Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp
0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp
0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan
0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ansök eller säg upp plats

Plats i förskola kan sökas tidigast 6 månader innan du har behov av barnomsorg. Hemkommunen skall erbjuda barnet plats, så som skollagen föreskriver, på förskola inom fyra månader efter att vårdnadshavaren anmält önskemål. Barnet måste ha fyllt ett år då plats erhålls.

Barn som behöver särskilt stöd i form av förskola turordnas först. Därefter turordnas barn efter anmälningsdatum.

Vårdnadshavare kan ange tre olika valalternativ i sin ansökan. Om inget av önskade alternativ kan erbjudas till den tidpunkt då vårdnadshavarna anmält behov erbjuds plats på annan förskola i kommunen.

En plats i förskoleverksamheten utgör ett abonnemang som löper över hela året tills platsen sägs upp i kommunens e-tjänst. Platsen övergår till en plats i fritidshem när barnet börjar förskoleklass om förskoleplatsen inte sägs upp. Observera att det enbart är barn till förvärvsarbetande eller studerande som har rätt till fritidshemsplats.
Avgift betalas 12 månader per år.

Vårdnadshavare ansöker, besvarar platserbjudande samt säger upp plats via kommunens e-tjänst. Om vårdnadshavare inte svarar på erbjudandet i tid kommer erbjudandet att tas bort och åker då ur kön. Tackar de nej till erbjudandet åker de också ur kön. Vårdnadshavaren får då göra en ny ansökan om behov uppkommer igen.

Syskonförtur

Syskonförtur innebär att om två barn har önskemål om plats vid samma förskola ges i första hand platsen till det barn som redan har ett syskon på förskolan. Det barnet som inte får platsen får ett platserbjudande till en annan förskola på det önskade datumet. För att förturen ska gälla behöver ansökan om plats inkommit minst 4 månader före önskat startdatum.

Önskat placeringsdatum

Strömstads kommun strävar efter full behovstäckning. Det betyder att plats erbjuds så nära önskat placeringsdatum som möjligt, förutsatt att barnet har fyllt ett år. Därför är det viktigt att i ansökan uppge det datum då behov av förskola verkligen föreligger.

Från annan kommun

Är vårdnadshavare folkbokförd i annan kommun och avser att flytta till Strömstad kan barn anmälas innan familjen har en bostad i kommunen, med vid placeringstillfället måste barnet och en vårdnadshavare vara folkbokförda i Strömstads kommun. Om vårdnadshavare inte avser att folkbokföra sig i Strömstads kommun men ändå önskar ha en förskoleplats här måste ett avtal upprättas mellan hemkommunen och Strömstads kommun innan placeringen. Avtal måste skrivas eftersom hemkommunen då skall betala ersättning till den kommunen som tar emot barnet. Har inget avtal kommit in vid placeringstillfället tas ansökan om förskoleplats i kommunen bort.

Ansökan om omplacering

Om vårdnadshavare av någon anledning vill eller behöver byta förskola för sitt barn har man möjlighet att ansöka om omplacering. Barn som står i kö för omplacering får i första hand plats på den nya förskolan i augusti. Ansökan om omplacering i augusti görs via e-tjänsten senast 31 mars varje år. Inkommer ansökan senare räknas det inte som förtur.

Detta görs genom att vårdnadshavaren registrerar en ny ansökan i kommunens e-tjänst.

Vid omplacering finns det ingen garantitid utan erbjuds i mån av plats på önskad förskola.

När vårdnadshavare får erbjudandet kan vårdnadshavarna välja att acceptera eller avstå.
Om vårdnadshavarna väljer att avstå kommer köplatsen att tas bort.

Kommunens förskolor

Uppsägning av plats

Både vårdnadshavare och kommunen kan säga upp en plats.

Vårdnadshavare säger upp plats via kommunens e-tjänst.

  • Uppsägningstiden är en månad.
  • Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej.
  • Vid uppsägning av plats som avser hela eller delar av perioden 1 juni - 31 augusti kan ny ansökan lämnas tidigast den 1 september.
  • Kommunen kan säga upp en plats som inte har använts under en månad - om särskilda skäl inte finns - samt vid två obetalda fakturor. Rektor kan besluta om undantag vid ex. sjukdom och vid resor. Ny ansökan kan göras och plats kan erhållas först när den gamla skulden är betald.
  • Observera att en förskoleplats övergår till en plats i fritidshem när barnet börjar förskoleklass, om förskoleplatsen inte sägs upp. Det är enbart barn till förvärvsarbetande eller studerande som har rätt till fritidshemsplats. Avgift betalas 12 månader per år.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ylva Axelsson