HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vanliga frågor och svar som kommunen hanterar

Strömstads kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu. Sidan uppdateras löpande.

Allmänna frågor och svar

De flesta får lindriga symptom av coronaviruset. Hög ålder är en riskfaktor, därför är det viktigt att se till att personer över 70 år begränsar sina kontakter såsom Folkhälsomyndigheten anger. Om smittspridningen bromsas blir färre allvarligt sjuka och sjukvården räcker då till de som verkligen behöver den.

Det är Västra Götalandsregionen som planerar och tillgodoser behovet av vård till följd av coronavirus. Ta del av lägesbilden på regionens webbplats. I Strömstads kommuns beredskap ingår planer för utökad bemanning i bland annat omvårdnadsverksamheten, utökad information och hjälp för att minska spridning av smitta, tillgång till utrustning för omvårdnadspersonal samt rutiner och annan beredskap för att ta hand om personer som eventuellt insjuknar på något av våra omvårdnadsboenden.

Få fall av konstaterad smitta har rapporterats i Strömstad. Smittskyddet i Västra Götaland är dock tydliga med att det pågår smittspridning i samtliga kommuner. Patientsekretess råder för den drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om enskilda patienter.

Regionen redovisar regelbundet ett övergripande smittläge i länet med uppgifter om antal konstaterade fall per kommun. Där ser vi att Strömstad är en av kommunerna med lägst antal konstaterade fall i regionen.

Aktuell statistik covid-19 Västra Götaland (längst ned på sidan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av smitta kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19. Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta. Läs mer på

https://www.folkhalsomyndigheten.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

Folkhälsomyndighetens information till äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som är över 70 år behöver vara särskilt aktsam om din hälsa. Folkhälsomyndigheten är tydlig med att du ska undvika sociala kon­takter där smitta kan spridas. Det betyder att du ska undvika närkontakt med andra i till ex­empel butiker och bussar, men gå gärna ut i friska luften som vanligt! Håll avstånd till dem du träffar.

Genom att värna din egen häl­sa kan du undvika att smitta andra samt bidra till att avlasta sjukvården. Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror etcetera bör du använda dig av den. Har du fler frågor, kontakta kommunens stöd för äldre telefon 0526-136 87.

Det finns olika sätt att få hjälp. Fråga i första hand en anhörig. Flera nätverk av frivilliga har bildats och några företag erbjuder inköp och hemkörning av varor. Kontakt kan förmedlas via kommunens stödtelefon för äldre. Frivilliggrupperna finns på Facebook och heter ”Handlingshjälpen i Strömstad” och ”Din granne i Tanum och Strömstad”. Tänk på att du har ett eget ansvar och se till att du inte lämnar ut kontouppgifter eller motsvarande till någon du inte känner.

Har du fler frågor om detta, kontakta kommunens stödtelefon för äldre 0526-136 87 mån–fre 08.00-16.30.

Kan du inte lösa din situation kan du ansöka om bistånd hos kommunen. Då kan hemtjänsten komma att utföra uppgiften.

Inom omvårdnad, förskola och kök behövs just nu extra personal. Kommunens bemanningscentral välkomnar din ansökan. Det behövs även sommarjobbare. Vill du hjälpa till på idéell basis finns frivilligorganisationer att vända sig till.

Här hittar du kontaktuppgifter

Som svensk kan du för närvarande inte resa till Norge. Undantag gäller om du har familj eller din arbetsplats i Norge, observera att du behöver ha handlingar som intygar ditt ärende vid gränspasseringen. Norges regering avråder också bosatta i Norge från att resa över gränsen till Sverige med undantag från vissa regioner utifrån smittoläge. Annars gäller tio dagars karantän för den som återvänder från resa i Sverige. Tio dagars karantänplikt gäller även för inresande med uppehållstillstånd i Norge. Norsk polis i samarbete med tull, norska hemvärnet och Kystvakten övervakar riksgränsen både till sjöss och på land.

Det är tillåtet för delårsboende norrmän att åka över gränsen till Sverige för att se till fritidshus. För att inte behöva sitta i karantän vid återkomst till hemlandet får man dock inte handla, övernatta eller träffa andra utanför det egna hushållet.

Reseråden kommer att utvärderas löpande för att se om lättnader kan göras. Norska regeringen meddelar nytt beslut var 14e dag.

