HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Regler för tomtkön

Här finns information om vilka regler som gäller när du anmäler dig till tomtkön. Så snart du lämnat in din ifyllda ansökningsblankett och betalt registreringsavgiften kommer du kunna ta del av de lediga tomterna. Betalar du inte din årsavgift så förlorar du din plats i kön.

Gå med i tomtkön

Reglerna i sin helhet

 1. Ansökan görs på särskild blankett.
  Vid ansökan skall registreringsavgift om 1 000 kronor erläggas inom tio dagar. Registreringsavgiften insändes genom inbetalningsavi till

  Strömstads kommun
  Tekniska förvaltningen
  452 80 Strömstad.
  Plusgiro:11 62 50-2.
  Ange tydligt personnummer och namn.
  I början av varje nytt kalenderår ska en årsavgift på 200 kronor betalas, vilken kommunen automatiskt översänder ett inbetalningskort på. Om den årliga avgiften inte betalas inom en månad blir sökanden struken ur kön.

 2. Endast fysiska personer över 18 år kan ställa sig i kön. Fördelning av tomter sker enligt placering i kön. Köplatsen är personlig och kan ej överlåtas.
 3. Äkta makar eller sambor får inge endast en ansökan. Sökanden är vid registreringen skyldiga att uppge make/maka eller sambo som medsökande. Vid äktenskapsskillnad eller då samboförhållandet upphör kan såväl huvudsökande som medsökande få rätt att stå kvar i tomtkön enligt följande:

  1. om båda är enskilt anmälda före äktenskapet/samboförhållandet placeras denne in efter sin individuella anmälning.

  2. Om en av parterna är anmäld före äktenskapet/samboförhållandet placeras denne in efter sin individuella anmälan. Den andra parten erhåller inplacering som om egen anmälan skett då vederbörande blev anmäld som medsökande.

  3. Om första anmälan är gjord gemensamt anses båda parterna individuellt anmälda från den gemensamma anmälningsdagen. Vid b) och c) skall ytterligare en anmälningsavgift erläggas.

 4. Det åligger sökanden att omedelbart meddela förändringar i de uppgifter som ligger till grund för registreringen i kön. Speciellt viktigt är att inträffade adressändringar rapporteras så att en eventuell förfrågan vid fördelning snabbt kan nå sökanden. Underlåtelse att meddela förändringar kan medföra att sökanden förbigås vid tomtfördelning.

 5. Ansökan som innehåller oriktiga uppgifter kan förvägras registrering.

 6. Sökanden som tilldelats tomt förlorar sin plats i kön. Sökande och medsökande som tilldelats tomt genom kommunens försorg får nyanmäla sig i tomtkö tidigast fem år efter det att han/hon tilldelats tomt.

 7. Sökanden som erhållit tre erbjudande om tomt inom det område ansökan avsett och avstått placeras sist i kön.

 8. Tekniska nämnden beslutar om villkoren för köp i respektive exploateringsområde, som exempelvis krav på påbörjad byggnation inom viss tid, vite mm

 9. Från bestämmelserna i dessa regler äger Tekniska nämnden, då synnerliga skäl föreligger, rätt att medge undantag.

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Prästängsvägen 30

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
0526-191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

Mark- och exploateringsingenjörer
Mattias Sahlberg
0526-196 39
mattias.sahlberg@
stromstad.se

Alexandra Liljebjelke
0526-192 31
alexandra.lilliebjelke@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-20, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad