Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Agenda 2030 - Så här kan du som invånare bidra

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Projektet Tillsammans stödjer och ställer oss bakom de globala målen.

"Vi som bor och verkar i Strömstad har ansvar för vår plats. Vi har även ett ansvar att göra vad vi kan för att skapa en bättre värld – nu och för kommande generationer. Ditt lokala engagemang kan bidra till global förändring! Det är dags att alla kavlar upp ärmarna. Vi börjar här och nu – Tillsammans!"

Agenda 2030 - mål 1 Ingen fattigdom

Globalt mål: 1 – Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att minska antalet människor som lever i fattigdom. Fattigdom handlar om mer än bara inkomst. Det handlar även om brist på makt, inflytande, socialt skydd och säkerhet. Fram till år 2030 ska fler människor få samma möjlighet att leva sina liv i frihet och därmed få fler möjligheter.

Ingen fattigdom

 • Välj Fairtrade! Genom att välja Fairtrade certifierade produkter bidrar du till bättre arbetsvillkor och högre inkomst för personer som producerar varan.
 • Bli månadsgivare! Bli månadsgivare till FN-förbundets projekt.
 • Värna biståndsfinansieringen! Sverige har ett mål om att 1% av BNI ska gå till internationellt bistånd. Internationellt är rekommendationen att minst 0,7% av BNI ska gå till bistånd.


Agenda 2030 - mål 2 Ingen hunger

Globalt mål: 2 – Ingen hunger

Mål 2 handlar om att ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få bra och näringsrik mat året om. I Sverige är det inte hunger och undernäring som är de största utmaningarna. I stället är ohälsosamma matvanor tillsammans med otillräcklig fysisk aktivitet. Svensk livsmedelsproduktion håller hög standard inom djurskydd och har EU:s lägsta antibiotikaanvändning men vi har också den lägsta självförsörjningsgraden av livsmedel inom EU.

Ingen hunger

 • Handla ekologisk och närodlad mat! Genom att köpa ekologisk och lokalproducerad mat stöttar du småskaliga livsmedelsproducenter.
 • Minska matsvinnet! Genom att minska matsvinnet räcker maten till fler.
 • Värna jordbruksmark! Om vi ska kunna föda en större befolkning behövs all mark som går att odla på.
Agenda 2030 - mål 3 Hälsa och välbefinnande

Globalt mål: 3 – Hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. I Sverige har vi en hög medellivslängd, god självskattad hälsa och god tillgång till hälso- och sjukvård i jämförelse med många andra länder. Samtidigt finns det hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället.

Hälsa och välbefinnande

 • Rör på dig! Hitta en idrott eller annan rörelseform som du tycker är rolig. Regelbunden motion bidrar till bättre hälsa.
 • ”Hur mår du?”. Allt fler i samhället lider av psykisk ohälsa. Visa att du bryr dig genom att fråga hur någon mår.
Agenda 2030 - mål 4 God utbildning för alla

Globalt mål: 4 – God utbildning för alla

Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till avgiftsfri utbildning av god kvalitet. I Sverige har vi sedan länge ett väl utbyggt skolsystem. 1842 beslutades det om allmän folkskola. Trots detta har vi i dag problem med brist på lärare, kunskapsskillnader mellan pojkar och flickor och bristande likvärdighet mellan skolor i Sverige.

God utbildning för alla

 • Stå upp mot mobbning! Mobbning är en av de vanligaste anledningarna till att ungdomar i Sverige inte slutför sin gymnasieutbildning. Bidra till en positiv och trygg miljö genom att vara snäll mot dina kompisar.
 • Livslångt lärande! Fortsätt att lära dig nya saker genom livet. Det är både roligt och gör dig bättre rustad för förändringar på arbetsmarknaden.
 • Dela med dig! Dela med dig av dina kunskaper om Agenda 2030 och hållbar utveckling till andra, så blir vi fler som bidrar till genomförandet.
Agenda 2030 - mål 5 Jämställdhet

Globalt mål: 5 – Jämställdhet

Mål 5 handlar om jämställdhet. Kvinnor och flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter. Sverige har i internationella jämförelser hög sysselsättningsgrad för kvinnor mellan 20 och 64 år. Men män i Sverige äger fortfarande mer och tjänar mer än kvinnor medan kvinnor har huvudansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Jämställdhet

 • Bli månadsgivare! Bli månadsgivare till FNförbundets projekt Flicka så bidrar du till att stärka kvinnors rättigheter.
 • Säg ifrån! Om du upplever könsdiskriminering för egen eller andras del.
Agenda 2030 - mål 6 Rent vatten och sanitet

Globalt mål: 6 – Rent vatten och sanitet

Mål 6 handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Sverige har god tillgång till vatten och sanitet, men vi har ändå svårt att nå våra miljömål. Vi behöver förbättra vattenkvaliteten och effektivisera vår användning av vatten. Svensk konsumtion bidrar också till ohållbar vattenanvändning i andra länder.

