Kulturstrategi

Kultur- och fritidsutskottet i Strömstads kommun har tagit fram strategier för kultur- respektive fritidsverksamheten och hur den ska utvecklas de närmaste åren.

Strategierna är långsiktiga dokument som anger framtida inriktning för arbetet med kulturen respektive fritidsverksamheten i Strömstad. De båda strategierna ska konkretisera ambitionerna i Strömstads kommun vision 2030 ”En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass”. Strategierna ska arbeta utefter Agenda 2030. Strategierna bryts sedan ner i 4-åriga program samt årsvis verksamhetsplaner som mer konkret beskriver de insatser som ska göras.

Strömstads kommun har även antagit en handlingsplan för konst i offentlig miljö som revideras årligen.