HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Medborgarundersökningar

Strömstads kommun genomför vartannat år, med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB), en medborgarundersökning som går ut till ca 500 invånare i kommunen. Undersökningen ställer frågor kring hur man upplever kommunens service och verksamheter och hur man ser på Strömstads som plats att leva och bo på.

Sammanfattning av senaste undersökningen

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) som beskriver hur medborgarna bedömer Strömstads kommun som plats att bo och leva på fick index 59 av 100 i 2018 års undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med resultaten från 2016 då NRI var 61. Strömstads resultat hamnade något under genomsnittet, som under 2018 ligger på 62. I NRI ställs frågor om bland annat kommunikationer, bostäder samt trygghet och synen på kommunen som plats att leva och bo på. 42 procent av medborgarna i Strömstads kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 20 procent avråder.

Nöjd-Medborgar-Index belyser invånarnas synpunkter och uppfattningar över kommunens verksamheter med frågor om bland annat skola, äldreomsorg, miljöarbete, gator och vägar, räddningsstjänst och stöd för utsatta personer. Årets sammanfattande NMI blev 54, två enheter under genomsnittet. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med 2016 års resultat som då låg på 58.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) som visar hur invånarna bedömer möjligheterna till inflytande i Strömstads kommun fick värde 36, sex enheter under genomsnittet på 42. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2016 då Strömstads NII var 43. Detta sammanfattande indexet bygger på frågor om information, förtroende, kontakt och påverkan.

Vad händer med resultaten?

Flertalet av kommunens verksamheter följs upp genom indikatorer från medborgarundersökningen.

Under våren kommer kommunens förvaltningar att jobba vidare med resultaten och bryta ner dem för att identifiera prioriterade områden att arbeta vidare med.

Efter medborgarundersökningen 2016, där resultaten för trygghet upplevdes vara för låga, tog kommunledningen beslut att genomföra ett ökat fokus på fler trygghetsskapande åtgärder, tex fler trygghetsvandringar med identifierade uppföljningsåtgärder, belysning på cykelvägar (tex cykelvägen till Skee), ökad samverkan med polisen (samverkansavtal) etc. Ett antal åtgärder genomfördes också för att öka och tillgängliggöra information från kommunen via webb och andra medier.

Bakgrund

SCB (Statistiska centralbyrå) genomför varje år medborgarundersökningar i flertalet svenska kommuner. Syftet är att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare.

Resultatet bygger på en mängd frågor som ett statistiskt urval invånare får besvara.

Senaste medborgarunderökningen
i Strömstads genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november 2018.

Ett urval på 1200 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 41 procent enkäten.

Läs hela dokumentet

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: William Lindahl