KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Krav på lokal

En livsmedelsanläggning ska vara utformad så att det går att hålla en god hygien. Livsmedel ska kunna förvaras och hanteras så att de skyddas från smuts, mikroorganismer, gifter och andra främmande ämnen.

För att åstadkomma detta måste livsmedelslokalen och dess utrustning vara anpassad efter verksamhetens storlek och den typ av livsmedelshantering som bedrivs.

Nedan följer en genomgång av de viktigaste bestämmelser som gäller för livsmedelslokaler, inredning och utrustning. Texten bygger på lagkraven som återfinns i bilaga II till EG-förordning 852/2004.

För vissa sektorer inom livsmedelsbranschen finns ytterligare regler för lokal och utrustning som gäller utöver de grundläggande kraven. Det gäller exempelvis industriella anläggningar såsom styckningsanläggningar och mejerier. Mer information om dessa regler hittar du på Livsmedelsverkets hemsida Lokaler, hygien och företagens egen kontroll (livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats.

Planlösning

När du planerar hur lokalen ska se ut måste du planera för att ha ett bra flöde genom hela lokalen och i varje enskilt utrymme. Du bör till exempel inte ha smutsig disk där du lagar mat, och du bör inte bära oförpackade livsmedel genom diskutrymmet.

Förpackade och oförpackade produkter ska hållas isär och råa oförpackade produkter ska skiljas från tillagade oförpackade produkter för att minska risken att de förorenar varandra. Tänk även på att placera disk- och personalutrymmen på lämpligt ställe för att undvika bakteriespridning.

Krävs bygglov eller anmälan om ändrad användning?

  • Kan din verksamhet tillåtas i lokalen?
  • Uppfylls kraven på ventilation för din typ av verksamhet?
  • Bygglov/anmälan - Får du lov att ha din typ av verksamhet i området/lokalen, behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Detta kräver bygglov Länk till annan webbplats., detta kräver inte bygglov. Länk till annan webbplats.

Allmänna lokal- och utrustningskrav

En livsmedelslokal ska vara lätt att rengöra. Det gäller för alla ytor inom livsmedelslokalen; golv, väggar (inklusive dörrar och fönster), tak, inredning och utrustning. Genom att ha ytor som är täta och släta underlättas rengöring samtidigt som skadedjur förhindras att få tillträde till lokalen.

Det är viktigt att inredning och utrustning placeras så att smuts inte ansamlas i svårrengjorda utrymmen. Exempelvis bör bänkar och skåp stå placerade tätt mot vägg eller vara konstruerade så att det lätt går att göra rent under och bakom inredningen.

Lokalen med tillhörande inredning och utrustning ska kunna hållas ren och i gott skick så att inte livsmedel kan förorenas av smuts, mögel, bakterier etc. För att åstadkomma detta krävs släta och tvättbara ytor som består av korrosionsbeständigt och giftfritt material. I utrymmen där livsmedel hanteras måste materialet kunna tåla fukt, nötning, avtorkning och, i behövliga fall, även desinficering.

Lämpliga material för livsmedelshantering kan till exempel vara rostfritt stål, kakel och klinker. Tänk på att obehandlat trä är olämpligt i livsmedelslokaler eftersom det är svårt att hålla rent, bland annat nöts träet och suger åt sig fukt. Om trä ska förekomma i en lokal bör det därför vara ordentligt tätat samt lackat eller målat i vattenbeständig färg.

Lokalen måste hållas tät så att det inte finns hål och springor där skadedjur kan ta sig in. Se därför till att dörrar sluter tätt, att rördragningar är tätade och att öppna dörrar och fönster förses med insektsnät. Se också till att avfallsutrymme är skadedjurssäkrat. Husdjur får inte förekomma i utrymmen där livsmedel hanteras.

Flödet av varor, disk, personal etc. genom en livsmedelslokal ska vara sådant att livsmedel skyddas från att förorenas. Korsande flöden ska undvikas, det vill säga att det som är smutsigt inte ska riskera att komma i kontakt med det som är rent.

Till exempel bör inte, transportpallar, ytteremballage eller smutsig disk föras igenom rena utrymmen eftersom livsmedel då kan förorenas.

På motsvarande sätt bör oförpackade livsmedel inte transporteras genom diskrum och andra orena utrymmen. Personal ska inte heller behöva gå igenom beredningsutrymme för att kunna byta om till rena arbetskläder.

Tillräckligt med förvaringsutrymmen ska finnas för den verksamhet som bedrivs så att livsmedelshanteringen kan gå till på ett hygieniskt sätt. Det innebär bland annat att det ska finnas tillräckligt med kyl- och frysutrymmen, förvaringshyllor, torrförråd och andra typer av lagerutrymmen. Golvförvaring bör alltid undvikas, använd istället trallar eller backar försedda med hjul. Städutrustning eller kemikalier (till exempel rengöringsmedel) ska förvaras i särskilda utrymmen. I butiker ska hanteringen av returflaskor ske i separat utrymme.

Olika livsmedel behöver ofta förvaras och hanteras åtskilda för att förhindra att de förorenas. Olika förvaringsutrymmen kan därför behövas för olika typer av livsmedel, exempelvis bör råa och tillagade livsmedel, oförpackade och förpackade produkter, liksom kall och varm mat, hållas isär. Vid hanteringen krävs att det finns tillräckligt antal arbetsbänkar och/ eller skärbrädor för att kunna separera olika typer av livsmedel, till exempel en arbetsbänk avsedd för att skära sallad och en annan för kötthantering, alternativt att detta separeras i tid med ordentlig rengöring emellan. Sköljning av livsmedel ska göras i avsedda hoar, som i normalfallet ska vara placerade skiljt från handtvättsställ. Vid hantering av vissa livsmedel, exempelvis jordiga grönsaker eller rotfrukter, kan separata utrymmen krävas, alternativt att denna hantering separeras i tid.

Det ska vara lätt för personalen att kunna tvätta händerna. Därför krävs att det finns tillräckligt med handtvättsställ i närheten av där livsmedel hanteras. Handtvättsställen bör vara utrustade med flytande tvål och pappershanddukar.

Det är viktigt att det finns ett bra ventilationssystem i lokalen som är dimensionerat efter den verksamhet som bedrivs. Det innebär att ventilationen med tillhörande utrustning (fläktar, filter etc.) ska ha tillräcklig kapacitet och funktion för att kunna förhindra kondensbildning, mögeltillväxt eller att livsmedel kontamineras av förorenad luft. Ventilationen ska vara bra även i sanitära utrymmen, exempelvis toaletter, och det är viktigt att luftflödet från den här typen av utrymmen inte går till de rena utrymmen där livsmedel hanteras.

Om livsmedel ska tillagas behöver luften ledas bort från livsmedelslokalen för att förhindra problem med matos, fukt och mögelangrepp, exempelvis genom att stekbord, ugnar etc. förses med ventilationskåpa som är ansluten till fläktstyrd imkanal. Tänk också på att filter och annan ventilationsutrustning behöver underhållas och rengöras för att kunna bibehålla sin funktion.

Det ska finnas en god belysning i lokalen. Tänk på att förse lampor med kåpor eller splitterskydd för att förhindra att glas hamnar i livsmedel.

All utrustning som kommer i kontakt med livsmedel ska vara lätt att rengöra och bestå av material som är släta, tvättbara, giftfria och korrosionsbeständiga.

Vatten som används vid livsmedelshantering ska hålla dricksvattenkvalitet, vilket även gäller för is. I berednings- och diskutrymme bör det finnas golvbrunnar/-rännor, försedda med vattenlås och galler.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg