KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Brandfarlig vara

Hanterar du brandfarliga varor i din verksamhet? Till exempel brandfarliga gaser och vätskor eller annat som är brandreaktivt? Då krävs det troligtvis ett tillstånd samt en anmälan om föreståndare.

För att hantera brandfarliga vätskor gäller nya regler från 1 januari 2024. Den nya föreskriften är främst en modernisering av den tidigare och det ska vara enklare att hitta information om vad som gäller i den nya samlade föreskriften. Det är MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som beslutar om föreskrifter för brandfarliga vätskor.

Föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd för hantering av brandfarliga vara och anmälan om föreståndare via kommunens e-tjänster.

Vad är en brandfarlig vara?

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor, aerosoler (sprayflaskor) och brandreaktiva varor.

  • Brandfarliga gaser är alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas.
  • Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Flampunkten är den lägsta temperatur som en brandfarlig vätska kan antändas vid. Flampunkten för en vara återfinns i avsnitt 9 i varans säkerhetsdatablad.
  • Brandfarliga aerosoler utgörs av sprayflaskor som kan innehålla exempelvis färg, smörjmedel, läkemedel, kosmetika eller livsmedel.
  • Brandreaktiva varor är exempelvis väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Vad är tillståndspliktig mängd?

Om någon av mängderna brandfarlig gas eller vätska i tabellen nedan överskrids så är hanteringen tillståndspliktig och ansökan om tillstånd ska inlämnas till räddningstjänsten.

Vad är tillståndspliktig mängd?

Volym (liter)


Hantering

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C

Yrkesmässig publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus: 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig

hantering

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000

För mer information kring tillstånd och tillståndspliktiga mängder görs hänvisning till ”Handbok – Tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. Här beskrivs också tillståndsprocessens samtliga delar i detalj.

Föreståndare

Om din verksamhets hantering av brandfarlig vara kräver tillstånd ska en eller flera personer vara utsedda till föreståndare. Det är den som ansvarar för tillståndet som ska utse föreståndare.

Föreståndare ska utses och anmälas via e-tjänsten till räddningstjänsten innan hanteringen av brandfarlig vara påbörjas. Föreståndarna ska ha delegation från tillståndshavaren för att kunna utföra sina uppgifter.

Frågor och svar brandfarlig vara

MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har sammanställt information om hantering av brandfarliga vara på ”Lag om brandfarliga och explosiva varor”

I god tid innan tillståndet går ut, detta brukar vara minst 3 månader innan sista giltighetsdag, ansöker du om ett nytt tillstånd. Detta gör du genom att följa anvisningar ovan.

Ja, det stämmer. Du behöver meddela räddningstjänsten att hanteringen upphör. Du kan med fördel mejla till räddningstjänsten och i mejlet bör du uppge vem du som meddelar är samt diarienummer på aktuellt tillstånd.

Har du tillstånd för förvaring i cisterner men vill ta cisternerna ur drift ska även detta anmälas till räddningstjänsten. Eftersom en cistern kan medföra en miljöpåverkan ska även miljöavdelningen meddelas.

Räddningstjänsten har rätt enligt LBE att genomföra tillsyn av hanteringen - oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte. I samband med att tillstånd beviljas kommer sökande automatiskt betraktas som ett tillsynsobjekt.

Att hantera tillståndspliktig mängd med brandfarliga varor utan tillstånd är ett brott i enlighet till lagstiftningen och därmed kommer räddningstjänsten anmäla den olovliga hanteringen till Polismyndigheten.

Räddningstjänsten ska återkalla ett tillstånd om ett krav i lag eller föreskrift eller villkor i tillståndet inte följs.

Frågor och svar föreståndare

Du behöver lämna in en ny anmälan om föreståndare. Detta gör du enklast genom kommunens e-tjänst.

En föreståndare har i uppgift att:

  • se till att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt och uppfyller kraven i lagstiftningen.
  • se till att nödvändig dokumentation finns, är aktuell och följs. Exempel på dokumentation är instruktioner för drift och underhåll, tillstånd och ansökningshandlingar för hantering av brandfarlig vara och instruktioner vid och rapportering av tillbud och olyckor.
  • informera övriga medarbetare i verksamheten om vilka risker som de brandfarliga varorna utgör, hur de ska hanteras och förvaras på ett riktigt sätt samt poängtera vilka risker som finns om de inte hanteras och förvaras på ett riktigt sätt.
  • En föreståndare ska fungera som en kontaktperson förräddningstjänsten.

Föreståndarna ska ha goda kunskaper om de brandfarliga varornas egenskaper och hur de ska hanteras och förvaras. Vilka kunskaper som krävs av föreståndarna beror på vilken verksamhet som bedrivs. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram handboken ”Brandfarliga varor – föreståndare” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Håkan Baatz