MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Tillsyn

Information om Räddningstjänstens tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lag (2010-1011) om brandfarliga och explosiva (LBE)

Tillsyn är ett sätt kontrollera att lagstiftning efterföljs och att fastighetsägare, verksamhetsutövare/brukare har ett skäligt brandskydd. Vi bedömer hur ditt brandskydd är utformat för att motverka de risker som finns i din verksamhet när det gäller brand. Tillsynen genomförs med olika tidsintervall beroende på hur ditt tidigare brandskyddsarbete har fungerat. Om vi upptäcker allvarliga brister i brandskyddet kommer du att behöva åtgärda dessa. För att uppnå en god och givande dialog om det tekniska brandskyddet och arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet, är det viktigt att närvarande representanter har kunskap gällande aktuella lagar och föreskrifter.

Vad säger lagen?

Lagen skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 §
”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Vad är ett "skäligt brandskydd"?

Ett skäligt brandskydd är ett brandskydd som är anpassat till de risker som finns att skydda sig mot.
Det kan vara risker som finns i den egna verksamheten eller risker som finns i närliggande verksamheter.
Det skäliga brandskyddet på ett företag är en kombination av skyddsåtgärder som bildar en helhet, allt från räddningstjänst till utbildning av alla anställda. Skälighetsbedömningen innefattar flera byggstenar.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor(LBE) 1§
Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion.
Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Efter besöket
De brister som konstateras vid tillsyns-besöket sammanfattas i en tjänste-anteckning. I tjänsteanteckningen förklaras varför en brist anses föreligga och vilka konsekvenser det kan medföra. Om bristerna är allvarliga så fattas ett juridiskt bindande myndighetsbeslut om åtgärder, så kallad. föreläggande, som är överklagningsbart. I föreläggandet beskrivs tydligt vilket beslut som är fattat och vilka åtgärder som åläggs. Tillsynsförrättaren kan besluta om förbud om det rör sig om en situation med risk för allvarliga skador på människors liv eller hälsa.

Återbesök och uppföljning
Ett myndighetsbeslut följs alltid upp med där tillsynsförrättaren kontrollerar om åtgärderna är vidtagna. Om du avser att vidta åtgärder utan att krav ställs, ska du meddela det till räddningstjänsten innan förläggandet utfärdas, normalt 21 dagar. Tillsynsförrättarens uppföljning kan i dessa fall ske på olika sätt. Kan vara med ett uppföljande besök eller inskickad dokumentation av nyttjanderättshavare eller och ägare av fastigheten.

Avgift
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsyn enligt LSO 5kap 4 §. Avgiften omfattar kostnader för förberedelser, resor, protokoll-skrivning, samt tidsåtgång på plats.
Vid återbesök tillämpas timtaxa per påbörjad halvtimme.
Taxeberäkning gällande tillsynsverksamhet LSO.
I det fall som brandskyddet har brister kan det även bli aktuellt med ett återbesök och då är faktureras rörlig avgift enligt taxan. Detta innebär att en tillsyn som håller sig inom ramarna för grundavgiften enligt bilagor.

Taxor LSO LBE Pdf, 169.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendegång för tillsynsbesök

Före tillsyn
Kallelse eller bekräftelse av tid för skickas till fastighetsägare och nyttjanderättshavare.
I kallelse står det att systematiskt brandskydd och andra eventuella dokument ska uppvisas vid tillsynsbesöket.

Under tillsyn
Kontroll av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och andra begärda dokument görs.
Stickprovskontroll görs av brandskyddet i verksamheten. Under tillsynsbesöket gör tillsynsförrättaren en arbetsanteckning.

Efter tillsyn
Tillsynsförrättaren gör en tjänsteanteckning som innehåller brister som upptäckts tillsammans med er.
Ni ska inom tre veckor reagera på eventuella brister som antecknats i tjänsteanteckningen.
En tjänsteanteckning kan inte överklagas.

Beslut
Efter svar från er kommer tillsynsförrättaren att göra ett beslut.
Beslutet beror på resultat av hur brandskyddet är.
Något av nedanstående beslut kommer att göras:

  • Beslut att vid inga brister avskriva ärendet (görs i samband med tjänsteanteckning).
  • Beslut att efter kommunikation avskriva ärendet.
  • Beslut att efter kontroll avskriva ärendet.
  • Beslut att förelägga brister
  • Beslut om förbud
  • Beslut om Vite (görs av nämnd)

Beslut är överklagningsbara och ska göras inom 3 veckor efter ni erhållit beslutet.
I beslutet informeras ni om hur ni överklagar

Kontakt

Räddningstjänsten
raddningstjansten@stromstad.se

Räddningschef
Christer Nilsson
0526-191 02
070-606 14 78

Ställföreträdande Räddningschef
Ida Luther Wallin
0526-191 01

Brandinspektör
Håkan Baatz
0526-191 03

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin