MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skolskjuts för elev i grundskolan

Elever i grundskolan kan ha rätt till skolskjuts från hållplats till skolan. Elever inom fritidshemsverksamhet är inte berättigade till skolskjuts.

Avståndsregler för skolskjuts

Elever har rätt till skolskjuts från busshållplatsen/påstigningsplatsen om avståndet (den kortaste gång- eller cykelvägen) mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola överstiger nedan angivna kilometergränser.

  • 2 kilometer för elever i årskurs F-3
  • 3 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 4 kilometer för elever i årskurs 7-9

Elever boende i sammanhållet bostadsområde behandlas lika vad gäller rätten till skolskjuts. I och med att avståndet till skola/ påstigningplats varierar inom ett sammanhållet bostadsområde behandlas avståndet från den del av bostadsområdet som ligger närmast skolan/påstigningsplatsen.

När det gäller avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats är avstånden riktlinjer, vilket innebär att skolskjutsansvarig alltid gör en individuell prövning utifrån rådande väg- och trafikförhållanden. Det kan innebära att avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats i vissa fall överstiger angivna kilometerantal.

Lämplig påstigningsplats bestäms av förvaltningen i samråd med busschaufförerna.

Färdbevis

Samtliga elever som är berättigade till skolskjuts ska ha giltigt färdbevis. Färdbevisen delas ut på skolan i samband med läsårsstart.

Färdbeviset gäller för höst- och vårtermin, dagtid 04.00-19.00.

Stulna eller borttappade färdbevis anmäls till skolexpeditionen som spärrar kortet. Ett nytt kort beställs av skolexpeditionen till en kostnad av 100 kr.

Om ett skolkort inte fungerar i kortläsaren på fordonet, skall eleven ta kontakt med föraren som tar hand om kortet. Föraren skall ge eleven ett kvitto som skall lämnas till skolexpeditionen för att få ett nytt kort. Eleven kan använda del av kvittot som tillfälligt färdbevis under maximalt 7 dagar. Ersättningskort beställs av skolexpeditionen och erhålles inom 7 dagar utan kostnad.

Skolskjuts vid växelvis boende

Skolskjuts kan beviljas vid gemensam vårdnad om eleven har ett växelvis boende hos båda vårdnadshavarna. Med växelvis boende menas att boendet sker i lika stor omfattning i båda hemmen, det vill säga eleven har två likvärdiga hem.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

  • Det föreligger gemensam vårdnad om eleven, De båda vårdnadshavarna är folkbokförda på de adresser skolskjutsen söks från
  • Båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser finns inom Strömstad kommun
  • Eleven går i den av kommunen anvisade skolan
  • Ansökan görs läsårsvis via kommunens e-tjänst

Elev som valt annan skola än den anvisade inom kommunen är inte berättigad till skolskjuts.

Särskild skolskjuts - skolskjuts på grund av särskild omständighet

Särskild skolskjuts med skoltaxi eller skolskjuts i barn- och utbildningsnämndens egen regi kan erbjudas om ordinarie bussturer inte kan användas på grund av att:

  1. eleven har permanenta funktionshinder som påverkar förmågan att resa på detta sätt, eller
  2. det föreligger andra särskilda omständigheter som vårdnadshavaren beskriver i ansökan

Samåkningslösningar eftersträvas i största möjliga mån när det gäller särskild skolskjuts.

Tillfälliga funktionshinder

Tillfälliga funktionshinder berättigar inte till skolskjuts. Elev som behöver skolskjuts till skolan på grund av olycksfall kan ersättas genom kommunens olycksfallsförsäkring. Vårdnadshavaren ansöker om ersättning från försäkringsbolaget efter kontakt med försäkringsbolaget.

> Läs mer om kommunens olycksfallsförsäkring

Ändrade förhållanden

Ändrade förhållanden, till exempel flytt, som medför att rätten till skolskjuts påverkas ska anmälas omgående till skolskjutshandläggare för åtgärd. Eventuellt färdbevis ska återlämnas till skolan och särskild skolskjuts ska avbokas. Sker inte detta inom rimlig tid debiteras eleven/vårdnadshavaren för utgivet färdbevis.

Avbokning av särskild skolskjuts

Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av särskild skolskjuts ska entreprenören kontaktas omgående.

För icke avbokad särskild skolskjuts, så kallad bomresa, uttas en avgift på 250 kronor per resa.

Ansökan om skolskjuts

Nytt inför höstterminen 2021 är att samtliga vårdnadshavare med barn (i grundskolan) som behöver skolskjuts, skall ansöka om skolskjuts oberoende om de tidigare haft skolskjuts eller ej. Detta för att få en rättssäker beslutsprocess, med skriftliga beslut som går att överklaga.

Ansökan inför höstterminen 2021 skall vara inlämnad via e-tjänsten senast söndag 20 juni 2021 för att eleven skall kunna få färdbeviset i början av höstterminen. Beslut meddelas via e-tjänsten med början vecka 27.

För ansökan under året, gäller att ansökan skall göras minst en månad innan eleven behöver färdbeviset för skolskjuts.

Observera!
Ansökan gäller enbart för elever i grundskolan. För elever på gymnasiet hanteras elevresor på samma sätt som tidigare år.
> Läs mer om elevresor på gymnasiet

Kontakt

Handläggare
Lisbeth Lunneryd
Telefon 0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Administratör
Jeanette Hasselblom
0526-192 34
grundskolan@stromstad.se

Har du tappat ditt busskort?
Kontakta Jeanette Hasselblom som ordnar ett nytt till dig.
Kostnad 100 kr.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Lisbeth Lunneryd