HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Placeringsgrund och placeringstid

Vid placering i förskolan utgår barn- och utbildningsförvaltningen från bestämmelserna i 8 kap. skollagen.

Placeringsgrund allmän förskola 15 timmar (barn 3-5 år)

Enligt 8 kap. 4 § ska alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola 525 timmar om året.

Det finns två olika alternativ för vårdnadshavaren att välja mellan när det gäller platsen på allmän förskola.
Alternativ 1: måndag-fredag kl 8:00-11:00
Alternativ 2: tisdag-torsdag kl 9:00-14:00

Allmän förskola följer skolans läsår, dvs barnen är lediga under skolans lovdagar.
> Se tider för skolans läsår

Avgiftsfri.

Placeringsgrund förvärvsarbete eller studier (barn 1-5 år)

Enligt 8 kap. 5 § ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola. Omfattningen avgörs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier (inklusive skälig restid).

Avgift enligt taxa.

Placeringsgrund arbetslösa eller föräldralediga (barn 1-5 år)

Enligt 8 kap. 6 § ska barn, vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa, från och med ett års ålder erbjudas förskola tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Det finns två olika alternativ för vårdnadshavaren att välja mellan.
Alternativ 1: måndag-fredag kl 8:00-11:00
Alternativ 2: tisdag-torsdag kl 9:00-14:00

Om man väljer att ha barnet hemma så ska förskoleplatsen sägas upp.

Efter vårdnadshavares föräldraledighet har barn förtur till placering på ordinarie förskola, även syskon har förtur till samma förskola.

Avgift enligt taxa.

Placeringsgrund särskilda skäl

Enligt 8 kap. 7 § kan barn även i andra fall än som anges i §§ 5 och 6 erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Prövning och beslut gällande placering i förskola utifrån familjens situation eller särskilda skäl

Det är ansvarig rektor som fattar beslut om placering enligt 8 kap. 6 § (barnens behov utifrån familjesituation) eller 8 kap. 7 § (barnens behov av särskilda skäl).

Om det från personal eller vårdnadshavare framkommer att ett barn kan tänkas vara i behov av placering utifrån familjens situation eller särskilda skäl ska detta utredas. Utredningen görs i första hand av specialpedagog i samråd med rektor, personal och vårdnadshavare. Utredningen ska kartlägga barnets behov och beskriva om och i så fall på vilket sätt förskolan ska anpassas. Därefter fattar ansvarig rektor beslut.

Byte av placeringsgrund - förskola

Om vårdnadshavare går från arbete till att vara föräldraledig eller arbetssökande ska placeringsgrunden för barnet ändras. Det gäller också om man börjar förvärvsarbeta eller studera. Byte av placeringsgrund görs via kommunens e-tjänst.

Anmälan till/från placeringsgrund förvärvsarbete/studier eller vid föräldraledighet måste göras minst 1 månad innan önskat ändringsdatum.

Anmälan om byte från allmän förskola till placeringsgrund förvärvsarbete/studier måste göras minst 4 månader innan önskat ändringsdatum.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ylva Axelsson