Rent vatten och sanitet

 • Spara på vatten! Kortare duschar, färre badkarsbad, vattna sparsamt och på natten om du odlar.
 • Ha en papperskorg i badrummet! Spola inte ner kemikalier och avfall som snus och sanitetsprodukter i toaletten. Då minskar du påfrestningarna på reningsverk och miljön.
Agenda 2030 - mål 6 Hållbar energi för alla

Globalt mål: 7 – Hållbar energi för alla

Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till, och råd med, pålitlig, hållbar och modern energi. Pålitliga energikällor är viktiga för att stora delar av samhället ska fungera. Valet av energiform påverkar i hög grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären.

Hållbar energi för alla

Sverige har god tillgång till energi och en relativt hög andel förnybar energi. Målet att minst 50 procent av vår energi ska vara förnybar till 2020 nåddes redan 2014 då vi hade 53 procent förnybar energi. Sverige har beslutat att vår elförsörjning ska vara 100 procent förnybar 2040 och att vår energianvändning ska vara 50 procent mer effektiv 2030 jämfört med 2005.

 • Spara energi! Stäng av din dator och annan elektronik när du inte använder den. Minska energiförbrukningen genom att släcka lampan i de rum du inte befinner dig i.
 • Grön el! Bidra till utvecklingen av förnybar el genom att köpa grön el.
 • Isolera mera! Se över din isolering hemma så att energin som värmer hemmet inte försvinner ut.
Agenda 2030 - mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Globalt mål: 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor. Det handlar även om att främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. I Sverige har vi sedan länge hög sysselsättning och globalt sett goda löner och arbetsvillkor. Men även hos oss finns det otrygga anställningsvillkor men också brist på arbetskraft inom vissa områden. Målsättningarna med att öka andelen unga som får jobb och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning är utmaningar för oss i Sverige.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 • Välj lokala restauranger när du är på resa! Genom att stötta lokala företag bidrar du till att stimulera ekonomisk tillväxt i området.
 • Om du är arbetsgivare, se över möjligheterna att anställa någon med funktionsnedsättning.
 • Vidareutbilda dig om det behövs och var beredd på att byta jobb några gånger under ditt liv.
Agenda 2030 - mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Globalt mål: 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja hållbar och inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer. Sverige har en väl utbyggd infrastruktur, och har länge verkat för hållbar industri. Vi har också ett innovationsfrämjande klimat.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Framåt bedöms utmaningarna vara kopplade till omställningsbehovet i Sverige och globalt från en linjär och fossilbaserad till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Ytterligare utmaningar är att skapa en resurseffektiv industri samt motverka klimatförändringar och skapa en transportinfrastruktur i linje med ambitionen om en fossilfri transportsektor.

 • Res hållbart! Tänk på vilka bränslen som används när du reser och välj de med minst klimatpåverkan.
 • Tänk nytt! Genom att tänka nytt och omfamna nya idéer kan du bidra till innovation!
Agenda 2030 - mål 10 Minskad ojämnlikhet

Globalt mål: 10 – Minskad ojämnlikhet

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter inom samhällen och mellan länder. Ökande inkomstskillnader, bostads- och arbetsmarknadssegregation är några utmaningar för Sverige. Sverige har också fått återkommande kritik för att samernas rättigheter inte respekteras

Minskad ojämnlikhet

 • Bryt mönster som exkluderar människor! Våga vara normkritisk och ifrågasätt dina egna värderingar och varför du har dessa.
 • Bättre fördelning! Stöd en bättre fördelning av resurser såväl nationellt som globalt.
Agenda 2030 - mål 10 Hållbara städer och samhällen

Globalt mål: 11 – Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att göra städer och samhällen säkra, inkluderande och hållbara. 87 procent av Sveriges befolkning bor i tätorter. Utmaningar finns vad gäller bostadsbrist, ökad skuldsättning och bostadssegregation. Sverige har sedan länge omfattande lagstiftning och regelverk kring samhällsplanering och byggande. Städernas/orternas förmåga att stå emot, anpassa eller återhämta sig efter miljömässiga och sociala påfrestningar är en aktuell fråga. Ytterligare ett område som är en utmaning är städernas klimat- och miljöpåverkan.

Hållbara städer och samhällen

 • Låt bilen stå! Använd alternativa färdmedel som att cykla, gå, samåk eller åk kollektivt. Genom att minska utsläpp från bilar ökar luftkvaliteten i städer och samhällen.
 • Jobba hemifrån när det är möjligt så minskar du belastningen på transportsystemen.
 • Tyck till om samhällsplaneringen! Var med på samråd om nya detaljplaner och delta i den lokala samhällsplaneringen.
Agenda 2030 - mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Globalt mål: 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. De rikaste länderna konsumerar genomsnittligt många gånger så mycket material som de fattigaste och det globala materiella avtrycket ökar mer än både befolkning och ekonomisk tillväxt.

Hållbara städer och samhällen

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) har identifierat mål 12 som ett av de globala mål som Sverige har störst utmaningar att nå. Våra utsläpp av växthusgaser som beror på konsumtion är höga. Vi behöver också arbeta med att fasa ut farliga kemikalier. En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av regeringens fokusområden i handlingsplanen för Agenda 2030.

