KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Avgifter och taxa - fritidshem

Avgift betalas från och med erbjudet startdatum och så länge platsen är tecknad, det vill säga även vid sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden.

Avgiften debiteras 12 månader per år och avser innevarande månad.

 • Fritidshem – avgift enligt taxa

Beräkning av avgift

Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i hushållet.

För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster. Även om den ena arbetar utomlands räknas bådas inkomster in i avgiftsunderlaget.

Vid gemensam vårdnad där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats, ska båda vårdnadshavarna vara platsinnnehavare. Avgiften ska grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

För ensamboende platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst.

 • Lön/eget uttag och andra ersättningar i anslutning till anställning eller näringsverksamhet
 • Arvodesersättning till familjehem
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension ATP, dock ej barnpension
 • Livränta
 • Sjukpenning och sjukbidrag
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Utbildningsbidrag
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd

Registrering av inkomst

Vårdnadshavare ska registrera sin inkomst via kommunens e-tjänst. Ändrade inkomstförhållanden ska anmälas så snart inkomsterna förändras. Lämnas ingen inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt maxtaxan.

Betalning via autogiro och E-faktura

Det finns möjlighet att betala fakturan via autogiro eller via e-faktura.
> Betala räkningar med autogiro/e-faktura

Utebliven betalning

Vid två obetalda fakturor kan kommunen säga upp platsen. För att behålla platsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Ny ansökan kan göras först när den gamla skulden är betald.

Retroaktiv avgiftskontroll

Strömstads kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, enligt den taxa som gäller. Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika. Vi kommer därför årligen att göra en avgiftskontroll.

Avgiftskontrollen görs med två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under 2024 kontrollerar Strömstads kommun de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalades 2022.

Om du idag faktureras enligt maxtaxan kommer du inte omfattas av avgiftskontrollen och ingen omräkning kommer då att ske mot Skatteverket.

Vid avgiftskontrollen kommer de inkomstuppgifter som familjerna har lämnat till Strömstads kommun att jämföras med de taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

För att få fram vilket belopp du ska betala eller få tillbaka, delar vi den taxerade inkomsten med 12, vilket ger oss en genomsnittlig inkomst per månad. Om den inkomsten inte stämmer med den anmälda gör vi nya beräkningar av avgiften.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Taxan grundas på hushållets totala bruttoinkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Visar det sig att inkomstuppgifter du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten, innebär det att kommunen i efterhand justerar avgiften.

Har du betalat för lite kommer du att få en faktura på mellanskillnaden som ska betalas inom 30 dagar.

Har du betalat för mycket i avgift kommer vi i första hand att reglera avgiften på din nästkommande faktura. Kan vi inte göra någon reglering kommer du att få information om hur du anmäler vilket konto du vill ha utbetalningen till. Om information med kontouppgifter inte lämnas inom 30 dagar utgår vi ifrån att du haft inkomster under året som inte har kommit med i jämförelsen och att du därmed anser att du inte ska ha någon återbetalning av avgiften.

Om du uppgivit inkomst till kommunen men jämförelsen med Skatteverket visar att du har haft mycket liten eller ingen inkomst alls, utgår kommunen från att den inkomst du uppgivit är rätt och ingen återbetalning kommer att ske.

Maxtaxa 2024

Inkomsttaket (hushållets totala bruttoinkomst per månad) är 56 250 kronor från och med 1 januari 2024. Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Fritidshemsverksamhet 6-12 år

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten, dock högst 1 125 kronor per månad
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

Förskoleverksamhet 1-5 år *

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten, dock högst 1 688 kronor per månad
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten, dock högst 1 125 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

* Avgiften reduceras med 30% för allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, under perioden 1 september till och med 31 maj, vilket motsvarar skolans terminer. 

För barn som har rätt till allmän förskola och föräldern är arbetssökande eller föräldraledig är 15 timmar per vecka avgiftsfritt från 1 september till och med 31 maj. Avgift enligt taxa debiteras under juni, juli och augusti, vilket motsvarar skolans lovdagar.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Monica Rössle