Läs mer om resereglerna på Folkhelseinstituttets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strömstads kommun har ingen annan åsikt än den som framförs av regeringen och Folkhälsomyndigheten: sedan mars har svenska folket uppmanats att tänka över om resan verkligen är nödvändig och sedan att resor längre än 1-2 timmar bör undvikas för att inte riskera att föra smitta från ett område till ett annat. Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor. Det innebär att du från och med 13 juni kan besöka ditt sommarställe i Strömstad även om du bor längre bort.

Se föreskrift om allas ansvar från Folkhälsomyndigheten, som gäller fortsatt länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten, men vissa försiktighetsåtgärder behövs för att minska risken för smittspridning. Från och med 14 juni kommer idrottstävlingar, matcher och cuper utan publik att vara tillåtet i alla åldrar, under förutsättning att det sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar.

Frågor och svar - förskola och skola

Efter avstämningar och överenskommelser med Smittskyddet Västra Götaland har Strömstads kommun infört rutinen att informera vårdnadshavare när vi, vid första tillfället får vetskap om bekräftade fall av covid-19 hos barn/elev eller personal vid den berörda skolenheten. Vid små enheter med litet antal barn och personal och där det finns risk att identifiera vem som är smittad, kommer enbart skolans namn att anges, inte om det avser förskola, skola eller fritids. Syftet är att både barn/elever, vårdnadshavare och personal ska vara extra uppmärksamma på symtom.

Det är smittskyddet/vårdcentralen som avgör om eventuell smittspårning ska ske och ansvarar för det. Berörda nära kontakter får i så fall speciellt brev med anvisningar.

Vårdnadshavare är inte skyldiga att meddela skolverksamheten om bekräftad smitta.

Vid känd smitta tar skolan kontakt med vårdcentral/smittskydd Västra Götaland för avstämning.

 • Vi är hemma vid minsta symptom och stannar kvar hemma tills vi varit symptomfria i + 48 timmar.
 • Upprätthåller god handhygien, för både barn, elever och personal.
 • Utökad städning.
 • Skyltar om att hålla avstånd.
 • Bänkar och stolar ställs isär.
 • Inga stora samlingar. Höstens föräldramöten ersätts med skriftlig information. Föräldrar till barn i de yngre åldrarna får inte följa med sitt barn in på skolan första skoldagen såsom de brukar få göra.
 • All hämtning och lämning på förskolan och skolan sker i största möjliga mån utomhus.
 • Prioriterar utomhusaktiviteter och lektioner utomhus när det är möjligt.
 • Lunchraster och övriga raster ses över för att undvika trängsel.
 • Begränsar flytt/byten av personal mellan enheter (gäller även städ och måltid), detsamma gäller för vikarier. Enbart bemanningscentralens vikarier anlitas.
 • Vi försöker erbjuda information på flera språk, så att alla kan ta del av viktiga budskap kring pandemin.
 • Personalen erbjuds egentest vid lindriga symtom för att säkerställa att det är säkert att gå till arbetet. (De som testas positivt följs upp av sjukvården.)
 • Risk- och sårbarhetsbedömningar är framtagna för huvuddelen av våra verksamheter med anledning av covid-19, för genomtänkt och god planering av verksamheterna.

Personal och ansvariga för verksamheten gör allt för att hindra vidare smittspridning på en enhet där det eventuellt funnits bekräftade smittade. Vi kan inte garantera att någon inte kan bli smittad. På alla enheter följer vi noga alla riktlinjer gällande hygien.

Hur smittan kommit in vet vi inte idag och vi spekulerar inte heller om detta. Eventuell smittspårning sker via Smittskyddet Västra Götaland/vårdcentralen.

Vid minsta tecken på luftvägsbesvär eller feber stannar personalen hemma tills de varit symtomfria i två dagar. Detta gäller såväl fast personal som timanställda. Samma regler gäller för barn/elever, här har vårdnadshavaren ett egenansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Barn- och utbildningsförvaltningens mål är att begränsa antal vikarier och personalförflyttningar mellan enheterna för att minska risken för smittspridning. Detta betyder inte att vi inte tar in vikarier, det behövs ibland då vi har en frånvaro mellan 7-15 procent på personalen. Enbart bemanningscentralens vikarier anlitas.

