KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Så tar vi hand om träd i stadens parker och naturområden

Träd behövs i stadsmiljöer. De förbättrar klimatet och hjälper till att dämpa buller, binda stoft från trafiken och de ger oss syre. Därför är vi försiktiga med att fälla träd på offentlig mark.

Träd engagerar oss alla på olika sätt. De är stadens lungor, de ger skugga varma dagar och skapar avkopplande och vackra miljöer. I Strömstad finns enstaka träd, parker och alléer från slutet av 1800-talet – minnen från kurortstiden då staden var ett kungligt besöksmål. Då som nu, känd för sin lummiga stadsmiljö.

Även om träden oftast är ett positivt inslag kan de ibland vara hindrande eller innebära risker. Sjuka träd kan utgöra fara för allmänhet och trafik om de står nära gång- och cykelstråk eller en trafikerad väg.

Besiktning av stadens träd

Tekniska förvaltningen genomför vid behov besiktning av stadens träd för att se till att de är friska och mår bra. Arbetet utförs av en certifierad arborist. Eftersom träden fyller en viktig funktion är vi försiktiga med att ta ner träd. Vi går noggrant igenom våra alternativ i samarbete med vår kommunekolog. Skälen för att fälla ett träd måste alltid vara goda.

Då tar vi ner träd

Exempel på när vi tar ner träd på offentlig mark:

  • Trädet har såpass nedsatt kondition att det anses farligt för förbipasserande vid exempelvis hård vind. Problemet kan inte åtgärdas vid beskärning.
  • Trädet har varaktig sjukdom eller angrepp av exempelvis svamp som gör att trädet är farligt för omgivningen.
  • Gallring behövs för att gynna omgivande träds tillväxt.
  • Träd tas bort för att föryngra beståndet

Då tar vi inte ner träd

Vi tar normalt inte ner träd för att:

  • De skuggar tomt och/eller bostadshus.
  • De skymmer utsikten.
  • De tappar löv, barr eller frön eller orsakar dålig tillväxt på privat tomt.
  • De stör parabolantenner eller motsvarande.

Det händer att träd tas ner efter önskemål från allmänheten. Då krävs att en ansökan ställs till kommunen.

Tätortsnära skog - detta gäller

Den kommunala tätorts- och bostadsnära skogen är allmän platsmark, vilket betyder att den är till för alla. Det är inte tillåtet för den enskilde att använda skogen för eget bruk eller att göra upplag för till exempel ved, båtar eller virke. Det är heller inte tillåtet att kompostera avfall och ris på kommunens grönytor. Upplag och kompostering klassas som nedskräpning.

I kommunens skötsel av den tätorts- och bostadsnära skogen ingår att upprätthålla skogens olika värden och att gynna den biologiska mångfalden. När ett område har röjts färdigt körs virket och riset ut. En del ris lämnas kvar för att gå tillbaka till jorden som näring. Ibland lämnas ett träd kvar på marken och ett dött träd kan få stå kvar för att gynna insektsfaunan.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Conny Hansson