Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr hur den offentliga myndigheten gör sina inköp.

Syftet med lagen är att genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på den aktuella marknaden göra bra affärer.

För att konkurrensen ska fungera på lika villkor så bygger LOU på fem grundläggande principer:

Principen om icke-diskriminering – det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet men får inte heller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.

Principen om likabehandling – alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information och vid samma tillfälle.

Principen om transparens – innebär att upphandlingar sker på ett öppet sätt. Det är en skyldighet för den upphandlade myndigheten att lämna information om hur den kommer att genomföras samt det praktiska tillvägagångsättet vid denna. Förfrågningsunderlaget måste vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.

Proportionalitetsprincipen – innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen.

Principen om ömsesidigt erkännande – innebär att till exempel intyg, betyg och certifikat som har utfärdats av behöriga myndigheter i en medlemsstat också ska gälla i övriga EU/EES länder.

Tröskelvärden
En upphandlande myndighet måste kunna beräkna värdet av en upphandling för att fastställa vilka bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) som man ska använda sig av i den aktuella upphandlingen. Till hjälp använder man sig av tröskelvärden och värdet ska beräknas för kontraktets/ avtalets hela löptid. Enligt LOU är upphandlingarna uppdelade i över respektive under tröskelvärdet. Det är EU-kommissionen som bestämmer tröskelvärdena och de är lika för alla upphandlade myndigheter i EU.

Mer information om LOU och om hur offentlig upphandling fungerar kan du införskaffa dig.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Mattias Svensson