KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Lupp

Kunskap om unga gör skillnad för unga!

Hösten 2017 genomfördes ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för första gången i Strömstad. Kommunstyrelsen har beslutat att enkäten ska genomföras vart tredje år för elever i åk 7-9 samt 1-3 på gymnasiet i Strömstads kommun.

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Lupp är en enkät som genomförs i kommuner, stadsdelar och regioner för att ge kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Genomförare av enkäten är MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor.

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i kommunen ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Ungdomsenkäten Lupp kan användas för att:

  • skaffa kunskap om unga
  • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
  • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
  • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Vad händer med resultatet?

Efter genomförandet av enkäterna sammanställs svaren i en rapport. Rapporten redovisas för deltagande elever, i kommunens verksamheter samt för politiken.

Lupp 2023 analyseras och kommer snart finnas tillgänglig.
Kort sammanfattning av Lupp 2020:

Fritid:
Andelen som är nöjda med sin fritid i Strömstad har minskat något sedan 2017, främst bland killarna. Vanor på fritiden har förändrats en del sedan år 2017. Färre ungdomar läser, tränar, spelar teater, håller på med musik, dansar eller är ute i naturen. Minskningen är störst bland tjejer. Däremot har andelen som spelar onlinespel, dataspel eller tv-spel ökat något.

Hälsa:
De flesta ungdomar i Strömstad mår bra. Andelen ungdomar i Strömstads kommun som upplever psykosomatiska besvär är dock något högre än rikssnittet. Tjejer svarar i klart lägre grad än killar att de mår bra och i högre grad att de upplever olika typer av psykiska och somatiska besvär.

Pandemins påverkan på hälsan:
I årets Lupp-enkät fanns även en fråga om hur pandemin har påverkat ungdomarna i olika avseenden. Tjejer upplever i högre grad att de påverkats negativt på olika sätt. Exempelvis att deras liv som helhet och att deras psykiska hälsa har försämrats.

Inflytande och delaktighet
60-70% av högstadieungdomarna och 70-80% av gymnasieungdomarna i Strömstad vill vara med och bestämma om flertalet saker i skolan. Andelen högstadieungdomar som upplever att de får vara med och bestämma i skolan har minskat från år 2017.
50% av högstadieungdomarna och 47 % av gymnasieungdomarna vill påverka i frågor som rör kommunen. 20 % av både högstadieungdomarna och gymnasieungdomarna anser att de har mycket eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter.

Trygghet och utsatthet
En stor andel av ungdomarna i Strömstad känner sig alltid eller oftast trygga på olika platser i kommunen. Tjejer har i större grad utsatts för mobbing och trakasserier än killar, och majoriteten har utsatts i skolan. Tjejer har även utsatts för orättvis behandling i högre grad än killar.

Arbete
Andelen gymnasieungdomar som har ett extrajobb har minskat kraftigt från 52% år 2017 till 23% år 2020. Andelen ungdomar som hade ett sommarjobb i somras har minskat sedan 2017.
70-87% svarar att pandemin påverkat möjligheten att få ett jobb negativt.

Framtid
En stor andel högstadieungdomar, 82%, tror att de kommer läsa vidare efter grundskolan
Av gymnasietjejerna svarar 71 % att de tror att de kommer läsa vidare efter gymnasiet (direkt eller senare). Bland killarna är motsvarande andel lägre, 55 %.
En hög andel av högstadieungdomarna, ca 90% ser positivt på framtiden.
Gymnasieungdomarna har en lite mindre positiv framtidssyn ca 83%, ser positivt på framtiden.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Irma Nordin