 • Köp second hand! Någons gamla blir din nya.
 • Återvinn! Genom att källsortera ditt avfall så kan visst material återvinnas och användas för att skapa nya produkter.
Agenda 2030 - mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Globalt mål: 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, klimatförändringarna. Mål 13 är en av Sveriges utmaningar trots att våra inhemska utsläpp har minskat med 26 procent jämfört med 1990. Sverige har sedan 2018 ett klimatpolitiskt ramverk med klimatmål. Det långsiktiga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären till 2045. Men utsläppen av växthusgaser i andra länder på grund av svensk konsumtion har i stället ökat jämfört med 1990.

Bekämpa klimatförändringarna

 • Ät mer vegetarisk mat! Se över om du verkligen behöver ha kött och mejeriprodukter i alla måltider.
 • Använd förnybara bränslen. Försök att använda förnybara bränslen där det är möjligt.
 • Res klimatsmart! Varför inte tågluffa och utforska våra grannländer i stället för att flyga på semestern?
 • Plantera träd! Bidra till kolsänkorna och plantera träd.
Agenda 2030 - mål 14 Hav och marina resurser

Globalt mål: 14 – Hav och marina resurser

Mål 14 handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt. Haven förser oss med ovärderliga naturresurser som används till bland annat mat, mediciner och biobränslen. Haven absorberar en stor del av den koldioxid och den värme som vi släpper ut.

Hav och marina resurser

Sverige har stora utmaningar vad gäller mål 14 eftersom Östersjön är ett av världens mest nedsmutsade innanhav med döda bottnar, små fiskbestånd och kraftig övergödning.

 • Ät rätt fisk! När du väl köper fisk tänk på att köpa MSC-, ASC- eller Krav-märkt fisk för att försäkra dig om att fisket har skett på ett mer hållbart sätt.
 • Plocka skräp längs stränderna! Antingen kan du ordna ett eget skräpplockarevent eller delta i något av det som arrangeras av andra.
Agenda 2030 - mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Globalt mål: 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 handlar bland annat om att bevara skog, bekämpa ökenspridning och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Majoriteten av alla djur, växter och insekter bor i skogsområden. Genom avskogning minskas utrymmet för arter att leva på och därmed ökar risken för utrotning, vilket har en allvarlig påverkan på våra ekosystem. Skogen är inte bara viktig för de arter som bor i den, utan också för oss människor.

Ekosystem och biologisk mångfald

Sveriges yta består till nästan 70 procent av skog. Jordbrukslandskap och marina miljöer är de naturtyper som har största antal hotade arter i Sverige.

 • Sköt om en äng eller våtmark! Genom att bidra till skötseln av viktiga ekosystem hjälper du hotade arter att överleva.
 • Odla bin! Pollinerarna är viktiga. Kanske kan du bli biodlare?
 • Ät rätt! Ät mat som inte försämrar våra ekosystem och vår artrikedom, t.ex. ekologisk och miljömärkt mat.
 • Spara på pappret! Undvik att skriva ut papper om du inte behöver och be om att få elektroniska fakturor.
Agenda 2030 - mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Globalt mål: 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 syftar till att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet, utan rädsla för våld och förtyck.

Fredliga och inkluderande samhällen

Sverige är ett land som har haft fred länge, med stark tilltro till rättssystemet, låg korruption, högt valdeltagande och väl fungerande samhällsinstitutioner. Trots det har svenska regeringar fått internationell kritik för sin hantering av nationella minoritetsgrupper. Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga, trots det så misshandlas tusentals barn i Sverige varje år. Antalet brott i Sverige har legat på ungefär samma nivå mellan 2005 och 2015 men den upplevda otryggheten har ökat något under samma intervall.

 • Använd din rösträtt! Rösta i EU-, riksdags-, region- och kommunalval om du har rösträtt.
 • Delta i debatten! Påverka politiken på det sätt du tycker är rättvist och inkluderande.
 • Säg ifrån! Var tydlig med att du inte accepterar mobbning och trakasserier.
 • Var vänlig! Se det positiva i andra och visa empati.
Agenda 2030 - mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Globalt mål: 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 handlar om att alla världens länder måste uppnå ett partnerskap mellan regeringar, den privata sektorn och det civila samhället för att tillsammans stärka arbetet för hållbar utveckling. Partnerskapet måste bygga på gemensamma principer och värderingar som sätter människors och planetens behov i fokus på lokal, nationell och global nivå. Mål 17 handlar även om att mobilisera och omfördela resurser mellan världens rikaste och världens fattigaste länder samt om långsiktiga investeringar i bland annat hållbar energi och hållbara transporter.

Genomförande och globalt partnerskap

 • Engagera dig! Delta i arbetet med att genomföra Agenda 2030, dela med dig av din kunskap och dina åtaganden till andra.

Kontakt

Irma Nordin
Folkhälsostrateg
0526-196 58
irma.nordin@stromstad.se

“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan stoppa isarna från att smälta!” Globala målen utgör en gemensam plan för en hållbar framtid. Jag är en siffra att räkna med! är en kampanjfilm som tagits fram av UNDP med stöd av Svenska Postkodstiftelsen.

Mer information

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Tove Meyer