MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Information om coronaviruset

Sidan är uppdaterad:

Vård och omsorg/stöd för äldre

Vi värnar särskilt om alla invånare över 70 år. Det är särskilt viktig att du och dina anhöriga följer myndigheternas rekommendationer.

Pandemin är begränsande för äldre som mer än andra tvingats till nya rutiner. För dig som behöver råd om handling, mediciner eller annat: ring kommuncenter 0526-190 00.

Att hålla smitta borta från omsorgstagare vid kommunens olika boenden för äldre är viktigt. Största försiktighet gäller vid besök och vi provtar alla som flyttar in eller skrivs ut från sjukhus till ett boende. Vaccinering sker av nya hyrestagare i takt med vaccinationsordningen.

Smittsäkra besök vid boenden

I takt med att äldre och personal vid våra boende vaccinerats anpassar vi också rutiner och regler kring besök. Personal och du som är anhörig behöver fortsatt följa hygienregler och anvisningar om skyddsutrustning i samband med besök. Detta gäller i första hand allmänna utrymmen I samband med vistelse i den boendes rum där personal inte närvarar, krävs inte skyddsutrustning. Verksamheten och anhöriga har ett gemensamt ansvar för att inte sprida smitta.

Insatser för att skydda äldre och andra i riskgrupp

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att hantera smittspridningen av coronavirus görs en rad kompletterande insatser:

 • Vi säkrar bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetare. Särskilt viktiga funktioner identifieras och beredskap upprättas.
 • Vi har beredskap för att vid behov kunna isolera smittade eller misstänkt smittade personer vid äldreboenden och gruppbostäder. Risken minskar i takt med vaccinering av äldre och anhöriga.
 • Vi informerar löpande all personal om vikten av att följa de basala hygienrutinerna. Rutin för kontinuerlig uppdatering av kunskap liksom för introduktion av ny personal finns.
 • Vi provtar vårdtagare som flyttar in till ett boende i förebyggande syfte. Det gäller även vårdtagare som återvänder från sjukhusvistelse.
 • Vi säkerställer tillgången till nödvändig skyddsutrustning och använder den enligt gällande anvisningar.
 • Personal erbjuds vaccin enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Information om användning av skyddsutrustning

Mer om vårt arbete mot Covid 19

Frågor och svar - omsorg

 • Skyddsutrustning används inom äldreomsorgen för att skydda utsatta äldre. Vi har rutiner för säkra besök vid våra i vård- och omsorgsboenden (äldreboenden och boenden för personer med demens) liksom bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin).
 • Vi prioriterar information till egen personal om erforderliga hygienrutiner och andra rutiner för ett smittsäkert arbetssätt. God hygien är mycket viktigt för att minimera risken för smittspridning. Uppdaterade, lokala rutiner finns på varje arbetsplats.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer liksom Vårdhygiens hygienråd och riktlinjer. Här finns bland annat anvisning om typ av skyddsutrustning vid minsta symptom hos omsorgstagaren liksom om isolering av vårdtagare vid bekräftad smittsam sjukdom. Läs mer om hur skyddsutrustningen används.
 • Instruktionen till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, är att stanna hemma från jobbet. Man ska vara symptomfri i minst två dagar innan återgång till jobbet.
 • Alla medarbetare har kunskap om de rutiner som gäller för insatser hemma hos brukare om ett sjukfall i covid-19 skulle inträffa.
 • Vi har ett nära samarbete med våra vårdcentraler, Vårdhygien och smittskyddet i Västra Götaland. Ny information från nationella myndigheter utvärderas och omsätts vid behov i verksamheten.

Om misstanke om smitta finns gäller följande:

 • Boende inom äldreomsorgen är en prioriterad grupp för provtagning. Provtagning sker efter kontakt med ansvarig läkare på vårdcentral vid misstanke om smitta.
 • Antalet personal som vårdar personen begränsas.
 • Om smitta konstateras isoleras vårdtagaren så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. Anhöriga till andra vårdtagare på boendet informeras om att smitta förekommer på boendet.
 • Vi fortsätter att utföra vårt uppdrag som vanligt. Skyddsutrustning används enligt anvisade rutiner från Smittskyddet i Västra Götaland.

Personal inom hemtjänst och hemsjukvård är rustade för insatser till personer som har luftvägssymtom. Skyddsutrustning används enligt anvisning från Västra Götalandsregionen. Inriktningen är att personerna så långt som möjligt ska få vård i sitt eget hem eller på sina rum vid respektive boende.

Möjlighet till omvårdnad i särskilda mellanvårdsenheter finns för vårdtagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 som inte kan klara sig i eget boende. Dessa kommer att fungera som ett korttidsboende för behövande. Vårdtagarna kan komma både från egna hem, från något av våra boenden och från sjukhuset.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre liksom till att minska smittspridningen i samhället.

Respektera rekommendationerna kring besök vid våra boenden även om det är begränsande för dig och den som står dig nära.

Det finns en prioritering av hur personalen ska arbeta för att tillgodose de viktigaste behoven hos våra brukare. Blir många sjuka inom exempelvis omvårdnad kan personal från andra verksamhetsområden inom kommunen sättas in för att utföra arbete inom hemtjänsten eller på våra boenden.

Tillräcklig bemanning kräver att vi har vikarier! Välkommen att göra en insats! Vår bemanningscentral annonserar när det finns behov av fler vikarier. Läs mer här: www.stromstad.se/timvikarie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar - 70+ (ej inom kommunens omsorg)

Läs mer här:

Other languages

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck