KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen arbetar med fysisk planering, prövning och tillsyn inom plan- och byggområdet, inom miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive livsmedelskontroll och angränsande speciallagstiftningar.
Förvaltningen hanterar även kommunens övergripande naturvårdsarbete. Räddningstjänsten är en viktig och stor del av förvaltningens arbetsuppgifter.

Inom Miljö- och byggförvaltningen finns fyra avdelningar

  • Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
  • Plan- och byggavdelningen Byggenheten Planenheten Kart- och mätenheten
  • Räddningstjänsten
  • Administrativa avdelningen - Ekonomi, kommunikation, administration och nämndsekreterare

På miljö- och hälsoskyddsavdelningen har vi ansvar för tillsyn enligt en rad lagar och förordningar inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, strålskydd, smittskydd, receptfria läkemedel, livsmedel, tobak och alkohol.

Alla kan beröras av vår tillsyn, företag, organisationer och privatpersoner. Några exempel på vad vi har tillsyn över är avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering, kalkningsåtgärder och fiskevård. Vi kontrollerar även att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker liksom att gällande livsmedelslagstiftning följs. Förvaltningen hanterar även serveringstillstånd.

Inom plan- och byggavdelningens enheter hanteras bygglov, prövas anmälan och lämnas förhandsbesked. Vi ansvarar för all detaljplanering inom kommunen, såsom nya planer för bostads-, industri- och serviceområden, och för de planer som redan finns i olika områden. Vi hanterar också kommunens kartverk, utför utstakningar av hus och samverkar med Lantmäteriet vid fastighetsbildningar. Förvaltningen sköter också kommunens GIS-system (geografiskt informationssystem).

Kommunens räddningstjänst arbetar med räddningstjänst och förebyggande brandskydd och har ett lokalt tillsynsansvar samt ger mål och anvisningar för räddningstjänstens skadeavhjälpande och skadeförebyggande verksamhet samt för sotningsverksamheten. Vi samarbetar med Sotenäs och Tanum och har alltid gemensam räddningschef i beredskap.

Den administrativa avdelningen är kittet som håller ihop verksamheten.

Förutom att vara myndighet och samhällsbyggare, har förvaltningen en viktig uppgift i att ta egna initiativ.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Helene Evensen