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom. 31 augusti kom Folkhälsomyndigheten med en ny vägledning till regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga. Där rekommenderas barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern att testa sig för att snabbare kunna återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Där finns också råd om att barn som har varit hemma från förskolan/skolan i sju dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga, kan gå tillbaka till skola och annan verksamhet även om de har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torr hosta och lätt snuva och även om inget prov tagits.

Folkhälsomyndigheten om testning av barn och unga och snabbare återgång till skolanlänk till annan webbplats

Ja, friska barn kan gå till skolan. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt. I hushåll där någon är sjuk är det dock extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen rekommendation om att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta - även lindriga sådana symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra.

Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19 och att barn smittar i lägre utsträckning än vuxna och att olika skolverksamheter inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten: covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställninglänk till annan webbplats:

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I komvux på gymnasial nivå och sfi ska nationella prov genomföras som vanligt igen sedan den 1 juli 2020. Nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan ska genomföras som vanligt från och med höstterminen 2020.

Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjutsarna går som vanligt. Men tänk över om du verkligen behöver resa med kollektivtrafiken. Om du kan gå eller cykla till och från skolan så ger du plats till de som verkligen behöver resa i kollektivtrafiken. Västtrafik försöker minska trängseln ombord och kör därför all trafik som går. Men vi behöver alla hjälpas åt genom att undvika onödiga resor och gå och cykla när vi har möjlighet. Fortsatt gäller att på- och avstigning enbart sker genom bussens mittdörrar. Fordonen städas dagligen och vid behov. Anledningen till att inte skolskjutsen genomförs som ensamresor är att resorna går till en verksamhet som innebär att man umgås med andra. Viktigt att inte gå till skolan när man inte är frisk.

Gymnasieskolan i Strömstad har återgått till normal verksamhet från och med höstterminen 2020, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vuxenutbildningen har viss undervisning på distans fortsatt då det är möjligt enligt rekommendationer från Skolverket. Detta för att minska trängseln i huset.

Allmänna råd för att minksa risken för smittspridning måste dock följas.

Folkhälsomyndigheten: covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställninglänk till annan webbplats

Ja, Kulturskolan har verksamhet som vanligt. Barn- och utbildningsförvaltningen följer myndigheternas rekommendationer och tycker att det är viktigt att hålla igång verksamheter, men samtidigt minimera smittrisken.

Om det blir aktuellt att stänga förskolor och grundskolor kommer du som vårdnadshavare att bli ombedd att anmäla att du behöver barnomsorg, på grund av att du arbetar inom samhällsviktig verksamhet, via e-tjänst/formulär. Strömstads kommun följer MSBs (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) råd och har valt att inte, i förväg, be vårdnadshavare anmäla behov av barnomsorg vid eventuell stängning. Om du är osäker på om den verksamhet du arbetar inom räknas som samhällsviktig eller inte, fråga din chef/arbetsgivare.

MSBs allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar - omsorg

 • Vi tar inte emot besök i våra i vård- och omsorgsboenden (äldreboenden och boenden för personer med demens) och bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin). Besöksförbudet gäller sedan mitten av mars 2020. Sommartid finns efter överenskommelse med aktuellt boende, möjlighet att träffa en anhörig utomhus.
 • Vi förstärker information till egen personal om erforderliga hygienrutiner. God hygien är mycket viktigt för att minimera risken för smittspridning. Uppdaterade, lokala rutiner finns på varje arbetsplats. Sommarpersonalen får utbildning i gällande rutiner.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer liksom Vårdhygiens hygienråd och riktlinjer. Här finns bland annat anvisning om typ av skyddsutrustning vid minsta symptom hos omsorgstagaren liksom om isolering av vårdtagare vid bekräftad smittsam sjukdom.
 • Instruktionen till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, är att stanna hemma från jobbet. Man ska vara symptomfri i minst två dagar innan återgång till jobbet. Vid återgång till arbete med kvarstående, mild symptom erbjuds personal en självtest för att utesluta Covid-19.
 • Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer, men förmedlar hjälpinsatser och erbjuder socialt stöd via en särskild stödtelefon, tel 0526-136 87.
 • Vi förbereder alla medarbetare på vilka rutiner som gäller för insatser hemma hos brukare om ett sjukfall i covid-19 skulle inträffa. Lager av skyddsutrustning har byggts upp och brist finns inte i dagsläget. Hemtjänsten har ett startkit med skyddsutrustning att använda vid misstanke om smitta i sina bilar.
 • En mellanvårdsenhet på Uddens korttidsboende tar emot brukare som vårdats på sjukhus och/eller som behöver isoleras en tid för att misstanke om smitta ska kunna uteslutas. Avdelning Vit vid Beaterbergsgården har under sommaren avlastat Uddens kortidsboende, men stängs från mitten av juni då behovet av vårdplatser för karantän minskat. Beredskap finns för att åter öppna avdelningen med kort varsel.
 • Vi har ett nära samarbete med våra vårdcentraler, Vårdhygien och smittskyddet i Västra Götaland. Ny information från nationella myndigheter utvärderas och omsätts vid behov i verksamheten.
 • Vi begränsar antalet vikarier i personalstyrkan per enhet så att enskilda boenden har sina "egna" timvikarer. Sommarens månadsanställningar av vikarier påverkas inte. Semesterperiden för ordinarie personal har i sommar fördelats på tre fasta perioder vilket minskat behovet av tillfällig personal.

