KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Explosiv vara

Hanterar du explosiv vara i din verksamhet? Då behöver din verksamhet ett tillstånd för hanteringen.

1 augusti 2021 skärps kraven vilket innebär att samtliga som deltar i tillståndspliktig verksamhet ska anmälas, prövas och godkännas av räddningstjänsten. Förändringarna har sedan en sex månaders övergångsperiod och från och med den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor.

Ansök om tillstånd

Tillstånd för hantering av explosiv vara ansöker du om i kommunens e-tjänster och blanketter. När det gäller explosiv vara ska också en anmälan av föreståndare av explosiv vara skickas in.

Vad är en explosiv vara?

Explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) omfattar explosiva ämnen, blandningar och föremål. Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar är alla exempel på vanligt förekommande explosiva varor. Ämnen, blandningar och föremål som uppfyller kriterierna för att klassificeras som explosiva ämnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vilken hantering är tillståndspliktig?

Hantering omfattar allt fysiskt handhavande såsom tillverkning, användning, förvaring med mera och är i regel tillståndspliktig. För vissa explosiva varor där riskerna vid användning inte är så stora har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelat undantag från tillståndskravet och i vissa fall även från 18-årsgränsen. Det gäller sådana fyrverkerier som får användas av allmänheten och vissa andra pyrotekniska artiklar.

Tillstånd för användning, förvaring, handel och överlåtelse i Strömstad kommun utfärdas av räddningstjänsten. Tillstånd avseende överföring inom Sverige kan utfärdas av räddningstjänsten Strömstad.

Föreståndare

Enligt LBE ska en föreståndare utses för all tillståndspliktig verksamhet med sådana varor. Föreståndarens uppgift är att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och övriga skyldigheter som meddelas i lagen och tillhörande föreskrifter. Föreståndare för tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska godkännas av tillståndsmyndigheten och ansökan görs i e-tjänsten ovan.

Fyrverkerier

Hantering av fyrverkerier är förknippad med risker. Detta gäller inte bara när man avfyrar ett fyrverkeri utan även för hantering såsom förvaring, transport och försäljning av fyrverkerier.

Fyrverkerierna delats upp i två kategorier: fyrverkerier utan krav på tillstånd respektive fyrverkerier med krav på tillstånd. För de flesta fyrverkerier gäller att man måste vara 18 år för att få hantera dem, dock finns det undantag från. Exempelvis gäller 12-årsgräns för tomtebloss. Vilken åldersgräns som gäller ska framgå av märkningen.

Frågor och svar explosiva varor

I god tid innan tillståndet går ut, detta brukar vara minst 3 månader innan sista giltighetsdag, ansöker du om ett nytt tillstånd.

Ja, det stämmer. Du behöver meddela räddningstjänsten att hanteringen upphör. Du kan med fördel mejla till räddningstjänsten och i mejlet bör du uppge vem du som meddelar är samt diarienummer på aktuellt tillstånd.

Räddningstjänsten har rätt enligt LBE att genomföra tillsyn av hanteringen - oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte. I samband med att tillstånd beviljas kommer sökande automatiskt betraktas som ett tillsynsobjekt.

Att hantera tillståndspliktig mängd med explosiva varor utan tillstånd är ett brott. Räddningstjänsten kommer att anmäla den olovliga hanteringen till Polismyndigheten.

Räddningstjänsten ska återkalla ett tillstånd om ett krav i lag eller föreskrift eller villkor i tillståndet inte följs.

Frågor och svar föreståndare


En föreståndare har i uppgift att:

  • se till att hanteringen av explosiva varor sker på ett säkert sätt och uppfyller kraven i lagstiftningen.
  • se till att nödvändig dokumentation finns, är aktuell och följs. Exempel på dokumentation är instruktioner för drift och underhåll, tillstånd och ansökningshandlingar för hantering av explosiv vara och instruktioner vid och rapportering av tillbud och olyckor.
  • informera övriga medarbetare i verksamheten om vilka risker som de explosiva varorna utgör, hur de ska hanteras och förvaras på ett riktigt sätt samt poängtera vilka risker som finns om de inte hanteras och förvaras på ett riktigt sätt.
  • En föreståndare ska fungera som kontaktperson mot räddningstjänsten.

Du behöver lämna in en ny anmälan om föreståndare. Detta gör du enklast genom kommunens e-tjänst.

Föreståndarna ska ha goda kunskaper om de explosiva varornas egenskaper och hur de ska hanteras och förvaras.

Kunskap kan inhämtas genom utbildning eller erfarenhet och helst genom en kombination av båda. Föreskrivna utbildningskrav finns endast för användning av pyrotekniska artiklar. I övriga fall är det tillståndsmyndigheten som bedömer om sökandens kunskapsnivå kan anses tillräcklig. Mer information om föreståndaren av explosiv vara. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar Fyrverkerier

Regler och krav avseende tillståndspliktiga fyrverkerier hänvisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) krävs tillstånd från Polismyndigheten ”om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”. Det är alltså inte generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats men i många fall kan ju användning av fyrverkerier innebära risk för skador och olägenheter för andra.

Ansökan om tillstånd för offentlig tillställning - Polismyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna framgår ur 20 § att det är förbjudet att använda fyrverkeri och andra pyrotekniska varor närmare än 100 meter från sjukhuset och servicehusen, Jägaren, Odelsberg och Beateberg.

Hur gör jag för att fyra av mina fyrverkerier på ett säkert sätt?
Följ tillverkarens instruktioner, håll säkerhetsavstånd och var nykter när du skjuter fyrverkerier!

Läs MSB:s folder ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri” eller ta ett exemplar där du köper dina fyrverkerier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Håkan Baatz