MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skriftlig individuell utvecklingsplan, IUP

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen, IUP, innehåller två delar: Dels omdömen av elevens kunskaper och dels en framåtsyftande planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och elevens lärare ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskraven.

Skriftliga omdömen

Inför utvecklingssamtalet i årkurs 1 till och med årkurs 5 ska läraren med hjälp av insamlad dokumentation göra en bedömning i de olika ämnena. Bedömningen görs i förhållande till kunskapskraven i respektive ämnes kursplan.

Individuell utvecklingsplan

  • Under höstterminens utvecklingssamtal skrivs en framåtsyftande planering (IUP) för eleven.
  • Planeringen är en sammanfattning av nuläget och beskriver de insatser som behövs för att eleven ska utvecklas vidare.
  • Planeringen ska också tydliggöra vilket ansvar skolan har för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.
  • Planeringen följs upp vid vårterminens utvecklingssamtal.

Allmän handling

En skriftlig individuell utvecklingsplan som skapats i kommunal verksamhet är en allmän handling. Den kan begäras ut av utomstående, oavsett om den finns på papper eller i digital form, precis som betyg och andra uppgifter i skolan.

Skolans ansvar

I Skollagens 3 kapitel beskrivs skolans ansvar när det gäller barn och elevers utveckling mot kunskapsmålen:

"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling."

Kontakt

Verksamhetschef grundskola, fritidshem, särskola
Eva Eriksson
0526-194 97
eva.eriksson@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Eva Eriksson