KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Fordonsverkstad

Om du driver en fordonsverkstad eller liknande verksamhet klassas det som en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att du som verksamhetsutövare omfattas av olika regler som du är skyldig att ha kännedom om, bland annat hur din verksamhet påverkar miljön.

Kontakta gärna miljö- och byggförvaltningen innan du startar din verksamhet för att få reda på vad som gäller för din verksamhet och om den är anmälningspliktig eller inte.

Tillsyn

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn av fordonsverkstäder för att skydda miljön och människors hälsa.

Om verksamheten inte följer lagstiftningens krav kan miljö- och byggförvaltningen besluta om åtgärdsföreläggande eller förbud mot fortsatt drift av verksamheten.

Alla som bedriver en verksamhet som innebär risker för miljön eller människors hälsa ska ha en fungerande egenkontroll. Kravet på egenkontroll finns i förebyggande syfte och redan när det är risk för en olägenhet. Anmälningspliktiga verksamheter är även skyldiga ett föra en dokumenterad egenkontroll. Egenkontrollen ska bland annat inkludera uppgifter om:

 • administrativa uppgifter om ditt företag
 • beskrivning av verksamheten
 • rutiner för att kontrollera driften och underhållet
 • en jämförelse av förbrukning av kemikalier och råvaror, hur mycket avfall som uppstått och vilka utsläpp av föroreningar mellan senaste året och föregående år
 • mängden farligt avfall och annat avfall, och hur det har tagits hand om
 • vilka kemikalier verksamheten hanterar, hur de förvaras, förbrukning och så vidare

Som verksamhetsutövare ska du ha kunskap och kontroll över de kemikalier som används i verksamheten. För att uppfylla kravet i miljöbalkens andra kapitel, om hur kemikalier ska hanteras och förvaras, krävs det att du har aktuella säkerhetsdatablad för dom kemikalier som används i din verksamhet. Säkerhetsbladen skall vara lättillgängliga för dom som hanterar produkterna. I säkerhetsdatabladen finns bland annat information om vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på hälsa och/eller miljö i händelse av spill eller annan olycka. Säkerhetsdatabladen ska uppdateras minst vart tredje år eller vid behov (till exempel om produkten förändras).

Mer information om kemikalier finns här Öppnas i nytt fönster.

Det finns regler och bestämmelser om hur brandfarliga vätskor och spillolja ska förvaras och hanteras för att förebygga att farliga ämnen läcker ut i mark och vatten. Om du som verksamhetsutövare hanterar mer än totalt 1000 liter brandfarlig vätska till exempel diesel eller villaolja i en tank, farmartank eller cistern ska miljö- och byggförvaltningen informeras. Sker hantering av mer än totalt 150 liter inom ett vattenskyddsområde ska miljö- och byggförvaltningen informeras. Reglerna och bestämmelserna avser även lösa behållare som förvarar brandfarliga vätskor eller spilloljor. Använder du cistern eller lösa behållare som inte har anmälts tidigare, ska det göras till miljö- och byggförvaltningen så fort som möjligt.

Läs mer om cisterner och anmälan här Öppnas i nytt fönster.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilken sorts farligt avfall som förekommer i din verksamhet, exempel på farligt avfall som är vanligt hos fordonsverkstäder är:

 • spillolja
 • oljehaltigt avfall, till exempel oljefilter, torkdukar eller använt absorberingsmedel
 • bensin och diesel
 • bromsvätskor
 • glykol
 • skurvatten/avloppsvatten från verkstadsgolv
 • tvättvätskor från detalj-, motor- eller däcktvätt
 • lösningsmedel
 • batterier
 • avfall som innehållit farliga ämnen, till exempel de flesta sprayburkar
 • vissa förbrukade katalysatorer
 • explosiva komponenter (till exempel krockkuddar)
 • komponenter som innehåller kvicksilver
 • glödlampor/lysrör
 • blyvikter
 • uttjänta fordon
 • elavfall – allt med sladd eller batteri (ska sorteras som farligt avfall om inte verksamheten kan uppvisa att så inte är fallet

Farligt avfall får inte blandas med varandra utan ska förvaras i separata behållare. Mer information om farligt avfall hittar du på vår webbsida Farligt avfall från yrkesmässiga verksamheter - Strömstad (stromstad.se) Länk till annan webbplats.

Mer information om miljöfarlig verksamhet och länkar till de olika e-tjänsterna för anmälan finns här Miljöfarlig verksamhet - Strömstad (stromstad.se) Länk till annan webbplats.

En avgift tas ut för handläggningen och tillsyn av verksamheten.

Miljö- och byggnämndens taxor och avgifter Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Erik Almhede