Om misstanke om smitta finns gäller följande:

 • Boende inom äldreomsorgen är en prioriterad grupp för provtagning. Provtagning sker efter kontakt med ansvarig läkare på vårdcentral vid misstanke om smitta.
 • Antalet personal som vårdar personen begränsas.
 • Om smitta konstateras isoleras vårdtagaren så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. Anhöriga till andra brukare informeras om att smitta finns.
 • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Skyddsutrustning används redan vid misstanke om att en person kan vara covid-19 sjuk. Visir används i förebyggande syfte i allt ansiktsnära arbete.

Personal inom hemtjänst och hemsjukvård är rustade för insatser till personer som har luftvägssymtom. Skyddsutrustning används alltid vid misstanke om smitta. Inriktningen är att personerna så långt som möjligt ska få vård i sitt eget hem eller på sina rum på respektive boende.

Möjlighet till omvårdnad i särskilda mellanvårdsenheter finns för brukare med misstänkt eller bekräftad covid-19 som inte kan klara sig i eget boende. Dessa kommer att fungera som ett korttidsboende för behövande. Vårdtagarna kan komma både från egna hem, från något av våra boenden och från sjukhuset.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre liksom till att minska smittspridningen i samhället.

Respektera besöksförbudet vid våra boenden även om det är begränsande för dig och den som står dig nära. Sommartid finns efter överenskommelse med aktuellt boende, möjlighet att träffa en anhörig utomhus.

Digitala möten minskar risken. Det kan vara trevligt att se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Saknar du tekniken kan du få hjälp i Kommuncenter i Strömstads stadshus. Du sitter enskilt, men får hjälp med uppkopplingen. Prata med personal på boendet och kom överens om en tid som passar dina anhöriga.

Det finns en prioritering av hur personalen ska arbeta för att tillgodose de viktigaste behoven hos våra brukare. Blir många sjuka inom exempelvis omvårdnad kan personal från andra verksamhetsområden inom kommunen sättas in för att utföra arbete inom hemtjänsten eller på våra boenden.

Tillräcklig bemanning kräver att vi har vikarier! Välkommen att göra en insats - vi ser gärna att vi får fler som anmäler sig till vår bemanningscentral! Anmäl dig här: www.stromstad.se/timvikarielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västtrafik arbetar med att skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. Ensamåkning infördes 27 mars inom sjukresor och färdtjänstresor. Du beställer din resa som vanligt men reser ensam i fordonet. För att öka tryggheten och minska risken för smitta har Västtrafik även stängt framsätet i sina servicefordon (från och med 27 april).

Frågor och svar - besöksnäring och evenemang

Det är alltid arrangörernas ansvar och beslut vad som gäller, exempelvis om en föreställning ställs in, skjuts upp eller om det går att få tillbaka pengarna för biljettkostnaderna. Från 20200327 gäller beslutet att max 50 personer får samlas vid vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den som inte följer dessa regler kan åläggas med böter eller fängelse.
Vad gäller de kulturarrangemang och sammankomster där Strömstads kommun står som arrangör ställer vi in/skjuter vi på alla evenemang som kommunen anordnar tills vidare.

Ska vi genomföra planerat arrangemang/möte?

Från 27 mars 2020 gäller beslutet att max 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den som inte följer dessa regler kan åläggas med böter eller fängelse.

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas att ni gör en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker, och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

Använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyglänk till annan webbplats

Läs mer här:

Other languages

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-09-17, Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck