KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skolplikt

Vad är skolplikt?

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i verksamheten. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl att vara frånvarande, till exempel sjukdom eller beviljad ledighet.

Vem har skolplikt?

Barn som är eller ska vara folkbokförda i Sverige har skolplikt.

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan barnet få börja skolan ett år senare eller ett år tidigare.

Skolplikten upphör i de fall då:

 • barnet har avslutat årskurs 9 i grundskolan, dock senast när barnet fyller 18 år.
 • familjen flyttar utomlands permanent och barnet inte längre är folkbokfört i landet.
 • barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Vad är varaktig vistelse?
I Strömstads kommun görs en helhetsbedömning, där riktlinjen är att det innebär en sammanhängande period om minst sex månader.

Kan skolplikten fullgöras på annat sätt?

Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med ett skolpliktigt barn kan ansöka om ledighet eller ansöka om att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt.

Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller som längst ett (1) år.

Under tiden kommer Strömstads kommun att följa upp barnets alternativa skolgång. Medgivandet kan återkallas om förutsättningarna ändras.

Vad krävs för att ansökan ska kunna beviljas?

För att ansökan ska kunna beviljas krävs:

 • att den verksamhet som erbjuds eleven är ett fullgott alternativ till ordinarie utbildning
 • att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
 • att det finns synnerliga skäl.

De skolformer som kan beviljas är framför allt svenska utlandsskolor under Skolinspektionens tillsyn samt distansundervisning hos huvudman som har avtal med Skolverket om att få anordna statsbidragsberättigad distansundervisning.

Vilken information ska bifogas ansökan?

 • Skälen för fullgörande av skolplikt på annat sätt.
 • Tidsperiod för utlandsvistelsen.
 • Hur den alternativa skolgången kommer att ge eleven kunskaper och färdigheter samt hur den i övrigt kommer att uppfylla grundskolans allmänna mål.
 • Hur den alternativa skolgången kommer att främja elevens sociala träning.
 • Hur behovet av insyn i den alternativa skolgången kommer att tillgodoses.

Betalar kommunen för skolgången utomlands?

Ett beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt innebär att kommunens ansvar för att finansiera utbildningen upphör. Strömstads kommun har tagit beslut om att elevens skolpeng inte flyttas med vid skolgång utomlads.

Om skolgången utomlands beror på vårdnadshavares arbete i utlandet vid en svensk myndighet eller vid verksamhet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället, finns det möjlighet att söka och få statsbidrag. Information och ansökningshandlingar finns på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gäller kommunens försäkring under utlandsvistelsen?

Eleven omfattas inte av någon försäkring från Strömstads kommun under utlandsvistelsen. Vårdnadshavarna uppmanas därför att se till att eleven är försäkrad på annat sätt.


Överklagande

Beslut att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller beslut om återkallelse av medgivande av ansökan kan överklagas som förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut att inte medge ansökan om att få flytta med skolpeng utomlands kan överklagas genom laglighetsprövning till allmän förvaltningsdomstol.

Kontakt

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Förvaltningschef
Helene Evensen
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Björn Nilsson