KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetsmark

Strömstads kommun har mark till försäljning för verksamheter. Här kan du läsa mer om hur köp av så kallad industrimark går till.

Strömstad är tack vare gränshandeln en av Sveriges mest handelsintensiva kommuner. Välkommen att kontaka oss om du vill etablera din verksamhet här!

Försäljning och upplåtelse av mark

Tekniska förvaltningen hanterar försäljning av verksamhetsmark. Förvaltningen utformar en fastighet anpassad till dig och dina önskemål. Marken försäljs till ett fast kvadratmeterpris.

Utöver köpeskillingen för marken tillkommer avgifter för till exempel avstyckning, bygglov, anslutning till vatten och avlopp och el.

Fastighetsbildning

Då tomter styckas av efter önskemål från ett större markområde måste fastighetsbildning ske. Tekniska förvaltningen ansöker om fastighetsbildningen vilken utförs av Lantmäteriet och du som köpare bekostar förrättningen.

Lagfart och inskrivning

För att trygga förvärvet och för möjligheten att göra inteckningar i fastigheten som säkerhet för lån ska köparen vid marköverlåtelse ansöka om lagfart i fastigheten. Lagfartsansökan lämnas in till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning.

Markens ändamål

Den mark som säljs av kommunen är i regel detaljplanlagd och avsedd för ett visst ändamål. Kommunen strävar efter att kunna erbjuda alla typer av verksamhetsmark och arbetar därför löpande med att detaljplanlägga mark för att möjliggöra nya etableringar. Det är den för markområdet gällande detaljplanen som anger med vad och hur du får bebygga din fastighet.

De vanliga ändamålen för mark avsedd för verksamheter är industri, handel och kontor. I detaljplaner anges ibland en kombination av flera ändamål som t ex handel och industri eller industri och kontor.

Industriändamål: All slags produktion, lagring, och annan hantering av varor, men även partihandel, lager, tekniska anläggningar och bilförsäljning/verkstad samt de kontor, personalutrymmen etc. som behövs för industriverksamheten.

Handelsändamål: All slags köp och försäljning av varor och tjänster till allmänheten, samt service och hantverk av olika slag.

Kontorsändamål: Vanlig kontorsverksamhet liksom hotell, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering.

Ej detaljplanlagd mark

I de fall du vill köpa mark i ett område där detaljplan saknas, men där kommunens översiktsplanering och övriga intentioner för markanvändning överensstämmer med tänkt verksamhet, måste en detaljplan ändå vanligtvis upprättas innan försäljning och bygglov kan medges. Kostnaden för ny detaljplan och erforderliga undersökningar står köparen för, vilket också regleras i avtal med tekniska förvaltningen.

Byggnader och anläggningar

På fastigheten får uppföras byggnader och anläggningar för verksamhet som överensstämmer med det i den gällande detaljplanen angivna ändamålet och med övriga planbestämmelser.

Byggnadskyldighet

Kommunens avsikt är att såld eller upplåten mark ska bebyggas snarast möjlig och att verksamheten ska etableras. Därför ställs det i köpekontraktet krav på när byggnation ska ha påbörjats på fastigheten. Har inte fastigheten bebyggts inom den angivna tidsperioden har kommunen rätt till ett vite. Vitets storlek bestäms i köpekontraktet.

Anslutning till vatten- och spill samt dagvattennätet

En fastighet som kommunen säljer är i normalfallet färdig att ansluta i fastighetsgräns till det kommunala nätet för vatten, avlopp och dagvatten. För att koppla på sig betalar köparen anslutningsavgift enligt gällande taxa. VA-avdelningen behöver din servisanmälan senast 1 månad före inkoppling.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Bygglov

För att få bebygga tomten behövs tillstånd i form av bygglov. Ansökan om bygglov görs hos Miljö- och byggavdelningen. För bygglovsärenden tas en avgift ut

Bygglov och andra lov

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Linus Johnson