–2024

Ökad synlighet av uniformerad polis i kommunen

 • Minst åttio (80) trafikkontroller per år, med betoning på nykterhet, säkerhet, hastighet samt oskyddade trafikanter.
 • Minst fyrtio (40) fot- eller cykelpatruller per år.

Insatser mot narkotika

 • Polisen ska arbeta mot narkotika med syfte att minska nyrekrytering samt försvåra genomförandet av narkotikabrott. Särskilt beakta brott som uppstår eller begås av och kring ungdomar.
 • Polisen och Strömstads kommun ska samverka mot narkotika i krogmiljö.
 • Utöka samarbetet mellan Strömstads kommun och krögare genom att implementera metoden krogar mot knark.
 • Effektivisera arbetssätt för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot unga och unga vuxnas droganvändning.
 • Använda högstadiets och gymnasiets lokaler som träningslokaler för hund-sök i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri skolmiljö.
 • Polisen ska genomföra informationsmöten för föräldrar med genomgång av narkotikaläget och tips och råd vad föräldrar kan göra, och vara observanta på.
 • Polisen ska samarbeta med PostNord, då ny lagstiftning underlättar informationsutbyte mellan Postbefordringsföretag och Polisen vid misstanke om narkotikaförsändelser.

Förebyggande insatser

 • Polisen ska vid minst trettio (30) tillfällen göra skol- och fritidsgårdsbesök i syfte att verka relationsskapande med barn och unga under- och efter skoltid.
 • Polisen och Strömstads kommun ska genomföra regelbundna informationsinsatser för att minska risken att äldre utsätts för bedrägeribrott.
 • Uppmuntra och stötta lokala verksamheter samt boenden att implementera grann- och båtsamverkan i Strömstads kommun. Detta genom att anordna två (2) informationsträffar per år.
 • Utveckla dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det trygghets- och brottsförebyggande arbetet. Detta genom att anordna minst två (2) informationsmöten per år med fokus på aktuellt brottsläge och brottsutveckling, samt möjligheten att direkt framföra synpunkter till polisen och kommunen.

Våld i nära relationer

 • Polisen och Strömstads kommun ska årligen tillsammans med andra kommuner i Fyrbodal samt Brottsofferjouren Fyrbodal genomföra en digital samverkanskonferens med fokus på våld i nära relationer. Detta i syfte att kunskapshöja, synliggöra yrkesverksammas och ideellas kompetens samt skapa förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser.
 • Polisen ska samverka med socialtjänsten genom att utveckla metoder för att fånga upp de som utsätts för våld i nära relationer och se till så att de får det skydd och den hjälp som är nödvändig.
 • Strömstads kommun ska som arbetsgivare, arbeta fram en vägledning för att fråga om våldsutsatthet hos medarbetare.

Insatser i den fysiska miljön

 • Förbättra belysning vid, gång- och cykelvägar i anslutning till skolor, övergångsställen och i Strömsdalen.
 • Kontinuerligt byta belysningsarmaturer till driftsäkrare LED armaturer för ökad trygghet.
 • Genomföra trygghets- och tillgänglighetsvandringar tillsammans med allmänheten för att se över trygghetshöjande faktorer som ex. trafiksäkerhet, belysning och buskage.
 • Genomföra två trygghetsvandringar vid utsedda skolor.

Gemensamt löfte mellan Strömstads och Tanums kommun

 • Utveckla samverkan mellan Strömstads kommun och Tanums kommun kring det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i gemensamma frågor.

I bild: Johan Hilding, kommunpolis; Jens Börriezen, lokalpolisområdeschef Västra Fyrbodal, Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande och Irma Nordin, kommunens folkhälsostrateg.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: