KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Strömsåns vattenråd

Strömsåns vattenråd bildades 2009 och är en lokal organisation vars huvudsakliga uppgift är att fungera som ett samverkansorgan i vattenrelaterade frågor.

Vattenfrågan anses vara en av vår tids mest strategiskt viktiga frågor. God vattenkvalitet är en förutsättning för både miljö och samhälle. För att hantera vattenfrågan har man inom EU enats om ett så kallat vattendirektiv där medlemsländerna är förbundna att vårda sina vattenresurser. Enligt direktivet skall medlemsländerna i EU se till att alla yt- och grundvatten når god ekologisk och kemisk status.

Strömsåns vattenråd har som uppgift att på en lokal basis lyfta problem, lösningar och idéer till myndigheter och beslutsfattare. Vattenrådet för dessutom en nära dialog med Vattenmyndigheten för Västerhavet.

Vattenrådets geografiska utbredningsområde omfattar Strömsvattnets avrinningsområde, c:a två tredjedelar av fastlandsdelen av Strömstads kommun, samt de kringliggande mindre avrinningsområdena inom kommungränsen. Till det läggs de delar av Överbyåns avrinningsområde som sträcker sig in i Tanums kommun. Utöver detta så ingår dessutom de marina miljöer som ligger i direkt anslutning till land, exempelvis bäckmynningar och mindre vikar.

karta över avrinningsområden

Medlemmarna i Strömsåns vattenråd kommer från många olika delar av samhället och jobbar tillsammans för att kommunens grundvatten, bäckar, åar och sjöar ska nå och bibehålla en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådets arbete leds och samordnas av en ledningsgrupp.

För att få ett brett samarbete vill vi att vattenrådet ska bestå av representanter från alla möjliga olika verksamheter och intressen. Vill du eller din organisation delta i vattenrådets arbete tveka inte med att kontakta oss!

Sedan starten 2009 har Strömsåns vattenråd planerat, kartlagt och genomfört ett antal olika projekt med inriktning att förbättra livsmiljöer och vattenkvalitet i Strömsåns avrinningsområde. Utöver att utföra vattenvårdsprojekt och undersökningar anordnar Strömsåns vattenråd vattendragsvandringar, seminarier och informationskvällar för allmänheten för att öka kunskapen om yt- och grundvatten. Nedan följer några exempel av arbetet;

  • Sammanställt information och genomfört föreläsningar och aktiviteter för allmänheten
  • Grusning av flertalet vattendrag för att förbättra lekplatser för Öring
  • Vassröjning runt Strömsvattnet i förmån för fågellivet
  • Kartläggning, utredning och åtgärder av vandringshinder för Öring i flertalet vattendrag
  • Deltagit i externa projekt såsom utredning om förorenat sediment i Strömsvattnet, Skogens Vatten, spårning av föroreningar i Strömsån samt åtgärder vid höga vattenflöden som utfördes i Grålösbäcken.

I samband med dessa projekt och rådets övriga arbete har det sammanställts en mängd material och underlag.

 

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Simonsson