HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Krisberedskap

I Strömstads kommun finns god beredskap om det skulle inträffa en stor olycka eller annan händelse.

Här på webbplatsen informerar vi så snart kommunens verksamheter påverkas av olyckor och händelser, till exempel om skolor och fritidsanläggningar måste stängas.

Vid svåra väderförhållanden informerar vi som regel när SMHI har lämnat en så kallad Klass-3-varning, vilket innebär stor fara för allmänheten.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner och landsting har enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, en skyldighet att för varje ny mandatperiod genomföra en Risk- och sårbarhetsanalys inom sitt eget ansvarsområde.

Risk- och sårbarhetsanalysen sammanställs i en rapport som skickas till Länsstyrelsen. Du kan ta del av Strömstads kommuns Risk- och sårbarhetsanalys för 2015-18 här.PDF (pdf, 692.1 kB)

Krisledningsgruppen leder krisarbetet

Om en stor olycka eller annan händelse, som påverkar många människor i kommunen, skulle inträffa kallas kommunens krisledningsgrupp samman.

Krisledningsgruppen leder och samordnar arbetet. Det kan till exempel vara att stänga skolor vid snöoväder, att prioritera reservkraften vid ett långvarigt elbortfall eller att ordna transporter av personal och medborgare.

Ledningsgruppen sköter även kontakterna med massmedia.

Krisledningsgruppen består av tjänstemän från kommunstyrelsens förvaltning och chefer från andra förvaltningar som är berörda av krisen. Om krisen kräver politiska beslut kallas krisledningsnämnden in.

Information via kommunens webbplats

På kommunens webbplats www.stromstad.se lämnar vi den första informationen om en stor olycka eller kris inträffat. Om det krävs, öppnar vi även en upplysningscentral för information via telefon och e-post. Telefonnumret dit är 0526-193 00 och e-postadressen krisinfo@stromstad.se.

Information lämnas även via Radio Väst på frekvens 101,3.

Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som går ut från kommunen alltid godkänd av krisledningsgruppen. På webbplatsen www.stromstad.se samlas all information från krisledningsgruppen. Växeln och upplysningscentralen hämtar sin information från webbplatsen. Om vi behöver informera via andra kanaler hämtar vi även den informationen från webbplatsen.

All information om en krissituation på webbplatsen är godkänd av krisledningsgruppen.

POSOM tar hand om människor i akut kris

Vid en stor olycka är det viktigt att ta hand om chockade människor direkt på plats för att de så snabbt som möjligt ska få bearbeta traumatiska upplevelser.

Strömstads och Tanums kommuner har gemensamt bildat en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid stora olyckor och katastrofer, POSOM.

Gruppen består av personer från kyrka, socialkontor, skola, sjukvård, polis och räddningstjänst. Gruppen har verkat sedan 1995 och har regelbundna träffar för att ta del av erfarenheter från händelser som inträffat och för att vidareutveckla verksamheten.

Grundläggande för gruppen är att tillgodose de drabbades psykiska och sociala behov i så stor omfattning som möjligt och utgå från redan be-fintliga stödresurser som det sociala nätverket: familj, släkt och vänner, grannar, arbetsledare och arbetskamrater, föreningar och sammanslutningar m m.

Praktiska råd

På webbplatsen DinSäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns goda och praktiska råd om hur vi skyddar oss och våra anhöriga i olika situationer. Myndigheten för säkerhet och beredskap, MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ansvarar för informationen på webbplatsen DinSäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-10-01, Lena Sundberg

SIDANSVARIG: Rolf Olausson