KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Du som har egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn ansvarar själv för att vattnet har bra kvalitet. Du har även ett ansvar när du anlägger en ny brunn att inte andra brunnar eller grundvattnet påverkas negativt.

En vattenanalys ger svar på om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten. Både kvalitet och tillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör du regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, helst vart tredje år.

För att beställa vattenanalys kontaktar du ett laboratorium, Swedac ackrediteringsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Efter en beställd analys skickas flaskor hem via posten. Prov ska tas och lämnas in samma dag. Håll gärna provet kylt tills du lämnat in det.

Mikrobiologisk analys: Ger svar på om dricksvattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer. En mikrobiologisk analys är alltid rekommenderad.

Kemisk analys: Ger svar på om vattnet innehåller kemiska parametrar som järn, mangan, fluorid, koppar med flera. En kemisk analys är alltid rekommenderad.

Radonanalys: Ger svar på om vattnet innehåller radon. Radon varken smakar eller luktar någonting. Radon finns i berggrunden och en analys rekommenderas om man har en bergborrad brunn.

Metallanalys: Ger svar på om vattnet innehåller metaller som arsenik, bly, kadmium med flera. Sådana metaller finns inte normalt i grundvattnet och behöver inte analyseras om man inte har särskilda misstankar om att det kan finnas metaller i dricksvattnet.

Om ett analyssvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid en fackman för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att brunnens övre delar och lock behöver tätas, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper kan du behöva installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Enligt beräkningar gjorda av SGU (Sveriges geologiska undersökning) så finns det fler än 800 000 enskilda dricksvattenbrunnar för permanentboende och fritidsboende i Sverige. Det är därför viktigt att vi skyddar våra grundvattenresurser både lokalt och nationellt.

Det finns inga specifika krav för anläggande av en privat dricksvattenbrunn som försörjer högst två hushåll om inte platsen ligger inom någon form av områdesskydd. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler enligt 2 kap 3 § gäller dock för alla former av verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön:

2 kap. 3 § Miljöbalken

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är nödvändigt att vidta försiktighetsåtgärder när en brunn anläggs eftersom ett ökat antal borrade brunnar kan vara ett potentiellt hot mot grundvattnet och därmed både mot den kommunala och den enskilda vattenförsörjningen. Riskerna kan dock i de flesta fall minimeras genom ett korrekt utfört arbete. Detta säkerställs genom att borrningar utförs professionellt av certifierade entreprenörer. Därmed minskar risken för att grundvattnet påverkas negativt. Detta är speciellt viktigt när det finns risk för att man kan påverka grannars befintliga dricksvattenbrunnar. Tänk på att du kan bli ersättningsskyldig om du skulle skada någon närliggande dricksvattenbrunn.

SGU har gjort en vägledning för anläggande av brunnar, Normbrunn-16. Normbrunn -16 (sgu.se) Länk till annan webbplats. I denna finns information om lagstiftning, geohydrologi, praktiskt utförande, med mera. Vägledningen riktar sig i första hand till borrentreprenörer och handläggare på kommuner och länsstyrelser, men ger även mycket nyttig information till enskilda fastighetsägare som ska anlägga en brunn.

I Strömstads kommun finns det områden med brist på grundvatten och där det även finns risk att saltvatten tränger in i främst borrade brunnar. Detta gäller i första hand öar och andra havsnära områden.

Om du ska anlägga en ny brunn inom ett vattenskyddsområde så krävs det tillstånd. Information om våra vattenskyddsområden. Länk till annan webbplats.

Inom övriga områden gäller att du som fastighetsägare vidtar de åtgärder som krävs så att inte ditt anläggande av ny brunn skadar grundvattnet och närliggande befintliga dricksvattenbrunnar.

Här till höger finns fler länkar för dig som vill läsa mer om eget dricksvatten. Miljö- och byggförvaltningen hjälper till med rådgivning kring enskilda vattentäkter.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg