Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Anmälan

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov, utan som istället kräver en anmälan.

Exempel på sådana åtgärder är de nya så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus.

Andra exempel är väsentligt ändrad planlösning, ändring i den bärande konstruktionen och nyinstallation eller väsentlig ändring av anordningar för exempelvis ventilation, eldstad, hiss eller anläggning för vattenförsörjning inom egen tomt.

Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet eller ger upphov till farligt avfall ska anmälas.

Samhället ställer krav när det gäller en byggnads bärförmåga, brandsäkerhet, lämplighet för avsett ändamål, energihushållning, tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder.

För att miljö- och byggnämnden ska kunna göra en bedömning om kraven på byggnaden eller anläggningen uppfylls ska byggherren anmäla detta till kommunens miljö- och byggnämnd.

Gör en anmälan

Lämna in följande handlingar:

  • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd (blankett)
  • Teknisk beskrivning (blankett)
  • Anmälan av kontrollansvarig (blankett)
  • Ritningar
  • Kontrollplan
  • Situationsplan

Checklistor och exempelritningar

Attefall

Attefallstillbyggnad

Eldstad

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig kan krävas i vissa typer av ärenden. Detta avgörs av miljö- och byggnämnden som tar ställning till omfattningen av arbetena. Kontrollansvarig är en person som bistår byggherren med kunskap och erfarenhet för att byggherren ska kunna uppfylla lagkraven.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på www.boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter anmälan

När du lämnat in din anmälan händer fyra viktiga saker:

  1. Tekniskt samråd – genomgång av byggprojektet. I vissa mindre ärenden krävs inte tekniskt samråd. Miljö- och byggnämnden meddelar efter granskning av din anmälan om det krävs i ditt ärende.
  2. Kontrollplan – det som ska kontrolleras för att garantera husets kvalitet.
  3. Startbesked – får du när allt är granskat och godkänt. Det är först när du fått startbesked som du kan påbörja byggnationen.
  4. Slutbesked – lämnas av miljö- och byggnämnden när kontrollplanen är uppfylld och du kan då ta byggnationen i bruk.

Ditt ansvar

Du som byggherre ansvarar för att alla regler och lagar följs vid uppförande eller rivning av en byggnad. Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller rivningsarbeten. I många fall är byggherren den som äger fastigheten.

Kulturhistoriska byggnader

Bygglovsbefrielse för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus gäller inte om byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson