KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Medborgarundersökningar

Strömstads kommun genomför vartannat år, med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB), en medborgarundersökning som går ut till ett slumpmässigt urval av invånarna i kommunen. Undersökningen ställer frågor kring upplevelsen av kommunens service och verksamheter och hur invånarna ser på Strömstad som plats att leva och bo på.

Sammanfattning av senaste undersökningen

Under perioden 24 augusti till 3 november 2020 genomfördes undersökningen. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades i Strömstads kommun. Av dessa valde 39% (462 personer) att besvara enkäten.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) som beskriver hur medborgarna bedömer Strömstads kommun som plats att bo och leva på fick index 63 av 100 i 2020 års undersökning. Det är ingen större förändring jämfört med resultaten från 2018 då NRI var 59 och 2016 då NRI var 61. Strömstads resultat hamnade något över genomsnittet, som under 2020 ligger på 60. I NRI ställs frågor om bland annat kommunikationer, bostäder samt trygghet och synen på kommunen som plats att leva och bo på. 45 procent av medborgarna i Strömstads kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 20 procent avråder.

Nöjd-Medborgar-Index belyser invånarnas synpunkter och uppfattningar över kommunens verksamheter med frågor om bland annat skola, äldreomsorg, miljöarbete, gator och vägar, räddningstjänst och stöd för utsatta personer. Årets sammanfattande NMI blev 57, två enheter över genomsnittet. NMI för 2018 var 54 och 2016 var NMI 58.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) som visar hur invånarna bedömer möjligheterna till inflytande i Strömstads kommun fick värde 42, två enheter över genomsnittet på 40. Hösten 2018 var NII för Strömstad 36 och år 2016 låg NII på 43. Detta sammanfattande indexet bygger på frågor om information, förtroende, kontakt och påverkan.

Vad händer med resultaten?

Flertalet av kommunens verksamheter följs upp genom indikatorer från medborgarundersökningen.

Under våren kommer kommunens förvaltningar att jobba vidare med resultaten och bryta ner dem för att identifiera prioriterade områden att arbeta vidare med.

Efter medborgarundersökningen från tidigare år har bl.a. kommunledningen tagit beslut att genomföra ett ökat fokus på fler trygghetsskapande åtgärder, tex fler trygghetsvandringar med identifierade uppföljningsåtgärder, belysning på cykelvägar, ökad samverkan med polisen. Ett antal åtgärder har också genomförts för att öka och tillgängliggöra information från kommunen via webb och andra medier.

Bakgrund

SCB (Statistiska centralbyrå) genomför varje år medborgarundersökningar i flertalet svenska kommuner. Syftet är att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare.

Resultatet bygger på en mängd frågor som ett statistiskt urval invånare får besvara.

Senaste medborgarunderökningen
i Strömstads genomfördes mellan den 24 augusti och den 3 november 2020.

Ett urval på 1200 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 39 procent enkäten.

Läs hela dokumentet

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck